Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i kontantstøtteloven og i lov om barnetrygd.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i kontantstøtteloven og i lov om barnetrygd i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.