Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i kontantstøtteloven - Forkorte støtteperioden for kontantstøtte fra 1. juli 2000

2.1 Gjeldende rett

Kontantstøtte innvilges med virkning fra og med kalendermåneden etter at barnet er fylt 1 år, til og med den kalendermåneden barnet fyller 3 år.

2.2 Departementets forslag

Det foreslås at kontantstøtteloven § 8 første ledd endres slik at kontantstøtten utbetales til og med kalendermåneden før barnet fyller 3 år.