Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Barne- og familiedepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i

  • lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

  • lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2000 foreslår Regjeringen innsparinger på kapittel 844 Kontantstøtte og kapittel 845 Barnetrygd. Barne- og familiedepartementet legger herved fram forslag til de nødvendige lovendringer som følge av forslagene.

Det foreslås at støtteperioden for kontantstøtte forkortes med 1 måned med virkning fra 1. juli 2000. Reglene om støtteperiode i kontantstøtteloven § 8 første ledd må derfor endres. Det foreslås at kontantstøtte ytes til og med måneden før barnet fyller 3 år. Etter dagens regler gis det kontantstøtte til og med den måneden barnet fyller 3 år.

Det foreslås også at stønadsperioden for barnetrygd forkortes med en måned med virkning fra 1. juli 2000. Dette slik at barnetrygden ytes til og med måneden før barnet fyller 18 år. Etter dagens regler ytes barnetrygd til og med den måneden barnet fyller 18 år. Reglene i barnetrygdloven § 3 tredje ledd foreslås endret i tråd med dette.