Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

Forslagtil lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

I

I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) gjøres følgende endring:

§ 8 første ledd skal lyde:

Kontantstøtte ytes fra og med kalendermåneden etter at rett til kontantstøtte inntrer, til og med den kalendermåned rett til kontantstøtte faller bort. Kontantstøtte ytes likevel ikke lenger enn til og med kalendermåneden før barnet fyller 3 år.

II

I lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd gjøres følgende endring:

§ 3 tredje ledd skal lyde:

Trygden løper til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år,eller den kalendermåned det inngås ekteskap eller partnerskap, jf. § 1 tredje ledd. Når retten til trygd faller bort tidligere, fordi barnet dør eller av andre grunner, løper trygden til og med den kalendermåned da retten opphører.

III

Loven trer i kraft 1. juli 2000.