Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

I revidert nasjonalbudsjett er det beregnet at helårsvirkningen av en forkorting av støtteperioden for kontantstøtte vil utgjøre en innsparing på om lag 80 millioner kroner. Samlet innsparing i 2000 blir da om lag 40 millioner kroner.

Innsparingen ved å forkorte stønadsperioden for barnetrygd er i revidert nasjonalbudsjett beregnet til om lag 50 millioner kroner per år. Innsparingen i 2000 vil bli om lag 25 millioner kroner.

Den praktiske gjennomføringen av endringene i regelverket vil skje i regi av Rikstrygdeverket. Trygdeetaten vil sende ut informasjonsbrev til mottakere av barnetrygd og kontantstøtte som blir berørt av endringene inneværende år (ytelser som skal opphøre 1. januar 2001 eller tidligere). Endringene vil i tillegg bli kunngjort i en fellesannonse om endringer i trygdeordninger fra 1. juli 2000. Barne- og familiedepartementet vil i samarbeid med Statens informasjonstjeneste annonsere endringene.

Trygdeetaten har anslått kostnadene i forbindelse med gjennomføringen av regelendringene til i underkant av 800 000 kroner. Utgiftene dekkes innenfor trygdeetatens ramme.