Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget