Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Til innholdsfortegnelse

7 Bruk av kjennetegn på Internett - domenenavn mv.

Et domenenavn er en brukervennlig adresse til et nettsted på Internett. Registrering av domenenavn under toppnivådomenet «.no» foretas av NORID etter forskrift 1. august 2003 nr. 990 om domenenavn under norske landkodetoppdomener (domeneforskriften). Varemerkeloven inneholder ingen særlige regler om bruk av kjennetegn på Internett eller om registrering av domenenavn.

I Varemerkeutredningen II kapittel 8 ble det lagt til grunn at varemerkelovens alminnelige regler kan anvendes også overfor bruk av kjennetegn i form av domenenavn. Utrederne pekte imidlertid på at det var behov for en enkel ordning for å løse konflikter mellom innehavere av kjennetegnsrettigheter og dem som urettmessig registrerer kjennetegn som domenenavn. Fordi registreringsordningen for domenenavn var under revisjon, ble det ikke fremmet forslag om lovregulering. I utredningen ble det også redegjort for et internasjonalt arbeid med å utarbeide kriterier for hva som skal anses som bruk av et kjennetegn når bruken skjer på Internett. Heller ikke på dette punktet ble det foreslått lovregulering.

I høringen av Varemerkeutredningen II tok flere høringsinstanser til orde for innføring av en konfliktløsningsordning for domenenavn. Norsk Forening for Industriens Patentingeniører mente det var behov for spesifikke regler i varemerkeloven for å ramme misbruk av varemerker gjennom registrering av domenenavn.

Departementet viser til at det for domenenavn registrert etter 1. oktober 2003, nå finnes en klageordning etablert i medhold av § 7 i domeneforskriften og navnepolitikken fastsatt med hjemmel i forskriften § 3. Det fremmes derfor ikke forslag om noen ytterligere regulering. Den som søker om domenenavnregistrering, må i dag forplikte seg til å godta klageordningen ved en egenerklæring som avgis forut for registrering, jf. forskriften § 4 annet ledd bokstav a. Hvis klageren dokumenterer at denne har rettigheter til et navn eller merke som er forvekselbart med domenenavnet, og at registreringen eller bruken av domenenavnet er foretatt i ond tro, kan Domeneklagenemnda treffe avgjørelse om at domenenavnet skal slettes eller overføres til klageren, jf. navnepolitikken vedlegg H punkt 1.3 første ledd.

Departementet viser videre til at Høyesterett i Rt. 2004 s. 1474 «Volvoimport» bekreftet at de generelle reglene i varemerkeloven får anvendelse på bruk av kjennetegn som domenenavn. Avgjørelsen gjaldt en parallellimportørs bruk av domenenavnet «www.volvoimport.no» for en hjemmeside som viste bilder av biler av merket «Volvo» som parallellimportøren kunne skaffe. Bruken av domenenavnet ble ansett å krenke eneretten til varemerket «Volvo», og parallellimportøren ble forbudt å bruke domenenavnet «volvoimport.no» og pålagt å gjennomføre nødvendige tiltak for å få domenenavnet slettet.

På denne bakgrunn legger departementet til grunn at de alminnelige reglene om beskyttelse av varemerker i lovforslaget vil få anvendelse uavhengig av om bruk av et kjennetegn skjer på Internett eller i andre fora. Departementet foreslår etter dette ikke særlige lovregler om bruk av kjennetegn på Internett, men går inn for å presisere i lovforslaget § 59 at retten i dom om varemerkeinngrep kan beslutte at et domenenavn skal slettes eller overføres til saksøkeren. Det vises til merknadene til § 59.

Til dokumentets forside