Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Generelt om utformingen av departementets forslag til ny varemerkelov

Etter avgivelsen av Varemerkeutredningen II har det blitt vedtatt en ny norsk designlov i 2003. Når det gjelder utformingen av den nye varemerkeloven, har departementet lagt vekt på samme tilnærming til de lovtekniske løsningene. Dette vil være hensiktsmessig for brukerne av de to lovene, som ofte vil være de samme.

Departementet har i stor grad bygget på lovutkastet i Varemerkeutredningen II, men har gjort en del redaksjonelle og språklige endringer. Blant annet er kapittelinndelingen i departementets lovutkast noe annerledes sammenlignet med Varemerkeutredningen II.

Departementet går dessuten inn for at begrepet «varemerke» fortsatt skal brukes i loven og i lovens tittel i stedet for «varekjennetegn» som foreslått i Varemerkeutredningen II. Det vises til at begrepet «varemerke» er beholdt i lovutkastene i de andre nordiske landene.

Til dokumentets forside