Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Til innholdsfortegnelse

8 Ansvarsmerker

Ansvarsmerker anvendes for gull-, sølv eller platinavarer for å indikere hvem som har brakt varen på markedet. Dersom gull-, sølv- eller platinavarer finhetsstemples, jf. lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v § 2, skal de også som hovedregel stemples med et ansvarsmerke, jf lovens § 4 første ledd.

I Varemerkeutredningen II kapittel 9 ble det foreslått å endre de daværende reglene om ansvarsmerker slik at registreringer av slike merker ikke lenger skulle være evigvarende, men måtte fornyes. Det ble også foreslått å gjøre unntak fra kravet om stempling av norsk ansvarsmerke på edelmetall overfor virksomheter innenfor EØS-området.

Ingen av høringsinstansene uttalte seg om disse spørsmålene.

Departementet viser til at endringene foreslått i Varemerkeutredningen II ble gjennomført ved lov 10. juni 2005 nr. 39. Det vises til lovens § 4 første ledd annet punktum om unntak fra stemplingskravet for virksomheter innen EØS, og til reglene om varighet og fornyelse av registreringer i forskrift 24. juni 2005 nr. 718 om registrering av ansvarsmerker §§ 9 og 10. Etter dette fremmer ikke departementet ytterligere lovforslag på disse punktene i proposisjonen her.

Til dokumentets forside