Prop. 14 L (2010–2011)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Tilvirkning og anskaffelse av utstyr som ledd i forberedelser for å kopiere betalingskort er straffbare handlinger, jf. straffeloven 1902 § 186. En høyesterettsdom avsagt 14. oktober 2010 har imidlertid avdekket at bestemmelsen ikke rammer den som anskaffer slikt utstyr i utlandet, og så innfører det til Norge. Anskaffelsen er da avsluttet, og bestemmelsen gjelder ikke for handlinger som utlendinger begår i utlandet. Heller ikke den rene besittelse av slikt utstyr i Norge er straffbar.

Det dreier seg om åpenbart straffverdige handlinger, og for å kunne bekjempe dem tilstrekkelig effektivt, er det nødvendig å belegge dem med straff. I denne proposisjonen foreslås det derfor å endre straffeloven 1902 § 186 slik at den rammer enhver praktisk form for befatning med skimmingsutstyr. Det foreslås at lovendringen settes i kraft straks den er vedtatt.

Identitetskrenkelser er et økende problem i Norge, og departementet foreslår derfor dessuten at man i påvente av ikraftsetting av straffeloven 2005 forskutterer ikraftsettingen av bestemmelsen som retter seg mot identitetskrenkelser (§ 202) ved å ta den inn i den gjeldende straffeloven som ny § 190a. Om den nærmere bakgrunnen for bestemmelsen vises det til Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 42 flg.