Prop. 14 L (2010–2011)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovforslaget

Til endringene i § 186

Meningen med lovforslaget er at enhver praktisk form for forberedelse av bruk av skimmingsutstyr i Norge skal rammes av straffeloven 1902 § 186.

Ordet «forfærdiger» foreslås erstattet av det mer tidsmessige ordet «tilvirker» mens begrepet «erverver» er ment å erstatte «anskaffer». Det tilsiktes ingen realitetsendringer på disse to punktene. Et erverv forutsetter ikke noe vederlag fra den som skaffer seg utstyret.

Begrepet «innfører» innebærer at import av utstyr fra utlandet er straffbar. Det åpner for at loven er overtrådt allerede ved oppdagelser på grensen. Samtidig foreslås også tilføyd «utfører». Dette vil være et bidrag til internasjonalt arbeid for å forhindre datakriminalitet, og også bidra til å kunne avdekke mulige straffbare forhold som allerede kan ha funnet sted i Norge.

Også det å «overdra» utstyr skal rammes. Idet den som anskaffer utstyret kan straffes, bør også det samme gjelde for den som bidrar til anskaffelsen gjennom å avhende utstyret til erververen, eventuelt ved en forsendelse.

I tillegg til besittelse rammes også oppbevaring, ettersom det sistnevnte alternativet i enkelte situasjoner kan favne noe videre ved at det stilles mindre strenge krav til umiddelbar rådighet over utstyret.

For øvrig er paragrafen gitt en noe mer moderne rettsskriving.

Til den nye § 190a

Departementet har kommet til at bestemmelsen mest hensiktsmessig kan plasseres til sist i straffeloven 1902 kapittel 18 om dokumentfalsk. Om det nærmere innholdet i bestemmelsen, vises det til Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 44 flg og s. 402.

Det er uttrykkelig sagt i § 190a siste punktum at medvirkning er straffbar, siden straffeloven 1902 i motsetning til straffeloven 2005 ikke har en generell medvirkningsbestemmelse. Departementet vil også peke på at § 190a delvis kan overlappe gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 372 annet ledd. I så fall skal kun den nye og strengere bestemmelsen anvendes.