Prop. 14 L (2010–2011)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

I

I straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 skal § 186 lyde:

Den, som til forberedelse av dokumentfalsk tilvirker, erverver, innfører, utfører, overdrar, besitter eller oppbevarer falsk segl, stempel eller merke eller andre gjenstander, som tilkjennegir seg som bestemte til å benyttes til ettergjørelse eller forfalskning, eller i slik hensikt tilvender seg et ekte segl, stempel eller merke, eller som medvirker til det, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

I samme lov kapittel 18 skal ny § 190a lyde:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å

  • a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller

  • b) påføre en annen tap eller ulempe.

Medvirkning straffes på samme måte.

II

Loven trer i kraft straks.