Prop. 14 L (2010–2011)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) i samsvar med et vedlagt forslag.