Prop. 47 L (2011–2012)

Endringer i personopplysningsloven

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar 2001. Loven gjennomfører personverndirektivet i norsk rett.

I Ot.prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) side 100 ble det understreket at reglene skal anvendes på en teknologi som er i stadig utvikling, noe som stiller særlige utfordringer til utformingen av reglene. Justis- og politidepartementet ga derfor uttrykk for at det burde foretas en etterkontroll ca. fem år etter at loven var satt i kraft. Justiskomiteen sluttet seg til at det var behov for en slik etterkontroll, jf. Innst. O. nr. 51 (1999-2000) side 26.

I forbindelse med etterkontrollen ga departementet professor Dag Wiese Schartum og førsteamanuensis Lee Bygrave i oppdrag å utrede ulike problemstillinger tilknyttet loven. De to rapportene ”Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven” og ”Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12” ble lagt frem for departementet i 2006 og 2008.

Reglene om kameraovervåking i personopplysningsloven kapittel VII var ikke en del av mandatene som lå til grunn for de nevnte utredningene. I brev 13. desember 2005 mottok imidlertid departementet en rapport fra Datatilsynet om disse reglene. Rapporten ble senere supplert med Datatilsynets brev 19. mai 2009 om tilsynets erfaringer med kameraovervåking de senere år.

Disse tre rapportene, samt et høringsnotat med departementets foreløpige merknader til enkelte utvalgte problemstillinger, ble sendt på høring 3. juli 2009 til følgende høringsinstanser:

Disse tre rapportene, samt et høringsnotat med departementets foreløpige merknader til enkelte utvalgte problemstillinger, ble sendt på høring 3. juli 2009 til følgende høringsinstanser:

 • Alle departementene

 • ABM-utvikling

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Departementenes Servicesenter

 • DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Medietilsynet

 • Norges Bank

 • Politidirektoratet

 • Post- og teletilsynet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksarkivet

 • Sivilombudsmannen

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens Innkrevingssentral

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Utdanningsdirektoratet

 • ALT

 • Amnesty International Norge

 • Arbeidsforskningsinstituttet AS

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Civita

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dataforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • ICJ Norge

 • IKT Norge

 • Institutt for Samfunnsforskning

 • It-con AS

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge Kommunenes sentralforbund (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og

 • ungdomsorganisasjoner

 • Lederne

 • NITO

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Taxiforbund

 • NorSIS

 • Norsk Journalistlag

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsråd

 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO)

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Teknologirådet

 • Unio

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Trondheim

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsfristen var 1. oktober 2009. Følgende instanser har kommet med realitetsmerknader:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Bioteknologinemnda

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerombudet

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Helsedirektoratet

 • Norges Bank

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksarkivaren

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Utdanningsdirektoratet

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Civita

 • Den Norske Advokatforening

 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Frivillighet Norge

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede

 • Human Rights Alert Norway

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • NHO Reiseliv

 • Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer

 • Norges Taxiforbund

 • NorSIS

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO)

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Til dokumentets forside