Prop. 47 L (2011–2012)

Endringer i personopplysningsloven

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene knyttet til ytringsfrihet og mindreårige bygger på en forutsetning om at Datatilsynet kan og skal øke sitt tilsyn og sin håndheving på disse punkter. Samtidig er formålet med endringsforslaget knyttet til konsesjonsplikten å effektivisere konsesjonsbehandlingen hos tilsynet, og gjøre det mulig å legge mer arbeid i andre oppgaver. Det er ikke mulig å tallfeste virkningene. I begge tilfeller vil håndhevelsen av loven utføres innenfor rammen av de budsjettmidler tilsynet blir tildelt, ved at tilsynet foretar de nødvendige omprioriteringer.

Endringene i reglene om kameraovervåking pålegger ikke tilsynet nevneverdig mer arbeid enn i dag.

Til dokumentets forside