Prop. 47 L (2011–2012)

Endringer i personopplysningsloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i personopplysningsloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside