Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskular

Tabell 3.1 Ordinære prosjekt under bygging i 2020, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, post 31 og 33 og kap. 2445, post 31 og 33 og brukarutstyrsprosjekt over kap. 530, post 45

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2021

Bruttoareal (m2)

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet1

8 350

63 100

+ 11 700

(Senter for husdyrforsøk2)

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Midlar til utstyr og inventar for nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet

1 215

Universitetet i Oslo

Livsvitskapsbygget

6 294

66 7003

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar Livsvitskapsbygget

1 285

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

2 173

13 100

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar Vikingtidsmuseum

274

1 Forslag til ny kostnadsramme.

2 Senter for husdyrforsøk blei ferdigstilt i 1. halvår 2015.

3 Sjå omtale av prosjektet under kap. 260.

Tabell 3.2 Brukarfinansierte prosjekt under bygging i 2020, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445, post 341

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2020

Bruttoareal (m2)

Høgskulen i Volda

MedieVolda

220

3 885

Noregs handelshøgskole

Rehabilitering av hovudbygget, inkludert høgblokka

586

12 500

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialvitskap, Elgesetergate

609 (inkl. kunstnarisk utsmykking)

13 000

1 Tabellen viser byggeprosjekt der institusjonane dekker investeringskostnaden innanfor eigne budsjettrammer, såkalla brukarfinansierte (tidlegare kurante) byggeprosjekt. Dette er prosjekt innanfor statens husleigeordning, og investeringskostnaden for prosjektet blir betalt tilbake gjennom husleige til Statsbygg.

Tabell 3.3 Ferdig prosjekterte byggeprosjekt1

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner

Bruttoareal (m2)

Universitetet i Stavanger

Nybygg og ombygging for Arkeologisk museum

3942

6 130

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for Tromsø museum

1 5843

19 700

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum

8074

5 000

1 Tabellen viser ferdig prosjekterte byggeprosjekt med kostnadsramme over 300 mill. kroner. Ferdig prosjektert betyr at mål, overordna rammer og kostnader for prosjektet er fastsette. Ei eventuell startløyving vil vere avhengig av dei årlege budsjettprosessane.

2 Prisnivå 15.02.2020

3 Mellombels forslag til kostnadsramme. Kostnadsramma vil bli oppdatert når regulering er gjennomført og tomtekjøpet er avklart. Prisnivå 15.09.2019

4 Prisnivå 01.07.2019

Tabell 3.4 Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, post 30 og kap. 2445, post 30 og 321

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner

Bruttoareal (m2)

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Campussamling NTNU i Trondheim

Ikkje fastsett

Ikkje fastsett

Nord universitet

Nybygg for Fakultet for biovitskap og akvakultur (Blått bygg byggetrinn 6B)

Ikkje fastsett

9 680

1 Tabellen viser både forslag frå regjeringa for 2021 og byggeprosjekt der Stortinget har vedteke ei løyving til vidare planlegging og prosjektering av bygget. Prosjekteringsmidlane er løyvde over kap. 530, post 30 for prosjekt utanfor statens husleigeordning, og kap. 2445, post 30 for prosjekt innanfor statens husleigeordning, og kurantprosjekt på over 100 mill. kroner under programmering eller prosjektering, kap. 2445, post 32.

Til forsida av dokumentet