Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 dei forslaga til vedtak som følger førte opp:

Kapitla 200–292 og 2410, 3200–3292, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

394 257 000

21

Særskilde driftsutgifter

17 160 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 096 000

414 513 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Særskilde driftsutgifter

233 998 000

233 998 000

Sum Administrasjon

648 511 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

356 265 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

208 508 000

70

Tilskot til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

72 807 000

637 580 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

16 014 000

16 014 000

222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

01

Driftsutgifter

143 126 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 019 000

145 145 000

224

Tilskot til freds- og menneskerettssenter

70

Freds- og menneskerettssenter

100 838 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

11 084 000

111 922 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

23 973 000

21

Særskilde driftsutgifter

112 556 000

60

Tilskot til landslinjer

243 207 000

63

Tilskot til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

87 660 000

64

Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

36 265 000

66

Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk

9 185 000

68

Tilskot til opplæring i kriminalomsorga

302 816 000

69

Tiltak for fullføring av vidaregående opplæring

691 500 000

74

Prosjekttilskot

6 739 000

75

Grunntilskot

95 337 000

1 624 718 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 572 195 000

22

Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

1 600 858 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

35 826 000

61

Tilskotsordning til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

61 919 000

64

Programfinansiering av 0–24-samarbeidet

40 529 000

71

Tilskot til vitensenter

85 352 000

3 396 679 000

227

Tilskot til særskilde skular

63

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar

42 752 000

78

Tilskot

186 434 000

229 186 000

228

Tilskot til frittståande skular o.a.

70

Frittståande grunnskular, overslagsløyving

3 154 601 000

71

Frittståande vidaregåande skular, overslagsløyving

1 718 569 000

72

Diverse skular som gir yrkesretta opplæring, overslagsløyving

161 878 000

73

Frittståande grunnskular i utlandet, overslagsløyving

128 845 000

74

Frittståande vidaregåande skular i utlandet, overslagsløyving

22 133 000

75

Frittståande skular for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

365 466 000

76

Andre frittståande skular, overslagsløyving

42 046 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsløyving

30 104 000

78

Kompletterande undervisning

24 772 000

79

Toppidrett

56 903 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 190 000

82

Kapital- og husleigetilskot til friskular

83 337 000

84

Redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga

3 000 000

5 793 844 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

646 680 000

21

Særskilde driftsutgifter

36 030 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 678 000

692 388 000

Sum Grunnopplæringa

12 647 476 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

470 156 000

63

Tilskot til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskot til auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn

17 342 000

70

Tilskot til symjing i barnehagane

72 233 000

704 280 000

Sum Barnehagar

704 280 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

240

Fagskular

60

Driftstilskot til fagskular

1 025 451 000

61

Utviklingsmidlar til fagskular

44 543 000

1 069 994 000

241

Felles tiltak for fagskular

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

31 723 000

31 723 000

242

Noregs grøne fagskule – Vea

01

Driftsutgifter

30 349 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 307 000

31 656 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

1 133 373 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

251

22. juli-senteret

01

Driftsutgifter

15 675 000

15 675 000

253

Folkehøgskular

70

Tilskot til folkehøgskular

987 051 000

71

Tilskot til Folkehøgskolerådet

5 549 000

72

Tilskot til Nordiska folkhögskolan

708 000

993 308 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskot til studieforbund

68 920 000

73

Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar

3 510 000

72 430 000

256

Kompetanse Noreg

01

Driftsutgifter

119 118 000

21

Særskilde driftsutgifter

9 051 000

128 169 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskot, kan overførast

376 134 000

376 134 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

159 940 000

159 940 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

1 745 656 000

Høgare utdanning og forsking

260

Universitet og høgskular

50

Statlege universitet og høgskular

38 845 890 000

70

Private høgskular

1 903 015 000

40 748 905 000

270

Studentvelferd

74

Tilskot til velferdsarbeid mv.

123 380 000

75

Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast

803 507 000

926 887 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Driftsutgifter

175 020 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

175 030 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

50

Verksemdskostnader

157 515 000

51

Tiltak for internasjonalisering

236 400 000

52

Tiltak for høgare utdanning

282 954 000

676 869 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

213 265 000

213 265 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskot til Universitetssenteret på Svalbard

36 322 000

36 322 000

275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

177 135 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

155 000 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

97 404 000

429 539 000

284

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

01

Driftsutgifter

19 392 000

19 392 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 768 581 000

53

Sektoroverskridande og strategiske satsingar

1 895 400 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

790 086 000

55

Verksemdskostnader

800 883 000

5 254 950 000

286

Regionale forskingsfond

60

Regionale forskingsfond, tilskot til forsking

194 982 000

194 982 000

287

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

223 974 000

223 974 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

49 436 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

327 390 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, kan overførast

2 529 593 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

827 055 000

75

UNESCO-kontingent

24 303 000

76

UNESCO-formål

4 240 000

3 762 017 000

289

Vitskaplege prisar

51

Holbergprisen

17 896 000

71

Abelprisen

16 809 000

72

Kavliprisen

11 703 000

46 408 000

Sum Høgare utdanning og forsking

52 708 540 000

Integrering og mangfald

290

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

304 983 000

304 983 000

291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

70 070 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

55 029 000

50

Noregs forskingsråd

7 404 000

60

Integreringstilskot, kan overførast

6 035 134 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving

1 022 285 000

62

Kommunale innvandrartiltak

250 006 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

2 357 000

71

Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar

153 748 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.a.

16 992 000

73

Tilskot

31 258 000

7 644 283 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

82 423 000

22

Prøvar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

32 494 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 060 508 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før busetting

546 000

1 175 971 000

Sum Integrering og mangfald

9 125 237 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter

398 943 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 01

12 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

7 815 409 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

3 669 245 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

578 232 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

602 555 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

956 359 000

74

Tap på utlån

415 500 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

32 351 302 000

46 799 545 000

Sum Statsbankane

46 799 545 000

Sum departementets utgifter

125 512 618 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

13 977 000

13 977 000

3222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

02

Salsinntekter o.a.

15 623 000

15 623 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

12 495 000

12 495 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

36 030 000

02

Salsinntekter o.a.

11 064 000

47 094 000

Sum Grunnopplæringa

89 189 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

3242

Noregs grøne fagskule – Vea

02

Salsinntekter o.a.

5 009 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 307 000

6 316 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

6 316 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Kompetanse Noreg

01

Inntekter frå oppdrag

8 651 000

02

Salsinntekter o.a.

388 000

9 039 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

9 039 000

Høgare utdanning og forsking

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

02

Salsinntekter o.a.

634 000

644 000

3275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

14 582 000

14 582 000

Sum Høgare utdanning og forsking

15 236 000

Integrering og mangfald

3291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

04

Tilskot til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjonar, ODA-godkjende utgifter

11 582 000

11 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

21 151 000

21 151 000

Sum Integrering og mangfald

32 733 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

13 000 000

29

Termingebyr

3 077 000

89

Purregebyr

103 570 000

90

Redusert lån og rentegjeld

12 365 062 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

5 973 912 000

18 458 621 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

2 509 820 000

2 509 820 000

Sum Statsbankane

20 968 441 000

Sum departementets inntekter

21 120 954 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2021 kan

 • 1.

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

Kap. 200, post 01

Kap. 3200, post 02

Kap. 220, post 01

Kap. 3220, post 02

Kap. 222, post 01

Kap. 3222, post 02

Kap. 230, post 01

Kap. 3230, post 02

Kap. 242, post 01

Kap. 3242, post 02 og 61

Kap. 256, post 01

Kap. 3256, post 02

Kap. 271, post 01

Kap. 3271, post 02

Kap. 290, post 01

Kap. 3290, post 01

 • Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga og påverkar derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 • 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 • 3. avhende fast eigedom, jf. Instruks om avhending av statleg eigedom mv., og nytte inntekter frå sal av eigedommar ved dei sjølvforvaltande universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 • 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Noregs forskingsråd.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2021 kan

 1. gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskot til læremiddel o.a.

60 mill. kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter

35 mill. kroner

22

Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

237 mill. kroner

270

Studentvelferd

75

Tilskot til bygging av studentbustadar

743 mill. kroner

 • 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskot til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 68 Tilskot til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 • 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2022 (andre halvdelen av undervisningsåret 2021–2022) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2021 (første halvdelen av undervisningsåret 2021–2022), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld, og kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2022 (andre halvdelen av undervisningsåret 2021–2022) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2021 (første halvdelen av undervisningsåret 2021–2022), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Gebyr for privatisteksamen

Stortinget samtykker i at privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 186 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 373 kroner ved forbetringsprøvar. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale 1 011 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 2 027 kroner ved seinare forsøk.

V

Fullmakt for universitet og høgskular til å delta i selskap

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2021 kan gi universitet og høgskular fullmakt til å:

 • 1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

 • 2. bruke overskot av oppdragsverksemd til kapitalinnskot ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

 • 3. bruke utbyte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

 • 4. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskot frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

VI

Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget samtykker i at:

 • 1. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 3 230 kroner per månad og 35 530 kroner per år frå 1. januar 2021, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 1.

 • 2. inntektsgrensa for fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar blir sett til 583 650 kroner per år frå 1. august 2021, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 3.

VII

Fullmakt til postering mot mellomværet med statskassa

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2021 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre uteståande midlar mot Konverteringsfondet i same periode som konvertering av lån til stipend blir gjort, og mot Lånekassas mellomvære med statskassa. Mellomværet blir utlikna i påfølgande periode når oppgjeret blir overført frå Konverteringsfondet.

Andre vedtak

VIII

Oppheving av oppmodingsvedtak

Vedtak nr. 106, 7. desember 2017 blir oppheva.

Til forsida av dokumentet