Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Budsjett for 2020

Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

54 171

62 804

67 015

86 450

Varer og tenester

69 042

90 607

83 225

125 875

Sum driftsutgifter

123 213

153 411

150 240

212 325

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

855

3 212

4 124

3 505

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

855

3 212

4 124

3 505

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

730

2 402

2 512

0

Andre utbetalingar

315 811

458 515

1 458 791

1 747 251

Sum overføringar frå verksemda

316 541

460 917

1 461 303

1 747 251

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

1 860

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

1 860

0

Sum utgifter

440 610

617 540

1 617 527

1 963 081

Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

986

1 847

502

982

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

3 112

4 381

3 868

3 868

Andre driftsinntekter

21 106

38 602

34 307

34 507

Sum driftsinntekter

25 204

44 829

38 677

39 357

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

95 446

122 002

145 441

156 878

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

86 943

207 018

1 244 270

1 396 646

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

94 974

95 547

34 314

36 705

Andre innbetalingar

225 644

239 557

296 446

314 846

Sum overføringar til verksemda

503 008

664 124

1 720 471

1 905 074

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

7 763

2 210

0

0

Sum finansielle aktivitetar

7 763

2 210

0

0

Sum inntekter

535 974

711 164

1 759 148

1 944 431

Netto endring i kontantbehaldning

95 364

93 623

141 621

–18 650

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.2 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Budsjett for 2020

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

100 904

120 192

137 385

172 493

Løyvingar frå andre departement

7 090

6 586

4 456

5 292

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 000

–128

0

100

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

3 550

1 191

1 432

1 625

Sum løyvingar til statsoppdraget

112 543

127 840

143 273

179 509

Overføringar til verksemda

Overføringar frå fagdepartement til tilskot til andre

47 199

207 018

1 244 270

1 396 646

Overføringar frå andre departement tilskot til andre

61 944

95 547

34 314

36 705

Overføringar frå andre verksemder til tilskot til andre

2 598

239 557

296 446

312 251

Sum overføringar til verksemda

111 741

542 122

1 575 030

1 745 601

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

–514

–2 763

–2 162

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

13 515

17 438

19 726

19 320

Sum bidrag

13 002

14 675

17 564

19 320

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes-

kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

53

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

298 688

26 473

23 281

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

298 688

26 526

23 281

0

Sum inntekter

535 974

711 164

1 759 148

1 944 431

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 og 2016 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.3 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) i perioden 2017–19

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Endring frå 2018 til 2019

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

167 819

235 272

337 986

102 714

Behaldningar på andre bankkontoar

148 171

174 340

213 285

38 945

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

315 989

409 612

551 271

141 659

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 390

7 449

8 040

591

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 147

7 866

8 445

579

Gjeld til leverandørar

3 900

5 474

16 833

11 359

Gjeld til oppdragsgivarar

–7 556

–5 713

–2 489

3 224

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m.

134 791

185 281

275 756

90 475

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

152 323

188 937

211 084

22 147

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

295 995

389 294

517 670

128 376

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

417

338

162

-175

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

6 341

11 074

10 450

–624

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

0

1 280

1280

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

567

105

159

54

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

7 325

11 517

12 052

535

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

12 669

8 801

21 549

12 748

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

12 669

8 801

21 549

12 748

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

315 989

409 612

551 271

141 659

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.4 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

524 701

504 053

552 566

475 367

Varer og tenester

275 254

253 118

249 682

348 233

Sum driftsutgifter

799 955

757 171

802 248

823 600

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

16 952

44 822

40 538

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

16 952

44 822

40 538

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

4 369 193

4 707 160

4 581 463

4 856 954

Andre utbetalingar

5 147 983

4 984 599

5 258 386

5 112 471

Sum overføringar frå verksemda

9 517 176

9 691 759

9 839 849

9 969 425

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

10 334 083

10 493 752

10 682 635

10 793 025

Inntekter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsinntekter

Inntekter frå løyvingar

264 671

893 677

812 346

783 600

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

1 882

1 674

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

7 576

0

0

0

Andre driftsinntekter

3 443

0

0

0

Sum driftsinntekter

275 690

895 559

814 020

783 600

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsaktivitetar

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

9 538 896

9 550 053

10 116 789

9 782 708

Andre innbetalingar

264 047

39 670

286 179

196 717

Sum overføringar til verksemda

9 802 943

9 589 722

10 402 968

9 979 425

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

10 078 633

10 485 281

11 216 988

10 763 025

Netto endring i kontantbehaldning

–255 450

–8 470

534 353

–30 000

Tabell 4.5 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Budsjett for 2020

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar til drift frå fagdepartementet

444 814

654 111

827 729

783 600

Løyvingar til drift frå andre departement

0

80 313

19 976

0

Løyvingar til tilskot til forsking o.a. frå fagdepartementet

3 496 617

4 508 482

4 754 289

4 530 175

Løyvingar til forsking o.a. frå andre departement og andre

5 862 136

5 041 571

5 362 500

5 252 533

Sum løyvingar til statsoppdraget

9 803 567

10 284 477

10 964 493

10 566 308

Offentlege og private tilskot og overføringar

Tilskot frå andre statlege verksemder

0

9 336

11 310

10 000

Tilskot frå internasjonale organisasjonar

0

38 468

12 293

0

Tilskot frå kommunar og fylkeskommunar

0

207

204

0

Tilskot frå organisasjonar og stiftingar

0

−529

236

0

Tilskot frå næringsliv og private

264 047

−9 688

262 137

186 717

Sum offentlege og private tilskot

264 047

37 793

286 179

196 717

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

0

0

0

0

Andre inntekter

Andre inntekter og tidsavgrensingar

11 019

163 011

–33 685

0

Sum andre inntekter

11 019

163 011

–33 685

0

Sum inntekter

10 078 633

10 485 282

11 216 988

10 763 025

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget og offentlege og private tilskot og overføringar er korrigerte.

Tabell 4.6 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2017–19

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Endring frå 2018 til 2019

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 918 402

4 887 513

5 426 628

539 115

Behaldningar på andre bankkontoar

34 862

63 455

58 693

–4 763

Andre kontantbehaldningar

42 568

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 995 832

4 950 968

5 485 321

534 353

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

41 216

41 338

41 744

406

Skattetrekk og offentlege avgifter

8 692

39 945

40 571

626

Gjeld til leverandørar

77 830

41 121

46 452

5 332

Gjeld til oppdragsgivarar

0

−129 016

–99 263

29 753

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

41 166

33 619

30 059

–3 559

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

168 904

27 006

59 564

32 558

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

102 115

68 690

33 331

–35 358

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

102 115

68 690

33 331

–35 358

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

–65 431

0

0

0

Anna langsiktig forplikting

0

319

319

0

Sum langsiktig gjeld

–65 431

319

319

0

Sum nettogjeld og forpliktingar – drift

205 588

96 015

93 214

–2 801

Forskingsforpliktingar

Forskingsforpliktingar underhandsaming

3 005 194

3 007 147

3 140 067

132 920

Prosjektgjeld for starta/gjennomføre forskingsprosjekt

1 785 050

1 847 806

2 252 039

404 233

Sum forskingsforpliktingar

4 790 244

4 854 953

5 392 107

537 154

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 995 832

4 950 968

5 485 321

534 353

Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetningane for å dekke ulike rettslege forpliktingar vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetningar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetningane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadene ikkje er avslutta og midlane enno ikkje fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er derfor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art. Det kjem av at anleggsmidlane til Forskingsrådet har vore verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Eigedomsfondet var til og med 2017 inkludert i balanseoppstillinga til Forskingsrådet, men er frå 2018 skilt ut i ein eigen rekneskap. Sum eigedelar frå fondet var i 2017 51,1 mill. kroner. Av det utgjorde bankinnskot 36,4 mill. kroner.

Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

46 162

48 246

51 242

52 000

Varer og tenester

33 746

42 646

41 769

41 500

Sum driftsutgifter

79 908

90 893

93 011

93 500

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

522

1 021

965

900

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

522

1 021

965

900

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

20 906

17 231

19 776

17 500

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

20 906

17 231

19 776

17 500

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

101 336

109 145

113 752

111 900

Inntekter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 145

982

1 764

1 500

Andre driftsinntekter

5

0

2

0

Sum driftsinntekter

1 150

982

1 766

1 500

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

110 368

109 797

134 215

111 552

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

0

0

0

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

110 368

109 797

134 215

111 552

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

111 517

110 779

135 981

113 052

Netto endring i kontantbehaldning

10 182

1 634

22 229

1 152

Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

20 697

22 683

24 121

21 560

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

43 605

40 386

40 629

45 000

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

32 547

34 997

26 401

34 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

96 848

98 066

91 151

100 560

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

−502

1 201

1 497

1 200

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

754

0

16 411

3 500

Sum bidrag

251

1 201

17 908

4 700

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

1 056

1 670

2 064

2 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

1 583

872

960

1 152

Andre inntekter og tidsavgrensingar

11 778

8 970

23 898

4 640

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

14 418

11 512

26 921

7 792

Sum inntekter

111 517

110 779

135 981

113 052

Tabell 4.9 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2017–19

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Endring 2018 til 2019

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

51 077

52 714

74 941

22 227

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

5

2

4

2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

51 082

52 716

74 944

22 229

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 126

4 368

4 585

217

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 994

4 802

5 037

235

Gjeld til leverandørar

1 020

2 418

933

–1 485

Gjeld til oppdragsgivarar

−1 773

−3 182

–2 565

617

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

3 209

2 313

18 004

15 691

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10 575

10 719

25 994

15 275

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

5 607

9 428

2 001

–7 426

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10 974

10 977

14 463

3 486

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

12 010

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

28 591

20 405

16 464

–3 941

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

6 504

16 136

26 959

10 823

Fri verksemdskapital

5 412

5 457

5 528

71

Sum andre avsetningar

11 916

21 592

32 487

10 894

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

51 082

52 716

74 944

22 229

Tabell 4.10 Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

149 095

179 311

193 586

Varer og tenester

340 145

479 810

413 093

Sum driftsutgifter

489 240

659 121

606 679

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

2 653

3 815

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

2 653

3 815

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

Andre utbetalingar

0

71 593

67 500

Sum overføringar frå verksemda

0

71 593

67 500

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

Sum utgifter

490 893

733 367

677 994

Inntekter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

374 254

519 465

468 338

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

Refusjonar

0

3 913

0

Andre driftsinntekter

23 813

4 591

0

Sum driftsinntekter

398 067

527 269

468 338

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

140 736

218 919

191 062

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

0

0

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

Andre innbetalingar

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

140 736

218 919

191 062

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

Sum inntekter

538 803

746 888

659 400

Netto endring i kontantbehaldning

47 910

13 521

–18 594

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av Uninett AS.

Tabell 4.11 Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Budsjett for 2020

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

133 649

138 760

123 209

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

-6 082

1 472

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

963

5 417

2 116

Sum løyvingar til statsoppdraget

128 530

145 649

125 325

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

3 876

–2 506

0

Sum bidrag

3 876

–2 506

0

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes-

kommunale verksemder

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

406 397

603 745

534 075

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

406 397

603 745

534 075

Sum inntekter

538 803

746 888

659 400

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av Uninett AS.

Tabell 4.12 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking i perioden 2017–19

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap

01.01.2018

Rekneskap

31.12.2018

Rekneskap

31.12.2019

Endring frå 2018 til 2019

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

0

47 910

61 431

13 521

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

0

47 910

61 431

13 521

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

10 029

12 909

14 790

1 881

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 979

11 980

12 815

835

Gjeld til leverandørar

−1 471

28 912

41 519

12 607

Gjeld til oppdragsgivarar

0

−5 269

–3 111

2 158

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m.

0

0

2 007

2 007

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

−21 394

−450

15 918

16 368

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

−10 857

48 082

83 938

35 856

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

11 418

5

–13 744

–13 749

Fri verksemdskapital

0

−177

–5 769

–5 592

Sum andre avsetningar

11 418

−172

–19 513

–19 341

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

−561

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

–2 994

–2 994

Sum langsiktig gjeld

−561

0

–2 994

–2 994

Sum netto gjeld og forpliktingar

0

47 910

61 431

13 521

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av Uninett AS.

Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art. Det kjem av at anleggsmidlane til Unit i 2017 og 2019 er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Tabell 4.13 Universitet og høgskular. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

27 203 915

28 616 635

30 670 834

32 016 738

Varer og tenester

13 949 184

13 876 885

14 839 664

15 286 322

Sum driftsutgifter

41 153 099

42 493 520

45 510 498

47 303 059

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 395 616

2 890 685

2 893 784

2 355 392

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 395 616

2 890 685

2 893 784

2 355 392

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

294 961

318 950

328 713

370 000

Andre utbetalingar

288 191

265 541

316 610

260 000

Sum overføringar frå verksemda

583 153

584 491

645 323

630 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

10 257

46 464

3 038

0

Andre finansielle utgifter

1 877

1 687

3 055

2 194

Sum finansielle aktivitetar

12 133

48 151

6 093

2 194

Sum utgifter

44 144 001

46 016 848

49 055 697

50 290 645

Inntekter

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 724 545

2 654 053

3 270 180

2 553 696

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

15 188

16 014

15 865

16 000

Refusjonar

206 337

231 288

228 417

225 000

Andre driftsinntekter

2 735 466

2 203 671

1 948 996

1 861 498

Sum driftsinntekter

5 681 535

5 105 026

5 463 459

4 656 194

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

33 324

67 080

206 046

90

Sum investeringsinntekter

33 324

67 080

206 046

90

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

40 011 321

41 348 032

42 971 473

44 453 067

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

0

0

0

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Andre innbetalingar

5

4

0

0

Sum overføringar til verksemda

40 011 326

41 348 036

42 971 473

44 453 067

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

8 948

5 644

1 880

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

11 698

1 779

4 823

2 036

Sum finansielle aktivitetar

20 646

7 424

6 704

2 036

Sum inntekter

45 746 831

46 527 566

48 647 682

49 111 387

Netto endring i kontantbehaldning

1 602 830

510 719

–408 015

–1 179 258

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 7,1 pst. frå 2018 til 2019 og utgjer om lag 92,8 pst. av dei samla utgiftene i 2019, mot 92,3 pst. i 2018. Dei samla utgiftene har auka med 6,6 pst. frå 2018 til 2019. Overføringane til verksemdene har auka med 4,1 pst. frå 2018 til 2019, medan dei auka med 3,3 pst. frå 2017 til 2018. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 88,5 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2018, då delen var 88,9 pst.

Tabell 4.14 Universitet og høgskular. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Budsjett 2020

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

33 687 924

34 694 046

35 798 722

36 973 165

Løyvingar frå andre departement

343 019

284 189

150 885

129 328

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 555 651

1 595 338

1 923 837

1 781 150

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

3 333 723

3 470 626

3 296 325

3 824 089

Sum løyvingar til statsoppdraget

38 920 317

40 044 199

41 169 768

42 707 732

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

201 837

229 651

203 756

191 623

Bidrag frå private

640 992

682 112

712 117

726 412

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

562 518

699 297

843 598

726 432

Sum bidrag

1 405 347

1 611 060

1 759 470

1 644 467

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

579 587

539 916

638 667

370 212

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

104 247

128 899

143 632

101 154

Oppdrag frå private

450 776

413 851

456 619

299 368

Andre inntekter og tidsavgrensingar

4 286 556

3 789 640

4 479 526

3 988 454

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

5 421 166

4 872 307

5 718 443

4 759 188

Sum inntekter

45 746 831

46 527 566

48 647 682

49 111 387

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 4,6 pst. frå 2018 til 2019. Dette er høgare enn frå 2017 til 2018, då auken var på 1,7 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 84,6 pst. av inntektene i 2019. Dette er noko lågare enn i 2018, då delen var 86,1 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 83,9 pst. av dei samla utgiftene i 2019, mot 87,0 pst. i 2018.

Tabell 4.15 Universitet og høgskular. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskulesektoren i perioden 2017–19 (nettobalanse)

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Endring frå 2018 til 2019

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

12 442 505

12 954 402

12 445 593

–508 809

Behaldningar på andre bankkontoar

672 906

671 633

772 558

100 924

Andre kontantbehaldningar

580

674

543

-131

Sum kontantar og kontantekvivalentar

13 115 991

13 626 710

13 218 694

-408 016

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 277 014

2 386 735

2 532 083

145 348

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 846 258

2 055 212

2 143 081

87 869

Gjeld til leverandørar

1 975 723

2 011 124

2 207 314

196 190

Gjeld til oppdragsgivarar

–630 286

–571 792

–456 008

115 784

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

572 781

957 221

794 675

–162 545

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 041 489

6 838 500

7 221 145

382 645

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

266 676

393 173

111 588

–281 585

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

–497 600

621 199

474 854

–146 345

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

2 577 320

1 577 596

1 016 681

–560 916

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

1 220 450

890 275

436 979

–453 296

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

85 514

73 995

75 685

1 690

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 652 360

3 556 238

2 115 786

–1 440 452

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

2 717 764

2 688 704

3 267 093

578 389

Fri verksemdskapital

616 184

630 737

691 842

61 105

Sum andre avsetningar

3 333 948

3 319 441

3 958 934

639 493

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

1

1

Anna langsiktig gjeld

88 193

-87 470

–77 173

10 297

Sum langsiktig gjeld

88 193

-87 470

–77 172

10 298

Sum netto gjeld og forpliktingar

13 115 991

13 626 710

13 218 694

-408 016

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2017 er justerte for dette. Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art. Det kjem av at anleggsmidlane til universitet og høgskular i 2018 og 2019 er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått ned med 3,0 pst. frå 2018 til 2019, mot ein auke på 3,9 pst. frå 2017 til 2018. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 5,6 pst. Tilsvarande var det ein auke på 13,2 pst. frå 2017 til 2018. Avsetningane til planlagde tiltak i komande budsjettår har gått ned med 40,5 pst. frå 2018 til 2019.

Tabell 4.16 Universitet og høgskular. Balanse per 31. desember 2019

(i 1 000 kr)

Rekneskap

31.12.17

Rekneskap

31.12.18

Rekneskap

31.12.19

Eigedelar

A. Anleggsmidlar

I Immaterielle eigedelar

36 300

44 152

56 357

II Varige driftsmidlar

34 586 824

34 693 478

37 161 492

III Finansielle anleggsmidlar

267 427

399 849

384 768

Sum anleggsmidlar

34 890 551

35 137 480

37 602 618

B. Omløpsmidlar

I Behaldningar av varer og driftsmateriell

33 729

36 206

31 034

II Fordringar

1 965 972

1 781 421

2 074 682

III Bankinnskot, kontantar og liknande

13 431 980

13 626 710

13 218 694

Sum omløpsmidlar

15 431 681

15 444 337

15 324 410

Sum eigedelar

50 322 232

50 581 817

52 927 028

Statens kapital og gjeld

C. Statens kapital

I Verksemdskapital

883 610

943 116

999 436

II Avrekningar

3 814 097

3 391 261

2 480 331

III Utsett inntektsføring av løyving (nettobudsjetterte)

34 880 682

34 951 564

37 511 935

Sum statens kapital

39 578 390

39 285 941

40 991 701

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktingar

38 193

0

0

II Anna langsiktig gjeld

50 000

0

0

III Kortsiktig gjeld

10 655 649

11 295 876

11 935 327

Sum gjeld

10 743 842

11 295 876

11 935 327

Sum statens kapital og gjeld

50 322 232

50 581 817

52 927 028

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har auka med 4,6 pst. frå 2018 til 2019. Verdien av anleggsmidlane har auka med 7,0 pst. i høve til 2018, medan omløpsmidlane har gått ned med 0,8 pst. frå 2018 til 2019. Den kortsiktige gjelda har auka med 5,7 pst. frå 2018 til 2019. Avrekningane har gått ned med 26,9 pst. frå 2018 til 2019.

Tabell 4.17 Universitet og høgskular. Avsetningar 2017–19

(i 1 000 kr)

Rekneskap

31.12.17

Rekneskap

31.12.18

Rekneskap

31.12.19

Del av løyving i 2019 i pst.

Nord universitet

254 956

259 427

164 300

11,7

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

161 335

145 168

135 399

10,1

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

662 126

331 432

234 766

3,4

OsloMet – storbyuniversitetet

165 218

133 283

132 237

5,3

Universitetet i Agder

468 776

389 093

144 904

9,7

Universitetet i Bergen

209 220

262 555

313 581

8,6

Universitetet i Oslo

213 741

206 388

108 432

1,9

Universitetet i Stavanger

150 098

123 283

138 240

8,4

Universitetet i Søraust-Noreg

202 227

220 285

154 147

8,1

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

461 883

457 054

121 501

3,6

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

21 826

18 111

4 418

2,4

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

40 126

49 079

46 210

18,8

Kunsthøgskolen i Oslo

21 789

14 011

18 187

5,1

Noregs handelshøgskole

42 686

81 090

112 767

23,5

Noregs idrettshøgskole

84 004

20 605

3 797

1,8

Noregs musikkhøgskole

59 407

46 918

39 961

13,8

Høgskolen i Innlandet

130 256

145 161

133 046

11,7

Høgskolen i Østfold

105 015

100 759

86 087

12,6

Høgskulen i Volda

75 131

86 610

74 122

20,0

Høgskulen på Vestlandet

258 660

282 595

295 704

14,7

Samisk høgskole

20 171

18 353

18 525

18,4

Sum

3 808 648

3 391 261

2 480 331

6,9

Kommentar til tabellen: Dei samla avsetningane i 2018 utgjorde 9,7 pst. av løyvinga. I 2019 var dei samla avsetningane 6,9 pst. av løyvinga.

Til forsida av dokumentet