Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over tiltak som mottok midler i 2021 under kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket, og forslag til fordeling på posten i 2022

(i 1000 kroner)

Tiltak

Tilskudd 2021

Forslag 2022

Bibliotektjeneste i fengsel

28 750

29 965

Døves tidsskrift

470

480

Finsk bibliotektjeneste

425

435

Norges blindeforbund – Punktskrifttrykkeriet

5 250

5 350

Tegn.tv

1 000

1 520

Norsk Bibliotekforening

525

535

Tiltak for døvblinde

4 950

5 050

Døves media

6 750

7 385

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

315

320

Store norske leksikon

5 700

5 815

Norsk barnebokinstitutt

12 700

15 530

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

3 700

3 775

Leser søker bok

7 100

7 240

Foreningen !les

4 800

4 900

Bok og bibliotek

1 700

Sum

82 435

90 000

Til dokumentets forside