Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2021–2022) statsbudsjettet for budsjettåret 2022 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–353, 3300–3339 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

181 051 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 150 000

78

Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

10 355 000

79

Til disposisjon

11 930 000

204 486 000

Sum Administrasjon

204 486 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 555 000

60

Tilskudd til frivilligsentraler

214 940 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 750 000 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 080 000

73

Tilskudd til studieforbund m.m.

166 260 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

16 809 000

78

Frivillighetstiltak

29 920 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

298 970 000

86

Idrettstiltak

64 675 000

2 552 209 000

Sum Frivillighetsformål

2 552 209 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

195 716 000

51

Fond for lyd og bilde

45 870 000

55

Norsk kulturfond

885 771 000

71

Statsstipend

7 350 000

72

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

225 650 000

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

162 457 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

329 150 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

269 760 000

2 121 724 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter

24 116 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

40 082 000

50

Kunst i offentlige rom

11 750 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

543 600 000

619 548 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter

98 914 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

64 458 000

22

Forsvarets musikk

51 215 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 145 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 594 370 000

2 832 102 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

74 998 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 762 000

52

Norges forskningsråd

14 770 000

71

Kultur som næring

60 938 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

12 960 000

73

Bodø – Europeisk kulturhovedstad 2024

34 000 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

95 080 000

78

Barne- og ungdomstiltak

69 250 000

82

Nobels Fredssenter

34 320 000

86

Talentutvikling

55 235 000

475 313 000

326

Språk- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

762 171 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 746 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

54 827 000

73

Språkorganisasjoner

36 780 000

74

Det Norske Samlaget

21 435 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

14 370 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

90 000 000

996 329 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Driftsutgifter

76 856 000

21

Spesielle driftsutgifter

4 297 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 975 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

8 385 000

93 513 000

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 266 555 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak

83 380 000

2 349 935 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

414 221 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 843 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

62 460 000

78

Arkivtiltak

9 335 000

490 859 000

Sum Kulturformål

9 979 323 000

Medieformål m.m.

334

Film- og dataspillformål

01

Driftsutgifter

124 606 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 818 000

50

Filmfondet

581 900 000

72

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner, kan overføres

38 360 000

73

Regionale filmvirksomheter, kan overføres

109 640 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

19 485 000

78

Film- og dataspilltiltak

25 860 000

906 669 000

335

Medieformål

01

Driftsutgifter

58 392 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 146 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

443 075 000

73

Medietiltak

24 600 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

21 600 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

6 721 680 000

7 406 493 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

70

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

53 000 000

71

Vederlagsordninger, kan overføres

237 905 000

290 905 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

92 369 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 120 000

98 489 000

Sum Medieformål m.m.

8 702 556 000

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

25 095 000

25 095 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 354 000

70

Likestilling mellom kjønn

45 530 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

20 095 000

73

Likestillingssentre

16 430 000

96 409 000

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

20 897 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

245 550 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan nyttes under post 21

31 175 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

25 290 000

322 912 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

49 080 000

49 080 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

493 496 000

Sum departementets utgifter

21 932 070 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

93 000

93 000

Sum Administrasjon

93 000

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

4 540 000

4 540 000

3322

Bygg og offentlige rom

01

Ymse inntekter

145 000

02

Inntekter ved oppdrag

33 342 000

33 487 000

3323

Musikk og scenekunst

01

Ymse inntekter

361 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

30 136 000

30 497 000

3325

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

2 273 000

2 273 000

3326

Språk- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

22 015 000

02

Inntekter ved oppdrag

17 052 000

39 067 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Ymse inntekter

32 165 000

02

Inntekter ved oppdrag

4 297 000

36 462 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

7 127 000

02

Inntekter ved oppdrag

5 345 000

12 472 000

Sum Kulturformål

158 798 000

Medieformål m.m.

3334

Film- og dataspillformål

01

Ymse inntekter

6 251 000

02

Inntekter ved oppdrag

7 196 000

13 447 000

3335

Medieformål

02

Inntekter ved oppdrag

2 297 000

2 297 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr – lotterier

8 695 000

04

Gebyr – stiftelser

180 000

07

Inntekter ved oppdrag

7 319 000

16 194 000

Sum Medieformål m.m.

31 938 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 175 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

46 635 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

4 700 000

75

Kino- og videogramavgift

32 000 000

107 510 000

Sum Skatter og avgifter

107 510 000

Sum departementets inntekter

298 339 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2022 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 01

kap. 3300 post 01

kap. 320 post 01

kap. 3320 postene 01 og 03

kap. 322 post 01

kap. 3322 post 01

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 02

kap. 323 post 01

kap. 3323 post 01

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 02

kap. 325 post 01

kap. 3325 post 01

kap. 326 post 01

kap. 3326 post 01

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 02

kap. 327 post 01

kap. 3327 post 01

kap. 327 post 21

kap. 3327 post 02

kap. 329 post 01

kap. 3329 post 01

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 02

kap. 334 post 01

kap. 3334 post 01

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 02

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 02

kap. 339 post 01

kap. 3339 postene 02 og 04

kap. 339 post 01

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 07

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

6,3 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

852,3 mill. kroner

334

Film- og dataspillformål

72

Insentivordningen for film-og serieproduksjoner

100,0 mill. kroner

Andre fullmakter

IV

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget samtykker i at:

  1. det ordinære offentlige driftstilskuddet til musikk- og scenekunstinstitusjoner på kap. 323 Musikk og scenekunst, post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner, skal fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen.

  2. fordelingsnøkkelen ikke gjelder tilskuddet til Dansens Hus, Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Musikkselskapet Harmonien, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien.

V

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2022 skal avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner.

VI

Fullmakt til å benytte åremål

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gis adgang til i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for filmkonsulenter og ledere som forvalter tilskudd til utvikling og filmproduksjon i Norsk filminstitutt. For disse gis det mulighet for åremål i en periode på fire år for konsulenter og inntil seks år for ledere, med mulighet til én gangs fornyelse.

Til dokumentets forside