Prop. 120 L (2015–2016)

Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

Til innholdsfortegnelse

7 Språk

7.1 Høringsnotatets forslag

Departementet foreslo i høringsnotatet at land-for-land-rapporten skal utarbeides på engelsk.

7.2 Høringsinstansenes merknader

To høringsinstanser er negative til forslaget om at land- for-land-rapporten skal utarbeides på engelsk.

Språkrådet mener kravet om engelsk språk er svært betenkelig og ikke i samsvar med norsk språkpolitikk. Språkrådet viser til at det i St.meld. nr. 35 (2007–2008) står at det er et «overordna målet for språkpolitikken må difor vera å sikre det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg.» Denne høringsinstansen viser videre til at en sentral premiss for norsk språkpolitikk er å hindre at norsk blir byttet ut med engelsk innenfor bestemte samfunnsområder. Språkrådet uttaler at det norske språket på sikt vil kunne miste sin uttrykkskraft innenfor sentrale fagområder, at man står i fare for at det ikke blir utviklet og brukt norskspråklig terminologi, og at norsk i siste instans må gi tapt som fullverdig bruksspråk. Høringsinstansen påpeker at St.meld. nr. 35 (2007–2008) uttrykker en særlig bekymring for posisjonen til norsk språk i arbeids- og næringslivet.

PwC uttaler at departementets forslag, så langt denne høringsinstansen kjenner til, er det første tilfellet der norske myndigheter fastsetter regler som ikke åpner for rapportering på norsk. Denne høringsinstansen mener forslaget er betenkelig sett i lys av norsk språkpolitikk. Instansen mener departementet bør vurdere om engelskkravet er lovlig og hensiktsmessig. PwC foreslår at skattemyndighetene skal oversette rapportene fra norsk til engelsk i de få tilfellene der dette vil være aktuelt.

7.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet opprettholder forslaget fra høringsnotatet om at land-for-land-rapporten skal utarbeides på engelsk.

Departementet er enig i at det er viktig å bevare det norske språkets posisjon i Norge. Den klare hovedregelen er at opplysninger kan gis til skattemyndighetene på norsk. Dette gjelder også oppgaven og dokumentasjonen som skal gis om transaksjoner og mellomværender med nærstående foretak i andre land etter ligningsloven § 4-12 og tilhørende forskrift.

Etter departementets vurdering er det likevel tilstrekkelig sterke hensyn som tilsier at det skal være et krav at land-land-rapporten utarbeides på engelsk.

Land-for-land-rapporten inneholder opplysninger om fordeling av blant annet inntekter og skatt i de landene konsernet har foretak. Rapporten skal benyttes av norske skattemyndigheter ved risikoanalyser mv., men også utveksles automatisk med skattemyndighetene i utlandet for tilsvarende bruk der. Bruken av rapporten skiller seg dermed fra den dokumentasjonen som utarbeides etter ligningsloven § 4-12 mv. som først og fremst skal benyttes ved ligningsarbeidet i Norge. Hensynet til en effektiv gjennomføring av land-for-land-rapporteringen tilsier at den utarbeides på et språk som er forståelig i alle eller de fleste av mottakerlandene.

Departementet viser også til at utkastet til skjema for land-for-land-rapportering også inneholder et felt hvor den rapporteringspliktige kan gi utfyllende kommentarer. Departementet antar at det ofte vil være aktuelt for konsernet å benytte seg av dette. Departementet antar videre at det er særlig hensiktsmessig at kommentarer utarbeides på engelsk av konsernet selv i stedet for at norske eller utenlandske skattemyndigheter står for oversettelsen, siden det er konsernet som kjenner virksomheten best. Dette øker både effektiviteten av rapporteringen og troverdigheten i opplysningene i land-for-land-rapporteringen.

Land-for-land-rapporten skal som hovedregel bare utarbeides av konsern med foretak i flere land og en samlet inntekt på 6 500 000 000 kroner eller mer. Etter departementets vurdering er det ikke uforholdsmessig byrdefullt å pålegge de rapporteringspliktige foretakene å utarbeide rapporten på engelsk.

Departementet viser til forslag til ny regel i ligningsloven § 4-13 nr. 5.

Til dokumentets forside