Forsiden

Prop. 120 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Til innholdsfortegnelse

1 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai 2022 mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

1.1 Avtalemessige forutsetninger

Grunnlaget for den inngåtte avtalen er regjeringens politiske plattform, regjeringens forslag til endringer i budsjettet for 2022 i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022), budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti i Innst. 8 S (2021–2022), Stortingets behandling av Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 i Innst. 325 S (2020–2021) og Klimaavtalen med jordbruket.

Koronapandemien, flaskehalser i logistikk, kraftige prisøkninger på energi og andre innsatsfaktorer, nasjonalt og internasjonalt, og krigen i Ukraina har satt verdens og Norges matproduksjon i en ekstraordinær situasjon. Verdens matpriser nådde i mars sitt høyeste nivå noensinne iflg. FAO. Etter at Stortinget vedtok jordbruksoppgjøret i juni i fjor, har jordbruket opplevd en ekstraordinær kostnadsvekst for gjødsel, bygningsmaterialer, fôr, strøm, drivstoff, emballasje, frakt m.m. Etter Stortingets vedtak om fjorårets oppgjør, er det bevilget om lag 1 500 mill. kroner ekstra til jordbruket, og lagt til rette for høyere prisuttak i markedet.

Til tross for det viste Budsjettnemndas tallgrunnlag en betydelig inntektssvikt i forhold til forutsetningene for Stortingets vedtak om jordbruksoppgjøret i 2021. Partene er enige om at det er behov for 2 400 mill. kroner i 2022 for å kompensere for inntektssvikten sammenlignet med forutsetningene for Stortingets vedtak. Partene har lagt vekt på å gi kompensasjon og forbedre inntektsmulighetene ut over det allerede i 2022, pga. kostnadssituasjonen i næringen. Avtalen omfatter betydelige tiltak både i 2022 og 2023.

Av hensyn til næringens konkurransekraft legger partene til grunn at deler av prisøkninger og kostnadskompensasjon kan reverseres dersom kostnader og verdensmarkedspriser går tilbake til mer normale nivåer. Det vil blant annet gjelde midlertidig omlegging av markedsordningen for korn, økning i øvre prisgrenser, målpriser og annen særskilt kompensasjon.

Situasjonen i internasjonale markeder gjør at tallgrunnlaget som ligger til grunn for avtalen er usikkert. Under forhandlingene fikk partene informasjon om at nitratprisene i det norske markedet ble redusert med vel 30 pst. fra mai. Gjødselprisene vil trolig være klart lavere når gjødselsalget for produksjonssesongen 2023 starter, enn det som lå til grunn for krav og tilbud og den inngåtte avtalen. Det er på det nåværende tidspunkt usikkert hvordan gjødselprisene vil utvikle seg. Partene kan møtes høsten 2022 for en ny vurdering av om det er nødvendig å nedjustere kompensasjonen for gjødselpriser.

Partene viser til regjeringens politiske plattform og Innst. 8 S (2021–2022) og legger til grunn at årets jordbruksoppgjør er starten på å tette et inntektsgap og at regjeringen vil kommet tilbake til saken etter at Grytten-utvalget har lagt fram sin rapport.

Partene understreker viktigheten av et velfungerende tollvern og peker på handlingsrommet innenfor WTO-avtalen.

Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter:

 • målpriser for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023

 • bevilgninger over statsbudsjettet, kapittel 1150, for kalenderåret 2022 og 2023

 • omdisponeringer innenfor budsjettet for 2022

 • andre bestemmelser som framgår av denne protokollen

Partene er enige om de endringene som framgår av denne protokollen og vedlagte fordelingsskjema. For saker som ikke er omtalt i protokollen, vises det til statens tilbud av 5. mai 2022.

1.2 Økte inntektsmuligheter i 2022 og 2023

Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 som vist i tabell 1.1, sammenlignet med 2022 før oppgjør.

Tabell 1.1 Økning i inntektsmuligheter for 2022 og 2023, sammenlignet med 2022, før oppgjør.

2022

2023

Endring i målpriser1

1 207

1 488

Endret bevilgning på kap. 1150

2 000

5 505

Overførte midler

63

Endret verdi av jordbruksfradraget

298

367

Sum, mill. kroner

3 568

7 360

1 Deler av prisøkningene kan reverseres i fremtidige forhandlinger.

Avtalen innebærer at målprisene økes med et fullt årsutslag på 1 488 mill. kroner. Effekten av målprisøkningene i 2022, slik de regnskapsføres i grunnlagsmaterialet, blir 1 207 mill. kroner. Økning i målprisene går fram av vedlagte fordelingsskjema.

Bevilgningen over budsjettet til jordbruksavtalen økes med 2 000 mill. kroner i 2022 og ytterligere 3 505 mill. kroner i 2023, til en økning på 5 505 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2022, før oppgjør. Totalt for 2022 og 2023 vil det bli utbetalt 7 505 mill. kroner mer enn budsjettert for 2022, før oppgjøret.

Avtalen har lagt til grunn tekniske forutsetninger slik de framgår av tabell 1.2. Tabellen viser prognoser for kalenderåret 2023, for endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt.

Tabell 1.2 Tekniske forutsetninger for avtalen

Grunnlag

Volum

Pris

Sum

Mill. kr

Mill. kr

1. Produksjonsvolum

39 065

0

2. Prisendring på varer uten målpris

18 881

6,9 %

1 303

3a Gjødsel1

3 080

1 790

3b Kraftfôr

9 629

4,8 %

460

3c Energi

3 724

0

3d Andre driftskostnader

11 114

2,6 %

290

3. Sum driftskostnader

27 159

2 540

4. Kapitalslit og leasing

10 133

373

5. Normalisert realrentekostnad

303

948

6. Arbeidsforbruk

15 847

-1,2 %

3,8 %

405

A. Sum lik prosentvis vekst, før komp. 2022

2 963

B. Kompensasjon for inntektsutvikling fra 2020–2022

2 400

3,8 %

2 491

SUM, rammebehov ved lik pst. etter komp. 2022

5 455

C. Økning fra prosent til kronemessig lik utvikling

287

D. Nivåheving i 2022 og ytterligere i 2023

1 618

SUM, ramme

7 360

1 Anslått i april 2022.

Avtalen legger til rette for en nivåheving i inntektsmulighetene i 2022, ut over kompensasjonen på 2 400 mill. kroner for kostnadsvekst og sviktende inntektsutvikling, sammenlignet med forutsetningene fra Stortingets vedtak i 2021. I tillegg kommer en ytterligere nivåheving i 2023, ut over inntektsveksten for andre grupper. Til sammen utgjør nivåhevingen om lag 40 000 kroner per årsverk fra 2022, etter kompensasjon på 2 400 mill. kroner. Partene er enige om en finansiering og et anslag for økning i inntektsmuligheter i 2022 og 2023 som vist i tabell 1.2.

Under forhandlingene fikk partene informasjon om at nitratprisene i det norske markedet ble redusert med vel 30 pst. fra mai. Det ventes at prisene på fullgjødsel også vil falle betydelig i inngangen til ny sesong 1. juli. Partene har likevel opprettholdt anslagene i tabell 1.2. Det gir jordbruket trygghet for at de økte inntektsmulighetene kan realiseres også ved et høyere prisnivå på gjødsel enn ved inngangen til kommende sesong.

Med et klart lavere prisnivå på gjødsel ville de økte inntektsmulighetene kunne vært realisert med langt lavere økonomisk ramme. Vesentlig lavere gjødselpriser enn i tabell 1.2, vil gi større vekst i inntektsmulighetene enn lagt til grunn for avtalen. Partene kan møtes høsten 2022 for en ny vurdering av om det er nødvendig å nedjustere kompensasjonen for gjødselpriser.

1.3 Utslag på referansebrukene

Budsjettnemndas sekretariat har beregnet det kvantumsfaste isolerte utslaget av pris- og tilskuddsendringer i avtalen for 2023, inkludert forutsetninger om pris- og kostnadsendringer og økt utnytting av jordbruksfradraget, tilsvarende forutsetningene i tabell 1.3.

Tabell 1.3 Beregnet kvantumsfast helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslåtte kostnadsendringer til 2023, inkl. endret verdi av jordbruksfradraget. Kroner per årsverk.

2021

2022 før oppgjør

2023

2023–2022

2023–2021

Referansebruk1

A

B

C

C–B

C–A

1

Melk. 31 årskyr

389 900

352 900

443 900

91 000

54 000

2

Korn. 513 dekar

276 800

-32 300

302 400

334 700

25 600

3

Sau. 170 vinterfôra

203 100

187 500

346 500

159 000

143 400

4

Melkegeit. 143 årsgeiter

512 900

478 600

546 000

67 400

33 100

5

Svin/korn. 53 avlssvin

657 000

718 600

903 000

184 400

246 000

6

Egg/planteprod. 7 100 høner

685 400

624 500

825 200

200 700

139 800

7

Poteter 128 daa + 313 daa korn

572 900

460 500

609 800

149 300

36 900

8

32 ammekyr

271 600

225 300

403 500

178 200

131 900

9

51 dekar frukt og bær

370 600

369 200

464 200

95 000

93 600

10

113 daa grønnsaker + korn

611 500

495 800

636 900

141 100

25 400

11

Fjørfeslakt og planteprodukter

724 200

373 100

640 500

267 400

-83 700

12

Økologisk melk. 29 årskyr, landet

394 600

388 100

510 400

122 300

115 800

13

Melk. 16 årskyr, landet

348 000

328 700

418 300

89 600

70 300

14

Melk. 51 årskyr, landet

422 200

370 900

465 800

94 900

43 600

15

Melk. 68 årskyr, landet

472 600

415 000

529 700

114 700

57 100

16

Melk. 39 årskyr, Østlandet (1 og 3)

456 800

409 600

538 400

128 800

81 600

17

Melk. 28 årskyr, Østlandet (5a)

366 300

327 000

414 700

87 700

48 400

18

Melk. 36 årskyr, Jæren (2)

419 500

387 500

497 300

109 800

77 800

19

Melk. 29 årskyr, Vestlandet (5b)

368 900

335 600

423 000

87 400

54 100

20

Melk. 38 årskyr, Trøndelag (4)

368 100

327 000

411 400

84 400

43 300

21

Melk. 29 årskyr, Nord-Norge (6,7)

425 200

386 300

467 500

81 200

42 300

22

Korn. 327 daa, Østlandet

154 900

-119 200

236 700

355 900

81 800

23

Korn. 801 daa, Østlandet

413 400

116 000

447 200

331 200

33 800

24

Sau. 156 vinterfôra, Sør-N (5a, 5b)

176 800

162 900

315 300

152 400

138 500

25

Sau. 183 vinterfôra, Nord-N (6,7)

274 400

245 600

394 900

149 300

120 500

26

Sau. 85 vinterfôra, landet

82 400

66 400

204 900

138 500

122 500

27

Sau. 295 vinterfôra, landet

307 200

281 500

412 800

131 300

105 600

28

Ammeku 30 kyr (5a, 5b, 6, 7)

297 000

247 700

408 800

161 100

111 800

29

Ammeku 34 kyr (1, 3, 4)

246 400

198 000

365 900

167 900

119 500

30

Ammeku 46 kyr, landet

345 000

293 500

506 100

212 600

161 100

1 Parentesene angir hvilken arealtilskuddssone de ulike referansebrukene er plassert i.

1.4 Ekstrautbetaling i 2022

Partene er enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 på 2 400 mill. kroner, og i tillegg gi økte inntektsmuligheter. Dette gjøres gjennom målprisøkninger fra 1.7.22, jf. tabell 1.8 i undervedlegg 1, og en tilleggsbevilgning over budsjettet på 2 000 mill. kroner.

Av den samlede målprisøkningen tilsvarende 1 488 mill. kroner, beregnes 1 207 mill. kroner å få inntektsvirkning i 2022. Partene viderefører ordningen med prisnedskrivning av norsk korn med økte satser, i tillegg til en midlertidig ordning med prisnedskrivning av importerte råvarer til kraftfôr. Endringene som gjøres i markedsordningen for korn krever en bevilgning på om lag 537 mill. kroner i 2022. Av den samlede foreslåtte budsjettøkningen på 2 000 mill. kroner, vil om lag 1 450 mill. kroner komme som en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022. Partene er enige om å utbetale budsjettkompensasjonen gjennom ordninger/satsene som er omtalt i tabell 1.4. I tabellen er det lagt inn satsjusteringer tilsvarende et økt budsjett på 2 000 mill. kroner, samt fordelt ledige overførte midler fra 2021 på 63 mill. kroner, fratrukket forhåndsdisponerte midler på i underkant av 6 mill. kroner.

Utbetalingen skal skje så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om årets jordbruksoppgjør. Utbetalingen skjer i september basert på søknadsrundene oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Tabell 1.4 Ordninger/satser til ekstrautbetaling 2022

Ordning

Sats, kr/kg

Bevilgning, mill. kroner

Tilført Landbrukets utviklingsfond

57,3

Tilskudd ved avlingssvikt

9,0

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Tomat

0,50

2,4

Agurk

0,50

2,7

Salat

0,15

1,2

Prisnedskrivingstilskudd korn

536,6

Husdyrtilskudd

Melkekyr

1430

305,9

Ammekyr

800

85,9

Andre storfe

179

102

Melkegeit og melkesau

450

15,7

Sau og ammegeit

200

190,3

Avlsgris

75

1,7

Slaktegris

7

8,3

Verpehøner

7

23,4

Rugeegg

0,50

24,4

Gås, kalkun, and, livkylling

3

8,1

Slaktekylling

0,85

61,6

Bifolk

10

0,5

Hjort over 1 år

200

1,0

Areal- og kulturlandskapstilskudd

Arealtilskudd grovfôr

87

513,9

Arealtilskudd korn

30

88,2

Arealtilskudd potet

75

8,7

Arealtilskudd grønnsaker

75

5,3

Arealtilskudd frukt

75

1,7

Arealtilskudd bær

75

1,5

Sum inkl. justert bevilgningsbehov

2 057,3

Partene er enige om å midlertidig suspendere taket for utbetaling av husdyrtilskudd per foretak for denne ekstra utbetalingen.

Tabell 1.5 Beregnet kvantumsfast helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslåtte kostnadsendringer til 2022, inkl. endret verdi av jordbruksfradraget. Kroner per årsverk.

2021

2022 før komp.

2022 etter komp.

2022–2022

2022–2021

Referansebruk1

A

B

C2

C–B

C–A

1

Melk. 31 årskyr

389 900

352 900

422 900

70 000

33 000

2

Korn. 513 dekar

276 800

-32 300

577 400

609 700

300 600

3

Sau. 170 vinterfôra

203 100

187 500

242 600

55 100

39 500

4

Melkegeit. 143 årsgeiter

512 900

478 600

543 400

64 800

30 500

5

Svin/korn. 53 avlssvin

657 000

718 600

853 900

135 300

196 900

6

Egg/planteprod. 7 100 høner

685 400

624 500

804 300

179 800

118 900

7

Poteter 128 daa + 313 daa korn

572 900

460 500

744 300

283 800

171 400

8

32 ammekyr

271 600

225 300

314 600

89 300

43 000

9

51 dekar frukt og bær

370 600

369 200

427 100

57 900

56 500

10

113 daa grønnsaker + korn

611 500

495 800

718 200

222 400

106 700

11

Fjørfeslakt og planteprodukter

724 200

373 100

807 800

434 700

83 600

12

Økologisk melk. 29 årskyr, landet

394 600

388 100

452 800

64 700

58 200

13

Melk. 16 årskyr, landet

348 000

328 700

376 200

47 500

28 200

14

Melk. 51 årskyr, landet

422 200

370 900

464 000

93 100

41 800

15

Melk. 68 årskyr, landet

472 600

415 000

527 200

112 200

54 600

16

Melk. 39 årskyr, Østlandet (1 og 3)

456 800

409 600

516 700

107 100

59 900

17

Melk. 28 årskyr, Østlandet (5a)

366 300

327 000

393 800

66 800

27 500

18

Melk. 36 årskyr, Jæren (2)

419 500

387 500

464 600

77 100

45 100

19

Melk. 29 årskyr, Vestlandet (5b)

368 900

335 600

395 800

60 200

26 900

20

Melk. 38 årskyr, Trøndelag (4)

368 100

327 000

412 200

85 200

44 100

21

Melk. 29 årskyr, Nord-Norge (6,7)

425 200

386 300

451 600

65 300

26 400

22

Korn. 327 daa, Østlandet

154 900

-119 200

471 000

590 200

316 100

23

Korn. 801 daa, Østlandet

413 400

116 000

724 800

608 800

311 400

24

Sau. 156 vinterfôra, Sør-N (5a, 5b)

176 800

162 900

212 300

49 400

35 500

25

Sau. 183 vinterfôra, Nord-N (6,7)

274 400

245 600

306 800

61 200

32 400

26

Sau. 85 vinterfôra, landet

82 400

66 400

121 000

54 600

38 600

27

Sau. 295 vinterfôra, landet

307 200

281 500

349 100

67 600

41 900

28

Ammeku 30 kyr (5a, 5b, 6, 7)

297 000

247 700

322 200

74 500

25 200

29

Ammeku 34 kyr (1, 3, 4)

246 400

198 000

304 900

106 900

58 500

30

Ammeku 46 kyr, landet

345 000

293 500

404 600

111 100

59 600

1 Parentesene angir hvilken arealtilskuddssone de ulike referansebrukene er plassert i.

2 Tallene er ikke direkte sammenlignbare med statens tilbud, der det ble benyttet en lavere kostnad på kunstgjødsel. Det er også rettet en feil i referansebruk nr. 29.

1.5 Markedsordningen for korn

Partene er enige om at det i en situasjon med unormalt høye priser på korn og kraftfôrråvarer internasjonalt er behov for å gjøre midlertidige endringer i markedsordningen for korn. Det er ikke mulig å se for seg at årets jordbruksoppgjør skal legge opp til at kornprisen i Norge, etter prisnedskriving, skal være lavere enn priser for importert korn levert til Norge. Over tid er det grunn til å forvente at internasjonale priser vil finne et nytt normalnivå som er lavere enn i dag, og lavere enn norsk kornpris. Tiltak satt inn i denne ekstraordinære situasjonen må derfor være midlertidige. Det er særlig viktig at ikke norsk landbruks konkurransekraft svekkes som følge av videreføring av ekstraordinære tiltak, etter at markedene finner sitt nye normalnivå.

For å sikre gjennomføring, forutsigbarhet og at internasjonale forpliktelser opprettholdes, mener partene at det er viktig at det i størst mulig grad gjøres tilpasninger i etablerte systemer. Partene er derfor enige om en løsning der prisnedskrivingstilskuddet for korn blir videreført og økt tilsvarende økning i prisen for fôrkorn, samt at prisnedskriving også vil kunne benyttes for importert karbohydratråvare. Partene er videre enige om at endringen i markedsordningen for korn skal sikre at råvarekostnadene for karbohydratråvare til kraftfôr ikke skal endres som følge av endrede målpriser på korn, eller ustabile priser på karbohydratråvarer internasjonalt. Endringene skal heller ikke medføre at importert proteinråvare blir mer attraktiv som energiråvare i kraftfôr. Løsningen er fleksibel, prisnedskrivingen for importert vare går mot null og erstattes av en tollsats innenfor de auksjonerte tollkvotene dersom internasjonale priser faller. Prisnedskrivingssatsen øker med økende verdensmarkedspris.

Partene er enige om at prisnedskrivingstilskuddet fortsatt skal gjelde for matkorn. Partene vurderer at de ekstraordinære høye prisene for matkorn på verdensmarkedet gir norsk matmel og bakeindustri en styrket konkurransesituasjon ift. importere produkter, og er derfor enige om at matkorntilskuddet midlertidig settes til null fra 1. juli 2022. Partene erkjenner at matmelindustrien får økt råvarepris tilsvarende bortfall av matkorntilskuddet fra 1. juli 2022 fram til det norske kornet blir tatt i bruk ca. 1. oktober. Partene mener at aktørene bør kunne hente ut dette i økte priser i markedet.

1.6 Bærekraft

FNs bærekraftsmål vedtatt i 2015 er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling frem mot 2030 og utgjør en overbygning for alle land og samfunnsområder. Målene for landbruks- og matpolitikken er i likhet med bærekraftsagendaen tuftet på en gjensidig avhengighet mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Gode virkemidler for å gjennomføre bærekraftsmålene handler blant annet om gode samarbeidsmekanismer og institusjoner. I Norge er de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og næringsorganisasjonene i jordbruket med på å sikre medvirkning og muligheter for å utforme rammevilkårene for jordbruket i felleskap. Virkemidlene omfatter en rekke ulike ordninger som skal bidra til oppnåelse av målene i landbrukspolitikken og av bærekraftsmålene. Innretningen av virkemidlene vurderes hvert år i forbindelse med forhandlingene. Proposisjonen til Stortinget om jordbruksoppgjøret er derfor i praksis en plan for bærekraftig utvikling i jordbrukssektoren.

Partene er enige om at årets jordbruksoppgjør er et viktig bidrag til å gjøre norsk jordbruk og matproduksjon mer bærekraftig.

1.7 Klima og miljø

Klimasmart landbruk

Partene er enige om at en styrket satsing på utvikling av rådgivingsverktøy er avgjørende for å utløse tilstrekkelige klimatiltak for utslippskutt på norske gårdsbruk.

Partene er enige om at:

 • Det settes av 10 mill. kroner i 2023 over Landbrukets Utviklingsfond til utvikling og ferdigstilling av klimakalkulatorer for gjenstående produksjoner og nødvendig faglig oppgradering av øvrige klimakalkulatorer, slik at bonden får tilgang til kalkulatorverktøyet for alle produksjoner.

 • Det må sikres at det gjøres nødvendige faglige oppdateringer og oppgraderinger av modellene. Institusjonene som er ansvarlige for Norges offisielle rapportering av utslipp og opptak av klimagasser (NIBIO, SSB, Miljødirektoratet) må kobles på arbeidet for å sørge for at arbeidet har en helhetlig tilnærming og at den faglige kvaliteten er tilstrekkelig.

 • Dataene og beregningene skal tilpasses modellene for det nasjonale regnskapet der det er mulig.

 • Landbrukets klimaselskap skal selv finansiere drift og vedlikehold av klimakalkulatorene og modellgrunnlaget.

 • Til jordbruksoppgjøret 2023 skal Klimasmart Landbruk legge frem en rapport som inneholder følgende:

  • Plan for videre drift og utvikling av klimakalkulatorene, herunder ansvarsfordeling og finansiering.

  • Plan for hvordan sikre forsvarlig faglig oppdatering av modellene fremover i tid.

  • Plan for samordning av beregningene i Klimasmart landbruk med beregninger i det nasjonale klimagassregnskapet.

  • Plan for hvordan man kan sikre god oppslutning om klimakalkulatoren fra aktørene, dvs. både jordbruksforetak og eierbedrifter.

 • Landbruks- og matdepartementet får en observatørrolle i Klimasmart Landbruk sitt styre.

Regionale miljøprogram

Partene er enige om at det er store utfordringer knyttet til den økologiske tilstanden for Ytre Oslofjord. Avrenning av næringssalter fra avløp og jordbruk er vesentlige kilder. Tilførslene fra jordbruket kommer fra arealer i nedbørsfeltene som drenerer til fjorden, og omfatter nesten hele Østlandet. Partene er enige om å bevilge 70 mill. kroner særskilt til vannmiljøtiltak i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Fylkene må følge opp dette i sin prioritering. Avsetningen gjøres for å stimulere til større oppslutning om vannmiljøtiltak i jordbruket og for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Partene forutsetter at tilskudd til beitearealer til kortnebbgås og kvitkinngås prioriteres innenfor den fylkesvise RMP-rammen for Trøndelag og Nordland med ny fordelingsnøkkel.

Det er behov for at betydelig flere produsenter får tatt i bruk klimarådgivning dersom en skal nå målet om at alle gårdsbruk i Norge skal ha en egen klimaberegning, og ha fått tilbud om klimarådgiving i løpet av 2025. Partene er derfor enige om at det må innføres gratis «klima førsteråd» for å gjøre det lett for den enkelte bonde å få klimakunnskap om egen gårdsdrift, slik at dette ikke er et hinder for å komme i gang. Full dekning innebærer støttesats på 6 000 kroner per bonde for en-til-en-rådgivning, 8 000 kroner per bonde for to-til-en-rådgivning og 2000 kroner per bonde for grupperådgivning.

Partene er enige om at det fastsettes en minstesats på 50 000 kroner per seter for setring i fire uker og en minstesats på 70 000 kroner per seter for setring i seks uker.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Støtte til dekke på eksisterende gjødsellager overføres ikke til IBU-ordningen, men videreføres uendret på SMIL-ordningen.

Klima- og miljøprogrammet

Partene er enige om en bevilgning til Klima- og miljøprogrammet på 37 mill. kroner. Inkludert i dette er en økning på 4 mill. kroner og flytting av 5 mill. kroner fra Utviklingsmidler for økologisk landbruk.

For bevilgningen gis følgende føringer:

 • Avsetning på 4 mill. kroner til NIBIO til å implementere overvåkningssystem for jordbruksjord.

 • Avsetning på 1,8 mill. kroner til NIBIO, som sammen med NIVA skal gjøre nødvendige forbedringer i TEOTIL (modell for teoretisk beregning av fosfor- og nitrogentilførseler i Norge).

 • Forprosjekt i regi av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet som grunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse: Forprosjektet må ivareta balansen mellom matproduksjon og miljø i sin rapport. Resultatene fra forprosjektet skal legges fram for avtalepartene i jordbruksoppgjøret 2023 for eventuell videre oppfølging. Det avsettes inntil 0,5 mill. kroner til kjøp av tjenester.

 • Avsetning på 2,5 mill. kroner til arbeid i regnskapsgruppen som skal følge opp klimaavtalen mellom staten og organisasjonene i jordbruket. Herunder 2 mill. kroner til utredningsarbeid og 0,5 mill. kroner til arbeid i sekretariatet som ikke kan dekkes på annen måte. Arbeid med kalking som klimatiltak og metan fra storfe og sau skal prioriteres.

 • 8 mill. kroner per år i tre år til prosjektet «Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntsektor»

 • Formålet med midlene som er flyttet fra Utviklingsmidler for økologisk landbruk skal videreføres innenfor Klima- og miljøprogrammet.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Partene er enige om at Tilskudd til tiltak i beiteområdene økes med 4 mill. kroner til 31 mill. kroner i 2023, og at 1 mill. kroner av økningen på ordningen skal settes av til Norsk Sau og Geit sitt arbeid med rådgiving av beitelag.

1.8 Landbrukets utviklingsfond

Partene er enige om at bevilgningen til Landbrukets utviklingsfond for 2023 økes med 480 mill. kroner til 2 058,6 mill. kroner. Som det framgår av tabell 1.6 økes samlet tilskuddsramme for fondet med 430 mill. kroner til 2 321 mill. kroner for 2023. Avtalepartene er enige om at kapitalsituasjonen for fondet må holdes under oppsyn. Tiltakene som er foreslått i statens tilbud knyttet til inndragning av ubenyttede rammer må følges opp. Egenkapitalen bør som et minimum være på 200 mill. kroner. Prognosen for egenkapitalen ved utgangen av 2023, med utgangspunkt i endringene som følger av denne avtalen, er 327 mill. kroner. Fremover i tid må det budsjetteres med en bedre balanse mellom fondets inntekter og fondets utbetalingsprognoser.

Tabell 1.6 Tilskuddsramme for Landbrukets utviklingsfond. Mill. kroner.

2022

2023

Endring 2022–2023

Bedriftsrettede midler til investering og utvikling

879,5

1 150,5

271,0

Nasjonale tilretteleggingsmidler inkl. grøntprosjekter

6,0

16,0

10,0

Inn på tunet-løftet del 2

3,0

0,0

-3,0

Regionale tilretteleggingsmidler

43,0

40,0

-3,0

Områderettet innsats

Bærekraftig matproduksjon i nord

0,0

17,0

17,0

Arktisk landbruk

4,0

0,0

-4,0

Fjellandbruket

4,0

3,0

-1,0

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Regionale kompetansenettverk for lokalmat

12,7

14,7

2,0

Regionale tilskudd til rekruttering og komp.heving

12,0

14,0

2,0

Nasjonal modell for voksenagronom

17,0

17,0

0,0

Mentorordning

3,0

4,0

1,0

Forskning og utvikling

77,0

77,0

0,0

PRESIS- Presisjonsjordbruk i praksis

4,0

4,0

0,0

Bondens marked og Norsk Gardsost

0,0

4,0

4,0

Stiftelsen Norsk mat

57,0

66,0

9,0

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

85,3

84,3

-1,0

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket

112,0

162,0

50,0

Skogbruk

221,0

260,0

39,0

Oppfølging av handlingsplan mot villsvin

2,0

3,0

1,0

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

1,5

1,5

0,0

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

147,0

170,0

23,0

Drenering

68,0

68,0

0,0

Klimasmart landbruk

0,0

10,0

10,0

Tilskudd til tiltak i beiteområder

26,0

31,0

5,0

Handlingsplan for plantevernmidler

12,0

14,0

2,0

Klima- og miljøprogram

28,0

37,0

9,0

Biogass

12,0

13,0

1,0

Verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap

23,0

25,0

2,0

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk¹

31,0

15,0

-16,0

SUM tilskuddsramme2

1 891,0

2 321,0

430,0

1 Av ordningen er 5 mill. kroner flyttet til kap. 1150, post 73 Norsk Landbruksrådgivning, 5 mill. kroner er flyttet til Klima- og miljøprogrammet og 6 mill. kroner er flyttet til nasjonale tilretteleggingsmidler.

2 I tillegg til tilskuddsrammen må det med utgangspunkt i utbetalingsprognosene for fondet, jf. Landbruksdirektoratets årsrapport for fondet, avsettes en ramme på 10 mill. kroner til rentestøtteordningen og 4 mill. kroner til Landbruksdirektoratets administrasjon av fondet. Disse avsetningene er inkludert i fremtidige utbetalingsprognoser for fondet.

1.8.1 Investerings- og bedriftsutviklingsordningen

Avtalepartene er enige om følgende nasjonale føringer for forvaltningen av IBU-midler i 2023:

 • Støtte til investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon skal prioriteres til produksjoner med markedspotensial.

 • Små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte. Innen melkeproduksjon er det særlig behov for å prioritere fornying av fjøs med inntil 30 kyr.

 • Hensyn til dyrevelferd skal prioriteres høyt. Dette gjelder for alle typer produksjoner og produksjonsformer.

 • Investeringer som følge av EUs økologiregelverk prioriteres.

 • Støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen skal prioriteres. Det kan gis tilskudd til investering, kompetanse og produktutvikling til produsenter i grøntnæringen. Nye produsenter bør prioriteres ved markedsvekst. Småskala produksjon av grønnsaker, frukt og bær er en del av målområdet.

 • I kornproduksjonen skal tilskudd til tørke- og lageranlegg prioriteres.

 • Det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke, samt lager med fast toppdekke til biorest og øvrig organisk gjødsel. Det kan også gis tilskudd til anlegg med gjødselseparator. Tilskuddet er avgrenset til 25 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket, med en øvre grense på 200 000 kroner per prosjekt.

 • Prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger skal prioriteres, herunder bruk av tre som byggemateriale.

 • Innenfor investeringer i produksjonsanlegg kan det gis investeringstilskudd til investeringer i silo og fôrlager.

 • I vurderingen av lønnsomhet i investeringsprosjektene må det tas hensyn til det samlede næringsgrunnlaget på bruket.

 • Maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer settes til 40 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Øvre grense for tilskudd settes til 3,5 mill. kroner per prosjekt. Den øvre grensen gjelder ikke i Troms og Finnmark fylke.

 • Det kan gis inntil 100 mill. kroner i risikolån der tapsavsetningen skjer innenfor rammen av IBU-midlene.

 • Strategiske føringer fra det regionale partnerskapet er avgrenset til prioritering mellom ulike produksjoner og mellom ulike områder i den enkelte regionen/fylket. Faglagene skal inngå i de regionale partnerskapene.

 • For investeringer innen bedriftsutvikling, jf. § 3b, settes maksimal støttesats til inntil 75 pst. for alle søkere.

 • Fruktprodusenter som søker IBU-tilskudd til nyplanting som følge av frostskader vinteren 2020/2021 kan få inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

 • Det kan benyttes IBU-midler til ressurskartlegging i forkant av investeringsprosjekter innen tradisjonelt landbruk.

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket skal legges til grunn for forvaltningen av midlene.

Når det gjelder hensynet til dyrevelferd er avtalepartene enige om at prioriteringen må følges opp i de regionale partnerskapenes prioriteringer.

Avtalepartene er videre enige om at enkelte områder som det innenfor dagens bestemmelser er anledning til å gi støtte til, herunder f.eks. oppgradering av uteområder som skal brukes i Inn på tunet-tilbud, støtte til silo og fôrlager, samt faste installasjoner som vanningsanlegg, skal tydeliggjøres i oppdragsbrevet til Innovasjon Norge.

Føringen om at ulike eierformer skal likestilles ved prioritering mellom søknader tas ut. Det følger av forskriften for ordningen at tilskudd kan gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak. Det skal ut over dette ikke gis særskilt prioritet basert på eierformer.

1.8.2 Nasjonale tilretteleggingsmidler

Avtalepartene er enige om at avsetningen for 2023 skal settes til 10 mill. kroner. I tråd med statens tilbud prioriteres prosjekter innen grøntsektoren og økologisk landbruk samt en utredning som ser på geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg og samspillet mellom offentlig og privat kapital ved investeringer. Videre prioriteres prosjekt som bidrar til kunnskapsoverføring knyttet til investeringer i løsdriftsfjøs.

1.8.3 Områderettet innsats – bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

Matproduksjon, et levedyktig landbruk og rikholdige areal- og naturressurser er et grunnlag for bosettingsstrukturen i nord. Et aktivt og mangfoldig næringsliv er videre et viktig fundament i den geopolitiske situasjonen og for langsiktige nasjonale sikkerhetsperspektiver, særlig i Finnmark. Klimaendringenes alvorlige konsekvenser for matproduksjon, vann- og arealressurser i mer befolkningstette områder på kloden, understreker verdien av en bærekraftig ressursutnyttelse av arealene i nord.

I Hurdalsplattformen signaliserer regjeringen at den vil fornye og forsterke innsatsen knyttet til nordområdene. Den nye nordområdepolitikken har bl.a. som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. Samtidig varsler regjeringen i plattformen at det skal legges fram en melding til Stortinget om distriktspolitikken, som hensyntar at utfordringene og potensialet er ulike rundt omkring i landet. Dette tilsier at det i større grad bør legges til rette for å utnytte potensialet i våre nordområder, også for matproduksjon.

Landbruket i nord er spesielt sårbart med få kompetansemiljøer, små produsentmiljøer, til dels store avstander mellom bønder, og store gras- og beiteressurser som er gått ut av drift. Transportavstandene er lange, og det er en utfordring å opprettholde sentrale servicetjenester til landbruket. Det gir bl.a. utfordringer med hensyn til å sikre rekruttering ved generasjonsskifte, gode kunnskaps- og kompetansemiljøer, innovasjon og utvikling i næringen og regional mat- og forsyningssikkerhet.

Avtalepartene er enige om å igangsettes et områderettet tiltak for landbruket i Nord-Norge.

Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.

Eksempler på tiltak som kan gjennomføres i satsingsperioden kan være:

 • Forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak innen agronomi, beite, høsting og klimatilpassing.

 • Utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nord.

 • Satsing på unge/nye bønder med vekt på utvikling av kompetansemiljø og faglige nettverk.

 • Bedre kunnskapen om beitenæringene i nord sine utfordringer bl.a. med rovvilt.

 • Bedre kunnskapen om nordnorsk matproduksjons betydning som forutsetning for regional matsikkerhet, forsyningssikkerhet i nordområdene i lys av de lange og sårbare forsyningslinjene både fra utlandet og til Sør-Norge.

Det skal foretas en kartlegging av sårbare produsentmiljøer, og områder der arealer går ut av drift innenfor tiltaksområdet, samt områder i og i tilknytning til landbruket i nord, med et særskilt utviklingspotensial.

Fylkeskommunen i Troms og Finnmark får ansvaret for å koordinere arbeidet med satsingen. Avtalepartene er enige om at det avsettes 17 mill. kroner til satsingen. Minimum 5 mill. kroner av satsingen settes av til forskning og øvrig kunnskapsutvikling i regi av NIBIO. De regionale partnerskapene tas med i utformingen og gjennomføring av prosjektet. Samarbeid med landbrukets organisasjoner i nord, Sametinget, statsforvalteren, nordnorske næringsaktører, øvrige forsknings- og kunnskapsmiljøer og regionale myndigheter er en forutsetning. Satsingen skal treffe regionale behov og bidra til å nå både næringspolitiske mål og distrikts- og regionalpolitiske mål. Satsingen evalueres etter tre år.

1.8.4 Forskningsmidlene

Avtalepartene viser til at prioriterte forskningstema er økt innsats innen matsikkerhet og beredskap, og kunnskapsutvikling som bygger opp under Norges langsiktige behov for høyere selvforsyningsgrad. Det er i dag knyttet stor usikkerhet til den globale matforsyningssituasjonen, som sannsynligvis vil få konsekvenser i lang tid fremover. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv både med hensyn til stabil tilgang på innsatsfaktorer, og utvikling av mer bærekraftige løsninger.

1.8.5 Regionale kompetansenettverk for lokalmat

Avtalepartene er videre enig om å øke bevilgningen til regionale kompetansenettverk for lokalmat med 2 mill. kroner til 14,7 mill. kroner. Bevilgningen fordeles til de regionale nettverkene på lik linje med 2021.

1.8.6 Norsk Gardsost og Bondens Marked

Avtalepartene er enige om at Norsk Gardsost og Bondens marked bevilges hhv. 1 og 3 mill. kroner. 1 mill. kroner av avsetningen til Bondens marked skal gå til Bondens marked regionalt.

1.8.7 Utviklingsprogrammet

Avtalepartene er videre enige om at avsetningen til Utviklingsprogrammet settes til 84,3 mill. kroner.

1.9 Andre endringer

1.9.1 Arbeidsgruppe strukturdifferensiering og tak på tilskudd

I regjeringens politiske plattform heter det at regjeringen vil: Innføre tak på tilskot i all produksjon. For mange ordninger er det allerede ulike varianter av tak på tilskuddene, mens det for andre ordninger ikke er tak.

Partene er enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjøre en samlet vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen. Mandatet skal blant annet omfatte:

 • En samlet vurdering av innretning av struktur og differensiering av virkemiddelbruken

 • Hvordan innretningen av virkemiddelbruken, herunder tak på tilskudd, best kan bidra til å nå målene for jordbrukspolitikken, med lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnader.

 • Vurderinger av sammenhengen mellom faktiske strukturkostnader og strukturdifferensierte tilskudd.

 • Vurderinger av driftssamarbeid og hvordan grensene skal trekkes mellom virksomheter som samarbeider.

 • Vurdere hvordan virkemidlene legger til rette for eller hindrer fleksibilitet og samarbeid.

 • Vurdere hvordan man kan unngå uønsket tilskuddstilpasning.

 • Utrede systemkrav og forvaltningsmessige konsekvenser av nye tilskuddstak og differensierte satser på tilskuddene.

 • Vurdere tak og struktur opp mot krav til notifisering til WTO.

Arbeidsgruppen består av avtalepartene og ledes av Landbruks- og matdepartementet.

1.9.2 Grøntsektoren

For å legge til rette for økt norsk produksjon og forbruk, er avtalepartene enige om å videreføre tiltak som kan bidra til økt innovasjon og vekst i sektoren. Målprisene økes, jf. vedlegg 1.

Det avsettes midler over Klima- og miljøprogrammet til et prosjekt som skal styrke bærekraften i grøntsektoren, jf. kap. 7. I tillegg prioriteres prosjekter innen grøntsektorens verdikjede i de Nasjonale tilretteleggingsmidlene. Det innføres et ekstra distriktstilskudd for industribær.

1.9.3 Korn, mel og kraftfôr

For å styrke økonomien i kornproduksjonen ut over effekten av målprisøkningene, er partene enige om å styrke arealtilskuddene. Partene er også enige om at fraktordningene til korn og kraftfôr er viktige for å opprettholde landbruk i hele landet, og er enige om å styrke fraktordningen for korn. Endringene fremgår av vedlegg 1. Målprisen på oljefrø suspenderes midlertidig, men det settes en referansepris for oljefrø på 7,38 kr per kg som trer i kraft dersom importpris faller under denne (fratrukket prisnedskrivingstilskudd).

1.9.4 Melk

Målprisen på melk økes. Over budsjett økes satsene for distriktstilskudd melk (unntatt sone A), driftstilskudd melk, tilskudd husdyr for melkekyr og gruppen andre storfe, kvalitetstilskudd storfekjøtt, beitetilskuddene, arealtilskudd grovfôr, kulturlandskapstilskuddet og avløsertilskuddet. Endringene fremgår av vedlegg 1.

Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå kvoteordningen for melk.

Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur. Det er ingen krav til hvordan foretak som disponerer flere kvoter skal organisere seg. Andelen kvote som er bortdisponert har vært om lag konstant siden 2012.

Arbeidsgruppen skal:

 • Kartlegge følgende:

  • Utviklingen i produksjon på flere kvoter.

  • Ulike måter å organisere produksjon på flere kvoter (disponering) innenfor dagens kvoteregelverk.

 • Beskrive og vurdere følgende:

  • Tiltak som kan bidra til å redusere prisnivået på kvoter.

  • Tiltak som kan øke andelen eide kvoter.

  • Redusert kvotetak.

 • Vurdere konsekvenser for den aktive melkeprodusenten av ulike tiltak.

 • Vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tiltak.

 • Vurdere forvaltningsmessige og rettslige konsekvenser av ulike tiltak.

Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra partene og andre relevante aktører, og ledes av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat. Arbeidsgruppen kan hente inn kompetanse fra andre relevante aktører/personer ved behov.

1.9.5 Kjøtt og egg

Kjøttproduksjon med storfe styrkes med økte bevilgninger til ordningene kvalitetstilskudd storfekjøtt, distriktstilskudd storfe (sone 4 og 5), driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon, tilskudd husdyr for gruppene ammekyr og øvrige storfe, beitetilskuddene, arealtilskudd grovfôr og kulturlandskapstilskuddet. Endringene fremgår av vedlegg 1.

Produksjon med sau/lam styrkes med heving av satsene for kvalitetstilskudd for lammeslakt, tilskudd husdyr, distriktstilskudd kjøtt (sone 4 og 5), beitetilskuddene, arealtilskudd grovfôr og kulturlandskapstilskudd. Endringene fremgår av vedlegg 1.

I tillegg styrkes husdyrproduksjon gjennom økning av avløsertilskuddet.

I statens tilbud ble det fremmet forslag om å endre grunnlaget for tilskudd husdyr for geit. For sau utbetales tilskudd for dyr født foregående år eller tidligere, mens det for geiter utbetales tilskudd etter kjeing i to-tre års alder. For at også yngre dyr i ammegeitbesetninger, som for sau, skal kunne gi grunnlag for tilskudd, ble det i tilbudet foreslått endring av tilskuddsregelverket, med sikte på at det kan gis tilskudd til hunngeiter som ennå ikke har kjeet i besetninger uten melkeproduksjon. I søknadsskjemaet for produksjonstilskudd i 2022 er det imidlertid ikke søknadskoder som samsvarer med denne inndelingen, slik at tilskudd ikke kan utmåles på dette grunnlaget i 2023. Ved en feil ble det i statens tilbud lagt til grunn at en slik omlegging av tilskuddssystemet ikke vil ha provenyeffekt. Partene ber Landbruksdirektoratet til jordbruksoppgjøret 2023 legge fram forslag til hvordan en endring kan gjennomføres inkl. forslag til definisjoner og provenyvurderinger.

For gris økes satsen for distriktstilskudd kjøtt for gris (sone 4 og 5). For egg økes satsene for distriktstilskudd egg og bevilgningen til frakttilskudd egg, jf. vedlegg 1.

Husdyrtilskuddet for verpehøns økes til 11 kroner opp til 7 500 høns.

Partene er enige om å midlertidig suspendere taket for utbetaling av husdyrtilskudd i 2023.

1.9.6 Velferdsordninger

Partene har prioritert velferdsordningene gjennom betydelige økninger av tilskuddssatser og maksimalbeløp, jf. vedlegg 1.

Partene er videre enige om at det også kan gis tilskudd til sykdomsavløsning til foreldre som må ivareta barn med sykdom. Det stilles krav til legeerklæring som dokumentasjon for hele perioden det gis tilskudd på dette grunnlaget. Maksimalt antall dager det kan gis tilskudd for på dette grunnlaget per forelder og foretak per år fastsettes av Landbruksdirektoratet ut fra en samlet provenyeffekt på 6 mill. kroner.

1.9.7 Dyrevelferd

Partene er enige om at arbeidet med dyrevelferd skal vektlegges i årets jordbruksoppgjør. Dette gjøres særlig gjennom å prioritere og legge føringer for investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU). I tillegg mener partene det er viktig å bidra til at bønder jobber systematisk med dyrevelferd i egen besetning. Partene vil derfor legge til rette for å innføre dyrevelferdstilskudd. Et dyrevelferdstilskudd kan f.eks. utbetales til husdyrprodusenter som deltar i, og tilfredsstiller, et dyrevelferdsprogram anerkjent av Mattilsynet. Partene ber derfor Landbruksdirektoratet, i samarbeid med Mattilsynet, om å utrede innføring av tilskudd til jordbruksforetak med husdyr som inngår i dyrevelferdsprogram (DVP). Utredningen skal omfatte forslag til utformingen av dyrevelferdstilskudd, forvaltning og forvaltningssystem, samt opplegg for kontroll av ordningen. Det hentes inn kompetanse fra andre relevante aktører ved behov. Frist for arbeidet settes til 1. januar 2023, slik at partene kan ta stilling til om tilskuddet skal innføres under jordbruksoppgjøret i 2023.

1.9.8 Tilskudd ved produksjonssvikt

Partene viser til rapport av 16.2.22 fra arbeidsgruppen som gjennomgikk ordningen. Partene er enige om følgende:

 • Beregningssatsene i satsforskriften justeres opp med 15 pst. for inneværende produksjonssesong. Bevilgningen for 2023 økes tilsvarende med 12,4 mill. kroner, og bevilgningen for 2022 økes med 9 mill. kroner. Partene er enig om at det skal legges fram forslag til oppdaterte satser til jordbruksoppgjøret i 2023 og at satsene etter dette justeres hvert 3. år.

 • Produksjonssviktordningen skal være en katastrofeordning som skal bidra til å redusere økonomisk tap og bidra til videre produksjon. Grovfôravlinger varierer mye mellom distrikter, landsdeler og mellom bruk. På foretaksnivå gjøres det ulike tilpasninger, for eksempel gjennom ulikt ekstensivering- eller intensiveringsnivå. Partene er enig i at dagens system med normavlinger bør legges til grunn videre, men at normavlinger og klimaprosent utredes videre slik at ulike tilpasninger på foretaksnivå bedre fanges opp.

 • Taket på tilskudd i vekstgruppene frukt, bær, poteter og grønnsaker økes til 1,5 mill. kroner. Dette øker bevilgningen i 2023 med 1,0 mill. kroner og i 2022 med 0,7 mill. kroner.

 • Vinterskadde frukttrær: Forskriften for tilskudd til flerårige produksjoner justeres slik at det kan gis tilskudd ved følgeskader i mer enn 2 år i samsvar med statens tilbud og jordbrukets krav.

1.9.9 Norsk Landbruksrådgiving

Landbruksdirektoratets gjennomgang av støtten som gis over jordbruksavtalen til NLR, jf. rapport nr. 9/2022, viser at dagens forvaltning av virkemidlene til NLR ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at formålet med tilskuddet nås. Det må også gjøres endringer for at tilskuddsforvaltningen skal tilfredsstille økonomiregelverket i staten.

Partene viser til at formålet med støtten til NLR er å bidra til et likeverdig rådgivningstilbud til alle bønder i hele landet. Med dette forstås at alle bønder skal ha tilgang til faglig kompetent rådgiving innenfor de områdene støtten over jordbruksavtalen er ment å gå til, uavhengig av geografisk tilhørighet og medlemskap. Støtten skal også bidra til å sikre et landsomfattende tilbud av krisebistand. For at NLR skal kunne oppfylle dette formålet, samtidig som midlene benyttes slik at oppgavene løses på en mest mulig målrettet og effektiv måte, må organisasjonen være innrettet slik at den kan foreta helhetlige prioriteringer som sikrer systematisk flyt av kompetanse og ressurser. Spisskompetansen på enkeltområder i en region må kunne komme alle bønder til gode, uavhengig av geografisk tilhørighet og medlemskap.

Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten. Avtalepartene er enige om å avsette en engangssum på 2 mill. kroner i 2023 som skal brukes til organisasjonsprosessen i NLR.

Partene er enige om at fortsatt støtte til organisasjonen vil kreve at NLR innen 1.3.2023 legger fram en plan for hvordan samordning av organisasjonen skal realiseres. Det forutsettes at gjennomføring av denne planen vil sette organisasjonen i stand til å oppfylle formålet med avsetningen på om lag 100 mill. kroner innen 1.1.2024.

Avtalepartene ber Landbruksdirektoratet om å utvikle gode rapporteringsrutiner for tilskuddet i dialog med NLR, slik at avtalepartene settes i stand til å vurdere om ressursbruken til NLR er i tråd med formål og føringer avtalepartene gir.

I påvente av NLR sitt arbeid med å utvikle en mer funksjonell organisasjon, holdes grunnbevilgningen på 98 mill. kroner uendret for 2023.

Fra og med 2023 overføres 5 mill. kroner fra tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk jordbruk (Landbrukets utviklingsfond), til NLR. Midlene øremerkes til å videreføre foregangsfylkesatsingen for økologisk jordbruk innen temaområdene frukt og bær, grønnsaker (veksthus og potet), melk og kjøtt, korn og kraftfôr og jord og jordhelse. Dette innebærer blant annet arbeidet med å drifte faglige nettverk som har en nasjonal funksjon og å styrke de ulike fagområdene. NORSØK er også en viktig aktør for videreføring av foregangsfylkenes ansvarsområde og det forutsettes at samarbeidet mellom NLR og NORSØK videreføres på dette området. NORSØK er finansiert over statsbudsjettet kapittel 1138, post 71.

NLR har ansvar for søknader om «Minor use». Ut fra situasjonen for tilgjengelige plantevernmidler forventes det behov for kjøp av restanalysedata for to preparater årlig. Partene er enige om å øke bevilgningen til dette arbeidet med 2 mill. kroner.

1.9.10 RÅK

Partene er videre enige om at bevillingen til RÅK (råvarepriskompensasjonsordningen) økes med 10 millioner kroner utover oppdatert bevilgningsbehov og de endringene i målprisene som følger av jordbruksoppgjøret. Denne økningen skal gå til å ta inn nye produkter i ordningen.

1.9.11 Arbeidsgrupper og utredninger

Partene er enig om følgende utredninger og arbeidsgrupper:

 • Partssammensatt arbeidsgruppe: Strukturdifferensiering og tak på tilskudd

 • Partssammensatt arbeidsgruppe: Kvoteordningen melk

 • Utredning Ldir, Mdir og Riksantikvaren: Setersatsing

 • Utredning Ldir: Økt norsk produksjon av økologiske fôrråvarer, og hvordan man kan øke produksjonen av norsk økologisk korn

 • Ekstern evaluering: Midtveisevaluering av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

 • Utredning Ldir: Kunnskapsgrunnlag om årsaker til matsvinn

Over NT-ordningen:

 • Kunnskapsoverføring i prosjekter knyttet til investeringer i løsdriftsfjøs

 • Utredning om geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg. Utredningen skal også vurdere modeller for bedre samspill mellom offentlig og privat investeringskapital og vurdere både eksisterende og nye ordninger for toppfinansiering slik at dette dekker behov i alle deler av landet.

Over Klima- og miljøprogrammet:

 • Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntsektor

 • Forbedring av TEOTIL-modellen (tilførsler av næringsstoff til vann) ved NIBIO og NIVA

 • Forprosjekt i regi av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet som grunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse

Oslo, 16. mai 2022

Viil Søyland

Bjørn Gimming

Kjersti Hoff

Undervedlegg a

Fordelingsskjema 2023

Tabell 1.7 Fordeling på priser og tilskudd

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

5 505,3

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

5 505,3

+

Målpriser fra 1.7

1 488,0

=

Sum målpriser og tilskudd

6 993,3

+

Omdisponering overførte midler fra 2021 disponert i 2022

0,0

=

Sum til fordeling

6 993,3

+

Endret inntektsverdi jordbruksfradrag

367,0

=

Sum 2023

7 360,3

Tabell 1.8 Målpriser fra 01.07

Produkt

Mill. l/kg/kr

Målpris, kr/l/kg

Endring, kr/l/kg

Endring, mill. kr

Melk, ku og geit

1 501,9

5,55

0,36

540,7

Poteter

204,5

5,48

0,90

184,1

Grønnsaker og frukt

3 860,5

15,0%

579,0

Norsk matkorn

184,2

3,75

1,000

184,2

Sum målprisendringer

1 488,0

Tabell 1.9 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

1000 tonn

Målpris, Kr/kg

Endring, Kr/kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

164,1

3,80

1,00

164,1

Rug, matkorn

20,0

3,32

1,00

20,0

Bygg

596,2

3,16

0,90

536,6

Havre

263,1

2,93

1,00

263,1

Fôrhvete og fôrrug

129,1

0,90

116,2

Erter til modning

4,0

1,10

4,4

Såkorn

63,0

0,94

59,3

Oljevekster

15,5

6,38

Sum korn og oljevekster

1 255,0

0,927

1 163,7

Tabell 1.10 Endring i råvarekostnader til kraftfôr og matkorn

1000 tonn

Andel

Ref. pris kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Norsk korn til kraftfôr

1007,8

49,3%

0,9270

934,2

Kli m.m.

93,2

0,0

Prisnedskriving norsk korn til kraftfôr

0,550

-554,4

Protein, soya m.m.

435,7

21,3%

4,197

1)

0,0

Fett

49,4

2,4%

0,000

0,0

Vitaminer og mineraler

96,0

4,7%

0,000

0,0

Prisnedskriving importråvarer

362,9

0,815

-295,8

Endret bevilgning frakt korn/kraftfôr

-25,2

Sum råvarekostnad kraftfôr

2 045,0

0,029

58,85

Prisendring matkorn

1,000

Endret prisnedskriving

-0,550

Endret matkorntilskudd

0,598

Endret råvarekostnad matkorn

1,048

1 Ny referansepris beregnes av Landbruksdirektoratet

Tabell 1.11 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Post

Budsjett 20221

Endring

Budsjett 2023 2

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19,000

-3,200

15,800

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 578,553

480,000

2 058,553

70.11

Markedstiltak grønt

31,400

4,500

35,900

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen

206,040

49,160

255,200

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

3,000

44,000

70

Markedstiltak, kan overføres

278,440

56,660

335,100

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

83,000

13,500

96,500

73.11

Pristilskudd ull

110,000

0,000

110,000

73.13

Pristilskudd melk

703,100

36,700

739,800

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 447,500

236,035

1 683,535

73.16

Distriktstilskudd egg

3,300

2,100

5,400

73.17

Pristilskudd grønt

170,600

96,400

267,000

73.18

Frakttilskudd m.m.

400,100

41,200

441,300

73.19

Pristilskudd korn

1 198,600

811,000

2 009,600

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

4 033,200

1 223,435

5 256,635

74.11

Driftstilskudd, melk og kjøtt

1 762,000

721,700

2 483,700

74.14

Tilskudd husdyr

2 807,300

1 262,345

4 069,645

74.16

Beitetilskudd

1 078,000

271,000

1 349,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

4 258,100

1 102,400

5 360,500

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

601,100

185,000

786,100

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

130,200

16,400

146,600

74

Direkte tilskudd, kan overføres

10 636,700

3 558,845

14 195,545

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

96,145

10,100

106,245

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

25,020

4,000

29,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

10,000

108,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,156

3,700

55,856

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

17,000

3,700

20,700

77

Utviklingstiltak, kan overføres

288,321

31,500

319,821

78.11

Tilskudd til avløsning

1 233,067

102,300

1 335,367

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

133,000

35,100

168,100

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

32,600

4,300

36,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

2,520

70,748

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordningen

67,950

0,000

67,950

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 534,845

144,220

1 679,065

Sum kapittel 1150

18 452,059

5 504,960

23 957,019

Sum kapittel 4151

0,050

0,000

0,050

1 Saldert budsjett

2 Budsjett før flyttinger, kvantums- og konsekvensjusteringer

Tabell 1.12 Post71 Tilskudd ved produksjonssvikt, mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Tilskudd ved produksjonssvikt i planteprod.

80,0

13,1

Tilskudd ved svikt i honningprod.

3,0

0,4

Sum

83,0

13,5

Herav inneværende år

8,8

Tabell 1.13 Post 73.11 Pristilskudd ull

Mill. Kg/stk

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Ull

2,650

38,96

0,00

38,96

0,0

Skinn

0,070

70,00

0,00

70,00

0,0

Sum

0,0

Tabell 1.14 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Mill. l.

Sats, kr/l

Endring , kr/l

Ny sats, kr/l

Endring, mill. kr

Grunntilskudd geitemelk

19,0

3,46

0,00

3,46

0,0

Distriktstilskudd melk

Sone A

199,6

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone B

320,3

0,12

0,03

0,15

9,6

Sone C

228,8

0,37

0,01

0,38

2,3

Sone D

507,1

0,57

0,03

0,60

15,2

Sone E

118,5

0,64

0,03

0,67

3,6

Sone F

47,5

0,73

0,03

0,76

1,4

Sone G

49,5

1,01

0,06

1,07

3,0

Sone H

2,8

1,22

0,06

1,28

0,2

Sone I

13,7

1,80

0,06

1,86

0,8

Sone J

10,7

1,89

0,06

1,95

0,6

Sum distriktstilskudd, melk

1 498,7

0,02

36,7

Sum pristilskudd, melk

36,7

Tabell 1.15 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvalitetstilskudd lammeslakt

Antall 12 mnd

Sats, kr/slakt

Endring, kr/slakt

Ny sats, kr/slakt

Endring, mill. kr

Kval. O+ og bedre

955 400

450

75,00

525

71,7

Ikke godkjent klassifisør

4 000

419

75,00

494

0,3

Kjeslakt over 3,5 kg

18 000

300

50,00

350

0,9

Tillegg økologiske slakt (herav)

28 000

40

10,00

50

0,3

Sum

977 400

73,1

Grunntilskudd, kjøtt

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Sau

23,1

3,81

0,00

3,81

0,0

Geit

0,4

5,15

0,00

5,15

0,0

Sum

23,5

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

Kvalitetsklasse O

16,9

2,50

3,00

5,50

50,7

Kvalitetsklasse O+ og bedre

32,3

7,50

3,00

10,50

96,9

Sum

49,2

147,6

Distriktstilskudd, kjøtt

Storfe, sau og geit

Sone 1

23,9

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone 2

57,7

5,25

0,00

5,25

0,0

Sone 3

18,2

8,05

0,00

8,05

0,0

Storfe og Geit

Sone 4

7,2

11,80

1,00

12,80

7,2

Storfe og Geit

Sone 5

0,9

12,40

1,00

13,40

0,9

Sau

Sone 4

3,0

13,90

1,00

14,90

3,0

Sau

Sone 5

0,6

14,40

1,00

15,40

0,6

Gris

Sone 4

6,3

5,10

0,50

5,60

3,2

Gris

Sone 4 2

0,7

6,00

0,50

6,50

0,4

Gris

Sone 5

0,02

6,00

0,50

6,50

0,0

Vestlandet og Agder1 Gris

9,5

1,10

0,00

1,10

0,0

Sum

128,0

15,3

Sum pristilskudd kjøtt

236,0

1 Agder, Vestland og Møre og Romsdal

2 Troms

Tabell 1.16 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Vestlandet

5,871

0,25

0,13

0,38

0,8

Nord-Norge

2,521

0,75

0,50

1,25

1,3

Sum distriktstilskudd egg

2,1

Tabell 1.17 Post 73.17 Pristilskudd grønt

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

2,5

3,15

3,00

6,15

7,5

Sone 2–4

2,6

4,61

3,00

7,61

7,8

Sone 5

7,3

9,30

3,00

12,30

21,9

Moreller

Sone 1

0,0

4,18

3,00

7,18

0,0

Sone 2–4

0,2

5,62

3,00

8,62

0,6

Sone 5

0,5

10,34

3,00

13,34

1,5

Pressfrukt

7,4

3,15

1,50

4,65

11,1

Bær

Sone 1–3

4,2

2,36

3,00

5,36

12,6

Sone 4–5

3,1

6,64

3,00

9,64

9,3

Sone 6–7

0,1

7,70

3,00

10,70

0,3

Industribær

ekstra, alle soner

2,0

0,00

2,00

2,00

4,0

Sum distriktstilskudd frukt og bær

29,9

76,6

Kvantumsgrense

Tomat

103 400 kg

Sone 1–3

1,5

2,87

1,50

4,37

2,3

Sone 4–7

3,1

4,31

1,50

5,81

4,7

Slangeagurk

151 800 kg

0,0

Sone 1–3

3,8

1,97

1,50

3,47

5,7

Sone 4–7

1,5

2,80

1,50

4,30

2,3

Salat

220 000 stk

0,0

Sone 1–3

5,3

0,69

0,50

1,19

2,7

Sone 4–7

2,5

1,21

0,50

1,71

1,3

Sum tilskudd grønnsaker

17,7

19,0

Potetprod. i Nord-Norge

4,1

1,69

0,20

1,89

0,8

Sum

51,7

96,4

Tabell 1.18 Post73.18 Frakttilskudd m.m., mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Frakt korn

82,0

8,0

Frakt kraftfôr

161,0

17,2

Innfrakt slakt

150,0

15,0

Frakt egg

7,1

1,0

Sum

400,1

41,2

Tabell 1.19 Post 73.19 Pristilskudd korn

Prisnedskriving

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Korn, norsk

1 157,8

0,851

0,550

1,401

636,8

Økologisk korn

15,0

1,961

0,550

2,511

8,3

Oljevekster, lupiner og bønner

14,3

2,718

0,550

3,268

7,9

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,7

3,928

0,550

4,478

0,4

Fôrerter

3,8

1,585

0,550

2,135

2,1

Økologiske fôrerter

0,2

2,235

0,550

2,785

0,1

Sum norsk

1 191,8

0,550

655,6

– Herav 70 pst inneværende år

834,3

458,9

Importert karbohydatråvare, kraftfor

362,9

0,00

0,815

0,815

295,8

– Herav 50 pst inneværende år

147,9

Tilskudd matkorn

234,8

0,598

-0,598

0,000

-140,4

– Herav 50 pst inneværende år

117,4

-70,2

Sum

811,0

– Sum inneværende år

536,6

Tabell 1.20 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og kjøtt

Antall

Sats kr per bruk/dyr

Endring kr per dyr/bruk

Ny sats, kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Kumelk AK-sone 2

Foretak

538

164 550

70 000

234 550

37,7

Kumelk Ak-sone 1–3–4

Foretak

1 344

168 550

70 000

238 550

94,1

Kumelk AK-sone 5

Foretak

4 277

195 300

70 000

265 300

299,4

Kumelk AK-sone 6–7

Foretak

705

203 550

70 000

273 550

49,4

Geitemelk landet

Foretak

270

189 310

70 000

259 310

18,9

Ammekyr s. 1–4,

6–39 kyr

Dyr

28 785

3 664

2 100

5 764

60,4

40 og flere kyr

Foretak

398

146 560

84 000

230 560

33,4

Ammekyr s. 5–7,

6–39 kyr

Dyr

44 315

4 838

2 600

7 438

115,2

40 og flere kyr

Foretak

271

193 520

104 000

297 520

28,2

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-15,0

Sum driftstilskudd, melk og kjøtt

721,7

Tabell 1.21 Post 74.14 Tilskudd husdyr

Fra

Til

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

1

14

91 795

5 328

775

6 103

71,1

15

30

64 665

3 722

775

4 497

50,1

31

50

38 508

2 260

775

3 035

29,8

51 +

18 853

1 490

775

2 265

14,6

Sum

213 821

165,6

Melkekyr, små og mellomstore bruk

6

23

90 436

1 650

840

2 490

41,5

24

50

29 779

-1 355

-690

-2 045

27,8

Sum

120 215

69,3

Ammekyr

1

50

102 771

4 290

1 000

5 290

102,8

51+

4 679

880

450

1 330

2,1

Sum

107 450

104,9

Andre storfe

569 758

798

400

1 198

227,9

Melkegeit, melkesau

1

125

27 192

1702

0

1 702

0,0

126+

7 838

688

0

688

0,0

Sum

35 030

0,0

Sau og ammegeiter

1

75

648 328

985

900

1 885

583,5

76

150

201 416

985

450

1 435

90,6

151+

101 826

209

0

209

0,0

Sum

951 570

674,1

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

17 454

498

0

498

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

4 153

350

0

350

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 226

776

0

776

0,0

Sum

22 833

0,0

Slaktegris2

1

1400

984 092

14

0

14

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

205 908

10

0

10

0,0

Sum

1 190 000

0,0

Verpehøner S-Norge

1

1 000

484 854

11

0

11

0,0

Verpehøner N-Norge

1

1 000

21 943

25

0

25

0,0

Verpehøner, landet

1 001

7 500

2 824 774

7

4

11

11,3

Sum

3 331 572

11,3

Rugeegg S-Norge

1

167 000

10 065 721

0,07

0,00

0,07

0,0

Rugeegg N-Norge

1

167 000

0

0,15

0,00

0,15

0,0

Rugeegg, landet

167 001

833 000

38 753 134

0,07

0,00

0,07

0,0

Sum

48 818 856

0,0

Bifolk

1

+

48 335

600

200

800

9,7

Hjort over 1 år

5 243

515

250

765

1,3

Genbevaring

Storfe

5 132

3460

250

3 710

1,3

Sau

16 944

310

0

310

0,0

Geit

546

610

0

610

0,0

Hest

713

1 200

0

1 200

0,0

Sum

23 335

1,3

Bunnfradrag 35 pst.1

35 %

38 200

6 000

0

6 000

0,0

Beløpsavgrensing

530 000

0

suspendert

8,8

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-11,9

Sum produksjonstilskudd, husdyr

1 262,3

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

Tabell 1.22 Post 74.16 Beitetilskudd

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

256 659

822

270

1 092

69,3

Sau, lam, geit, kje

1 944 761

235

65

300

126,4

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

639 583

445

85

530

54,4

Småfe m.m.

2 291 601

50

10

60

22,9

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-2,0

Sum beitetilskudd

5 132 604

271,0

Tabell 1.23 Post 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Antall dekar

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 078 014

215

50

265

453,9

Bunnfradrag, 65 pst 1

38 200

6 000

0

6 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 906 342

410,7

Innmarksbeitearealer

1 564 184

0,0

Arealtilskudd, korn

2 941 562

182,8

Arealtilskudd, potet

116 135

11,6

Arealtilskudd, grønnsaker

71 441

14,3

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

42 534

19,2

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

9,9

Sum, AK-tilskudd

9 078 014

1102,4

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Arealtilskudd, grovfôr

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

377 967

0

50

50

18,9

Sone 2

308 478

0

50

50

15,4

Sone 3

596 407

95

50

145

29,8

Sone 4

490 386

115

50

165

24,5

Sone 5 A

1 812 596

285

75

360

135,9

Sone 5 B Vestlandet

1 509 141

330

75

405

113,2

Sone 6

697 182

330

90

420

62,7

Sone 7

114 185

376

90

466

10,3

Sum grovfôr alle soner

5 906 342

410,7

Arealtilskudd, korn

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

1 283 850

249

60

309

77,0

Sone 2 og 3

1 118 159

322

60

382

67,1

Sone 4

402 226

362

60

422

24,1

Sone 5 – 7

137 327

316

106

422

14,6

Sum korn, alle soner

2 941 562

182,8

Arealtilskudd, øvrige vekster

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Potet sone 1 -5

111 941

513

100

613

11,2

Potet sone 6 -7

4 194

1 265

100

1365

0,4

Sum poteter, alle soner

116 135

11,6

Grønnsaker sone 1 – 5

70 902

950

200

1150

14,2

Grønnsaker sone 6 – 7

539

1 950

200

2150

0,1

Sum grønnsaker, alle soner

71 441

14,3

Frukt sone 1 – 4

10 450

1 300

450

1750

4,7

Frukt sone 5 -7

12 230

2 050

450

2500

5,5

Sum frukt, alle soner

22 680

10,2

Bær sone 1 – 4

13 686

1 400

450

1850

6,2

Bær sone 5 – 7

6 168

1 850

450

2300

2,8

Sum bær, alle soner

19 854

9,0

Tabell 1.24 Post 74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram, mill. kroner

Budsjett 2022

Prognose 2023

Endring, mill. kr

Fordelt på regionene

601,1

601,1

185,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Landet

185,0

Tabell 1.25 Post 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Frukt og bær m.m.

2 784

1 650

0

1650

0,0

Grønnsaker

3 097

1 650

0

1650

0,0

Potet

883

800

0

800

0,0

Korn

74 213

400

100

500

7,4

Grovfôr

262 190

25

15

40

3,9

Økologisk areal 1. års karens

12 354

150

100

250

1,2

Grønngjødsling

5 003

500

0

500

0,0

Økologisk brakka

1 004

25

0

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

361 528

12,5

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

7 782

3 600

500

4100

3,9

Ammekyr

4 430

2 500

500

3000

2,2

Andre storfe

17 306

730

0

730

0,0

Sau og melkesau

43 066

500

0

500

0,0

Melkegeit

665

353

0

353

0,0

Ammegeit

355

265

0

265

0,0

Avlsgris

358

517

0

517

0,0

Slaktegris

4 179

315

0

315

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

6,1

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-2,2

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

16,4

Tabell 1.26 Post 77.11 Tilskudd til dyreavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2022

Prognose 2023

Endring

Tilskudd til veterinær reiser

56,2

54,8

6,5

Tilskudd til semin

25,6

25,6

5,0

Tilskudd til avlsorganisasjoner

14,3

14,3

0,0

Justert bevilgningsbehov

-1,4

Sum

96,1

94,7

10,1

Tabell 1.27 Post 77.12 Tilskudd til frøavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2022

Prognose 2023

Endring

Tilskudd til frøavl

19,0

20,0

0,0

Tilskudd til lagring av såkorn

6,0

6,0

3,0

Justert bevilgningsbehov

1,0

Sum

25,0

26,0

4,0

Tabell 1.28 Post 77.13 Tilskudd til rådgivning. Mill. kroner

Budsjett 2022

Prognose 2023

Endring

Tilskudd til NLR og NGF

98,0

98,0

10,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

98,0

98,0

10,0

Tabell 1.29 Post 77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Mill. kroner

Budsjett 2022

Prognose 2023

Endring

Utvikling av plantemateriale, nordisk

2,400

2,400

0,0

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,875

12,875

0,0

Utvikling av plantemateriale, Graminor

25,460

24,960

0,0

Frukt- og bærprogrammet, Graminor

1,500

1,700

0,0

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,921

14,000

0,0

Justert bevilgningsbehov

3,7

Sum

52,156

55,935

3,7

Tabell 1.30 Post 77.17 Tilskudd fellesanlegg frukt

Volum siste 3 år, tonn

Sats 2022, kr / kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg1

Endring, mill. kr

Sum

10 436,6

1,62

0,35

1,97

3,7

1 Satsen vil variere med gjennomsnittlig volum siste 3 år

Tabell 1.31 Post 78.11 Tilskudd for avløsning

Antall bruk/dyr

Kr per bruk/dyr

Endring, kr/bruk/dyr

Ny sats, kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Tilskudd per foretak

8 514

87 800

8 780

96 580

74,8

Melkekyr

213 820

4204

420

4 625

Ammekyr

107 406

1161

116

1 277

Andre storfe

569 662

701

70

771

Melkegeit og melkesau

35 029

969

97

1 066

Sau, ammegeit

951 429

482

48

530

Avlsgris

41 082

1386

139

1 524

Slaktegris

1 474 226

47

5

52

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

4 128 930

12,2

1,2

13,4

Rugeegg

96 676 675

0,07

0,01

0,08

Hester

24 310

1386

139

1 524

Avlskaniner

960

345

35

380

Gjess, ender, kalkuner,livkylling

2 709 159

4,24

0,42

4,66

Slaktekylling

72 517 710

0,510

0,05

0,56

Økologisk slaktekylling

238 098

1,510

0,15

1,66

Revetisper

2 104

381

38

419

Minktisper

6 579

112

11

123

Hjort

7 462

471

47

519

Utslag av satsendringer

Prognose, mill. kr

Endring, pst.

Endring, mill. kr

Utslag av tak mill. kr

1 214,0

10,00 %

121,4

-74,8

46,600

Justert bevilgningsbehov

-19,100

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

102,300

Tabell 1.32 Post 78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

Antall dager

Sats, kr/dag

Endring, kr/dag

Endring, mill. kr

Antall avløsningsdager

176 252

1 670

430

Gjennomsnittsberegning

176 252

707

182

32,1

Utvidelse av ordningen

6,0

Justert bevilgningsbehov

-3,0

Sum

35,1

Tabell 1.33 Post 78.15 Tilskudd til landbruksvikarordningen

Antall årsverk

Sats, kr/å.v.

Endring, kr/å.v.

Endring, mill. kr

Tilskudd per vikar

240

283 900

10 500

2,5

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

2,5

Tabell 1.34 Post 78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordningen

Antall

Sats, kr/pers.

Endring, kr/pers

Endring, mill. kr

Enbruker

505

105 200

0

0,0

Tobruker

73

168 320

0

0,0

Sum

651

0,0

Tabell 1.35 Kap. 4150 Jordbruksavtalen, inntekter

Post 85, Prisutjevningsbeløp kraftfôrråvarer

1000 tonn

Ref.pris kr/kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Sildemel

2

0,0

0,0

Soyamel

128

4,20

0,64

0,0

Andre fôrstoffer

19

0,0

0,0

Post 85

148,5

0,0

Sum kap. 4150

0,0

Til dokumentets forside