Prop. 120 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2022–2023, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2022. Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter bevilgninger over kap. 1150 for kalenderårene 2022 og 2023, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2022, målpriser for perioden 1.7.2022–30.6.2023 samt enkelte andre bestemmelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget