Forsiden

Prop. 120 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold

8.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret dreier seg normalt i hovedsak om budsjettmessige endringer for kommende budsjettår. Videre utarbeides det prognoser for budsjettbehovet inneværende år på de enkelte ordningene med utgangspunkt i gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett, som tilpasser bevilgningene til det prognoserte behovet. Det legges også til grunn en omdisponering av overførte bevilgninger fra året før, samt tilpasninger til reviderte budsjettprognoser ut fra gjeldende regelverk i inneværende år.

Prosessen i 2022 skiller seg fra dette, fordi regjeringen i revidert nasjonalbudsjett fremmet forslag om bevilgningsøkning på kapittel 1150 også for inneværende år (2022), jf. Prop. 115 S (2021–2022). I revidert nasjonalbudsjett er det fremmet forslag om en bevilgningsøkning i 2022 tilsvarende 1 800 mill. kroner. Det endelige forhandlingsresultatet innebærer en økning på kap. 1150 i 2022 på 2 000 mill. kroner. Forslaget om økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett er innarbeidet i herværende proposisjon om jordbruksoppgjøret.

8.1.2 Overførte beløp fra 2021 og omdisponering av bevilgninger i 2022

Overførte beløp fra 2021 til 2022

På de overførbare postene er det overført 63,1 mill. kroner fra 2021 til 2022, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2021 til 2022 (i mill. kroner)

Post

Ordning

Overført udisponert beløp

21

Spesielle driftsutgifter

6,188

70

Markedstiltak

6,781

74

Direkte tilskudd

18,658

77

Utviklingstiltak

15,686

78

Velferdsordninger

15,779

Sum overførte bevilgninger

63,092

Prognoser for forbruk i 2022

Forbruksprognosen fra Landbruksdirektoratet for de overførbare postene på kap. 1150 med gjeldende budsjettvedtak og satser i 2022, viser et samlet merforbruk på 5,794 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2022, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2022 ( i mill. kroner)

Post

Ordning

Beløp

21

Spesielle driftsutgifter

-3,800

70

Markedstiltak

17,040

74

Direkte tilskudd

-13,800

77

Utviklingstiltak

-3,979

78

Velferdsordninger

-1,255

Sum merforbruk 2022

-5,794

I proposisjonen om jordbruksoppgjøret fremmes kun forslag til bevilgningsendringer som følger av justerte tilskuddssatser. Forslag om justeringer av overslagsbevilgningene på grunnlag av endret volum fremmes normalt i nysalderingen av budsjettet.

Omdisponeringer i 2022

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2021 og merforbruk innenfor budsjettet i 2022 blir 57,3 mill. kroner. Dette er midler som kan omdisponeres innenfor rammen av uendret budsjett i 2022. Justeringene for å tilpasse bevilgningene til prognosert behov og overførte beløp fremgår av tabell 8.3.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2022 (mill. kroner)

Post

Budsjett 20221

Overført fra 2021

Omdisp. 2022

Tillegg 2022

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19,000

6,188

-2,388

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, LUF

1 578,553

0,000

57,270

70.11

Tilskudd markedstiltak grøntsektoren

31,400

0,000

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen

206,040

6,781

-23,821

70.13

Tilskudd til avrensordningen poteter

41,000

0,000

70

Markedstiltak, kan overføres

278,440

6,781

-23,821

0,000

71

Tilskudd ved produksjonssvikt, overslagsbevilgning

83,000

0,000

9,000

73.11

Pristilskudd ull

110,000

73.13

Pristilskudd melk

703,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 447,500

73.16

Distriktstilskudd egg

3,300

73.17

Pristilskudd grøntsektoren

170,600

6,300

73.18

Frakttilskudd

400,100

73.19

Pristilskudd korn

1 198,600

536,600

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

4 033,200

0,000

0,000

542,900

74.11

Driftstilskudd melk og kjøtt

1 762,000

-2,000

74.14

Tilskudd husdyr

2 807,300

11,700

-3,600

828,800

74.16

Beitetilskudd

1 078,000

0,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

4 258,100

6,958

2,942

619,300

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

601,100

0,000

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

130,200

-2,200

74

Direkte tilskudd, kan overføres

10 636,700

18,658

-4,858

1 448,100

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

96,145

15,686

-16,031

77.12

Tilskudd til frøavø m.m.

25,020

0,580

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

77.15

Tilskudd til kvalitetstiltak

52,156

3,744

77.17

Tilskudd til fellesanlegg frukt

17,000

0,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

288,321

15,686

-11,707

0,000

78.11

Tilskudd til avløsning

1 233,067

15,779

-18,846

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

133,000

0,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

32,600

4,300

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

67,950

0,050

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 534,845

15,779

-14,496

0,000

Sum kapittel 1150

18 452,059

63,092

-0,000

2 000,000

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

0,050

0,000

1 Saldert budsjett

Tabell 8.4 viser de bevilgningsmessige konsekvenser for 2022 av jordbruksavtalen. I revidert nasjonalbudsjett for 2022, jf. Prop. 115 S (2021–2022), har regjeringen allerede foreslått en økt bevilgning på kap. 1150 tilsvarende 1 800 mill. kroner. Den økte bevilgningen som allerede er fremlagt i Prop. 115 S (2021–2022) revidert nasjonalbudsjett er teknisk lagt på post 74. I denne proposisjonen er bevilgningene justert i samsvar med den inngåtte avtalen.

Som en del av årets jordbruksoppgjør ble det forhandlet om økte priser og tilskudd i 2022 som følge av økte kostnader og sviktende forutsetninger etter jordbruksoppgjøret i 2021. Partene er enige om å øke tilskuddsrammen i 2022 tilsvarende 2 000 mill. kroner. Basert på de foreslåtte prisøkningene på korn i jordbruksavtalen, og en forutsetning om at dette isolert sett skal øke råvarekostnadene til kraftfôr tilsvarende 3 øre/kg, foreslås det en økt i prisnedskriving av norske og importerte karbohydratråvarer. I 2022 er det beregnet en økt bevilgning på 607 mill. kroner. Samtidig fjernes det særskilte matkorntilskuddet, som i 2022 tilsvarer en redusert bevilgning på 70 mill. kroner. Pristilskudd til korn totalt økes etter dette med ca. 537 mill. kroner i 2022. Ellers økes tilskudd til grøntsektoren på post 73 med 6,3 mill. kroner, og de direkte tilskuddene på post 74 øker med 1 448,1 mill. kroner

Tabell 8.4 Utslag av oppgjøret og justert budsjett 2022 (i mill. kroner)

Post

Budsjett 20221

Endring

Justert budsjett

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19,000

-2,388

16,612

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 578,553

57,270

1 635,823

70.11

Markedstiltak grønt

31,400

0,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen

206,040

-23,821

182,219

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

0,000

41,000

70

Markedstiltak, kan overføres

278,440

-23,821

254,619

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

83,000

9,000

92,000

73.11

Pristilskudd ull

110,000

0,000

110,000

73.13

Pristilskudd melk

703,100

0,000

703,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 447,500

0,000

1 447,500

73.16

Distriktstilskudd egg

3,300

0,000

3,300

73.17

Pristilskudd grønt

170,600

6,300

176,900

73.18

Frakttilskudd m.m.

400,100

0,000

400,100

73.19

Pristilskudd korn

1 198,600

536,600

1 735,200

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

4 033,200

542,900

4 576,100

74.11

Driftstilskudd, melk og kjøtt

1 762,000

-2,000

1 760,000

74.14

Tilskudd husdyr

2 807,300

825,200

3 632,500

74.16

Beitetilskudd

1 078,000

0,000

1 078,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

4 258,100

622,242

4 880,342

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

601,100

0,000

601,100

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

130,200

-2,200

128,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres2

10 636,700

1 443,242

12 079,942

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

96,145

-16,031

80,114

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

25,020

0,580

25,600

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,156

3,744

55,900

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

17,000

0,000

17,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

288,321

-11,707

276,614

78.11

Tilskudd til avløsning

1 233,067

-18,846

1 214,221

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

133,000

0,000

133,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

32,600

4,300

36,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordningen

67,950

0,050

68,000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 534,845

-14,496

1 520,349

Sum kapittel 1150

18 452,059

2 000,000

20 452,059

Sum kapittel 4151

0,050

0,000

0,050

1 Saldert budsjett

2 Inkludert forslag i Prop. 115 S (2021–2022) om heving av bevilgningen med 1 800 mill. kroner

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2022 til 2023

De budsjettmessige konsekvenser i 2023 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Prop. 1 S (2022–2023) fra Landbruks- og matdepartementet. I tabell 8.5 vises det justerte bevilgningsbehovet som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.

Tabell 8.5 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2023 (mill. kroner)

Post

Budsjett 20221

Endring

Budsjett 20232

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19,000

-3,200

15,800

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 578,553

480,000

2 058,553

70.11

Markedstiltak grønt

31,400

4,500

35,900

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen

206,040

49,160

255,200

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

3,000

44,000

70

Markedstiltak, kan overføres

278,440

56,660

335,100

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning

83,000

13,500

96,500

73.11

Pristilskudd ull

110,000

0,000

110,000

73.13

Pristilskudd melk

703,100

36,700

739,800

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 447,500

236,035

1 683,535

73.16

Distriktstilskudd egg

3,300

2,100

5,400

73.17

Pristilskudd grønt

170,600

96,400

267,000

73.18

Frakttilskudd m.m.

400,100

41,200

441,300

73.19

Pristilskudd korn

1 198,600

811,000

2 009,600

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

4 033,200

1 223,435

5 256,635

74.11

Driftstilskudd, melk og kjøtt

1 762,000

721,700

2 483,700

74.14

Tilskudd husdyr

2 807,300

1 262,345

4 069,645

74.16

Beitetilskudd

1 078,000

271,000

1 349,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

4 258,100

1 102,400

5 360,500

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

601,100

185,000

786,100

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

130,200

16,400

146,600

74

Direkte tilskudd, kan overføres

10 636,700

3 558,845

14 195,545

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

96,145

10,100

106,245

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

25,020

4,040

29,060

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

10,000

108,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,156

3,700

55,856

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

17,000

3,700

20,700

77

Utviklingstiltak, kan overføres

288,321

31,540

319,861

78.11

Tilskudd til avløsning

1 233,067

102,300

1 335,367

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.

133,000

35,100

168,100

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen

32,600

4,300

36,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

2,520

70,748

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordningen

67,950

0,000

67,950

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 534,845

144,220

1 679,065

Sum kapittel 1150

18 452,059

5 505,000

23 957,059

Sum kapittel 4150

0,050

0,000

0,050

1 Saldert budsjett

2 Før flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene

Tabell 8.6 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

21

Spesielle driftsutgifter

19,000

-3,200

15,800

Tabell 8.7 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

50

Tilskudd til LUF

1578,553

480,000

2058,553

Tabell 8.8 Post 70 Markedstiltak. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

70.11

Avsetningstiltak, hagebruk

31,400

4,500

35,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

206,040

49,160

255,200

Tilskudd, potetsprit

19,500

3,000

Tilskudd potetstivelse, industri

21,500

70.13

Tilskudd til avrensordningen potet

41,000

3,000

44,000

Sum

278,440

56,660

335,100

Tabell 8.9 Post 71 Tilskudd ved avlingssvikt. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

Tilskudd ved svikt i planteproduksjon

80,000

13,100

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

3,000

0,400

71

Tilskudd ved produksjonssvikt

83,000

13,500

96,500

Tabell 8.10 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner1

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

73.11

Tilskudd til norsk ull

110,000

110,000

Grunntilskudd geitemelk

73,100

Distriktstilskudd melk

630,000

36,700

73.13

Pristilskudd melk

703,100

36,700

739,800

Grunntilskudd sau,lam,kje

92,000

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

260,000

147,600

Distriktstilskudd kjøtt

645,500

15,300

Kvalitetstilskudd til lammeslakt

450,000

73,135

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 447,500

236,035

1 683,535

73.16

Distriktstilskudd egg

3,300

2,100

5,400

Distriktstilskudd potet Nord Norge

8,500

0,800

Distriktstilskudd frukt,bær

162,100

95,600

73.17

Pristilskudd grønt

170,600

96,400

267,000

Frakttilskudd kjøtt

150,000

15,000

Frakttilskudd egg

7,100

1,000

Frakttilskudd kraftfôr

243,000

25,200

73.18

Frakttilskudd

400,100

41,200

441,300

Prisnedskriving korn

1 078,300

931,300

Matkorntilskudd

120,300

-120,300

73.20

Pristilskudd korn

1 198,600

811,000

2 009,600

Sum

4 033,200

1 223,435

5 256,635

1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering

Tabell 8.11 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

Driftstilskudd melk

1 351,200

463,300

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

410,800

258,400

74.11

Driftstilskudd melk og kjøtt

1 762,000

721,700

2 483,700

Tilskudd til husdyr

2 783,800

1 260,145

Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser

23,500

2,200

74.14

Tilskudd husdyr

2 807,300

1 262,345

4 069,645

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

674,000

192,700

Tilskudd for beiting

404,000

78,300

74.16

Beitetilskudd

1 078,000

271,000

1 349,000

Kulturlandskapstilskudd

1 911,500

426,400

Arealtilskudd

2 346,600

676,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

4 258,100

1 102,400

5 360,500

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

601,100

185,000

786,100

Ekstra husdyrtilskudd økologisk jordbr.

76,900

11,600

Ekstra arealtilskudd økologisk prod.

53,300

4,800

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

130,200

16,400

146,600

74

Sum

10 636,700

3 558,845

14 195,545

Tabell 8.12 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

Tilskudd til semin

25,600

5,000

Tilskudd til veterinærreiser

56,200

5,100

Tilskudd til organisasjoner

14,345

0,000

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

96,145

10,100

106,245

Pris- areal- og lagringstilskudd

19,020

1,040

Tilskudd til lagring av såkorn

6,000

3,000

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

25,020

4,040

29,060

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

10,000

108,000

Utvikling av plantemateriale, nordisk.

2,400

0,000

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,875

0,000

Utvikling av plantemateriale, Graminor

26,960

-0,300

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,921

4,000

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

52,156

3,700

55,856

77.17

Tilskudd til fellespakkerier

17,000

3,700

20,700

77

Sum

288,321

31,540

319,861

Tabell 8.13 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 233,067

102,320

1 335,387

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

133,000

35,100

168,100

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

32,600

4,300

36,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

2,500

70,728

78.16

Tidligpensjonsordningen

67,950

0,000

67,950

78

Sum

1 534,845

144,220

1 679,065

Tabell 8.14 Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner

Budsjett 2022

Endring

Budsjett 2023

85

Markedsordningen for korn

0,050

0,000

0,050

Til dokumentets forside