Prop. 120 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 388 000

fra kr 19 000 000 til kr 16 612 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med

57 270 000

fra kr 1 578 553 000 til kr 1 635 823 000

70

Markedstiltak, kan overføres, reduseres med

23 821 000

fra kr 278 440 000 til kr 254 619 000

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning, økes med

9 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 92 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

542 900 000

fra kr 4 033 200 000 til kr 4 576 100 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

356 758 000

fra kr 12 436 700 000 til kr 12 079 942 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

11 707 000

fra kr 288 321 000 til kr 276 614 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

14 496 000

fra kr 1 534 845 000 til kr 1 520 349 000

II

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2023.

Til forsiden