Prop. 131 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

10 Opplysning om innleien gjelder vikariat

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd andre punktum skal innleier på forespørsel fra bemanningsforetaket opplyse om innleien gjelder et vikariat. Bestemmelsen ble innført i forbindelse med et forslag om en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, jf. Prop. 73 L (2017–2018). Forslaget innebar at dersom den utleide arbeidstakeren skulle være vikar for en annen arbeidstaker i innleievirksomheten, kunne bemanningsforetaket ansette arbeidstakeren midlertidig. For at bemanningsforetaket skulle kunne vurdere om det forelå adgang til å ansette midlertidig, ble det fra departementets side den gang foreslått tatt inn et nytt andre punktum i § 14-12 første ledd, om at innleievirksomheten på forespørsel fra bemanningsforetaket skal opplyse om innleien gjelder et vikariat. Forslaget om en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetaket ble imidlertid ikke vedtatt.

Departementet foreslo i høringen å oppheve § 14-12 første ledd andre punktum, og ba om høringsinstansenes syn på forslaget.

LO mener bestemmelsen i stedet bør omformuleres slik at det skal opplyses hvem det vikarieres for, og at det vil sikre notoritet rundt at det er et reelt vikariat. Departementet viser til at det ikke er et ubetinget krav etter gjeldende rett at det vikarieres for bestemte/navngitte personer. Departementet mener derfor at det ikke fremstår hensiktsmessig med en slik regel.

Virke støtter ikke de foreslåtte innstrammingene i innleieregelverket, og mener derfor at det er hensiktsmessig at bestemmelsen blir stående. Etter departementets syn har ikke bestemmelsen noen praktisk betydning uavhengig av om vilkårene for innleie strammes inn eller ikke.

Ettersom forslaget om en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ikke ble vedtatt, mener departementet at bestemmelsen om at innleier skal opplyse om innleien gjelder et vikariat, bør oppheves. Bestemmelsen har etter departementets vurdering ingen praktisk betydning og anses derfor unødvendig. Det er innleier som må sørge for at vilkårene for innleie er oppfylt. Departementet foreslår derfor at § 14-12 første ledd andre punktum oppheves.

Til dokumentets forside