Prop. 131 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

1 Kildehenvisninger

Alsos, K., Bråten, M. og Trygstad, S. C. (2016). Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15.

Alsos, K., Nergaard, K. og Svarstad, E. (2021). Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler. Fafo-rapport 2021:7.

Andersen, R. K. og Jordfald, B. (2016). Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014. Fafo-rapport 2016:39.

Arbeidstilsynet (2018). Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet. En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere. Kompass Tema nr. 1-2018.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2021). Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2020/21.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2022). Bemanningsbarometeret 2021.

Benedictow, A. mfl. (2021). Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 2021-13.

Bjørnstad, R. (red.) (2015). Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Senter for lønnsdannelse. Rapport 2015-2.

Bratsberg, B. og Raaum., O. (2012). Immigration and Wages: Evidence from Construction. The Economic Journal 122(565).

Bråten, M., Albrechtsen, E., Andersen, R. K., Tovslid, T. og Værnes, R. (2014). Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien. Fafo-rapport 2014:54.

Cappelen, Å. mfl. (2020). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. Statistisk sentralbyrå. Rapport 2020/41.

ECON Pöyry (2009). Bemanningsbransjen. Struktur, utvikling og rolle. Rapport 2009-083.

Engelstad, E. (2019). Slutt med mobilen i handa? Egenbemanning, underentreprise og innleie i byggenæringa i Oslo og Akershus høsten 2019. Rapport utgitt av en gruppe fagforeninger.

Ingelsrud, M. H. mfl. (2020). Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid. Arbeidsforskningsinstituttet. Rapport 2020:08.

Jakobsen, E. W., Albertsen, M. O., Aamo, A. W. og Myklebust, A. (2021). Verdien av bemanningsbransjen. Menon-publikasjon nr. 2-2021.

Kilskar, S. mfl. (2017). Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Kartlegging av muligheter og utfordringer. SINTEF i samarbeid med IdeThandling.

KS (2021). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021. Dypdykk blant kommunalsjefer for helse og omsorg. Rapport fra Ipsos på vegne av KS.

Nergaard, K. (2018). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:38.

Nergaard, K. (2020). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2018-2019. Fafo-notat 2020:12.

Nergaard, K. (2021). Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Fafo-notat 2021:17.

Nesheim, T. (2017). Tilknytningsformer for arbeid. Virksomhetsstudien. SNF. Arbeidsnotat 07-2017.

NHO (2016). Arbeidsgiverbarometer 2016.

Norsk Sykepleierforbund (2022). Kartlegging av innkjøp fra vikarbyrå i kommunehelsetjenestene. Utført i samarbeid med Burson Cohn & Wolfe.

Norsk Sykepleierforbund (2022). Norske helseforetaks innleie av vikarer. Utført i samarbeid med Burson Cohn & Wolfe.

Olsen, K. M. (2016). Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner. Magma nr. 3/2016.

Oslo Economics (2020). Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser. Rapport 2020-56.

Proba Samfunnsanalyse (2022). Offentlige byggherrers bruk og oppfølging av innleie fra bemanningsforetak. Rapport 2022-02.

Strøm. M. og von Simson, K. (2020). Atypisk arbeid i Norge 1995-2018. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2020:12.

Strøm, M., Flaarønning, T. og Hoen, M. F. (2021). Utsetting og atypisk arbeid i foretak. Sammenheng med lønnsomhet, lønn og direkte ansettelser i perioden 2005-2019. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2021:7.

Strøm, M. og Wentzel, M. (2022). Innleie og forutsigbarhet for arbeid:En evaluering av endringene i arbeidsmiljøloven 2019. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2022:5.

Svalund, J., Sletvold Øistad, B. og Alsos, K. (2019). Arbeidstakeres håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Fafo-rapport 2019:38.

Trygstad, S. mfl. (2021). Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning. Fafo-rapport 2021:10.

von Simson, K. (2009). Kan vikarbyråarbeid være et springbrett til arbeidslivet for ikke-vestlige innvandrere? Søkelys på arbeidslivet nr. 3-2009.

von Simson, K. (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet nr. 3-2016.

Ydersbond, I. M. (2022). Organiseringen av luftfarten i en europeisk virkelighet. Transportøkonomisk institutt. Rapport 1869/2022.

Til dokumentets forside