Prop. 131 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

12 Ikrafttredelse og overgangsregler

Departementet foreslår at endringsloven settes i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023.

Flere av forslagene i proposisjonen kan etter departementets syn få konsekvenser for virksomhetenes organisering og bemanning, herunder at det kan være behov for å innrette bemanningen på ny måte. For å unngå for store økonomiske konsekvenser, vurderer departementet at det for enkelte av forslagene kan være behov for overgangsregler og/eller at forslagene i lovproposisjonen settes i kraft til forskjellig tid.

Når det gjelder opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, viser departementet til at forslaget innebærer forholdsvis store endringer i innleieregelverket som vil kunne få konsekvenser for virksomhetenes organisering og bemanning. Departementet vurderer derfor at det er behov for en overgangsregel for allerede bindende kontrakter som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.

Departementet vil også vurdere behovet for overgangsregler knyttet til de øvrige forslagene.

Når det gjelder forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området, viser departementet til punkt 6.4.2.

Til dokumentets forside