Prop. 131 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

11 Særlig om lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

11.1 Innleie ved arbeid av midlertidig karakter

Ifølge statsansatteloven § 11 første ledd er innleie fra bemanningsforetak tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter lovens § 9 første ledd bokstav a og b. Det vil si at innleie kan foretas når arbeidet er av midlertidig karakter og for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat). Statsansatteloven har derfor en noe snevrere adgang til innleie fra bemanningsforetak enn arbeidsmiljøloven. Loven åpner imidlertid også for at arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten som har forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, skriftlig kan avtale tidsbegrenset innleie, jf. § 11 andre ledd.

I høringen foreslo Kommunal- og distriktsdepartementet at adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter bør oppheves i statsansatteloven, på tilsvarende måte som i arbeidsmiljøloven. Det vil si at det bare vil være adgang til innleie til statlig virksomhet der det kan avtales midlertidig ansettelse i vikariat. I tillegg kan det inngås lokale avtaler om tidsbegrenset innleie etter § 11 andre ledd.

LO, Unio, Akademikerne og YS støtter forslaget om å endre statsansatteloven slik at arbeidsmiljøloven og statsansatte i størst mulig grad er like.

Virke og Advokatforeningen mener at det prinsipielt bør være tilsvarende regler for statlige arbeidsgivere som en ilegger arbeidsgivere i privat sektor å forholde seg til.

Departementet mener at det ikke foreligger åpenbare grunner til at staten skal ha videre muligheter for innleie enn virksomheter i andre sektorer. Formålet om å hindre at innleie fortrenger faste og direkte ansettelser, samt å gjøre regelverket enklere å praktisere og håndheve, gjør seg også gjeldende ved innleie til statlige virksomheter.

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår derfor å oppheve adgangen til å leie inn arbeidstakere ved arbeid av midlertidig karakter, jf. statsansatteloven § 11 første ledd, jf. § 9 første ledd bokstav a.

11.2 Forbud mot innleie til byggenæringen

I høringen la Kommunal- og distriktsdepartementet til grunn at det ikke er behov for å innføre et forbud mot innleie til byggenæringen i statlig sektor, da entreprenører som utfører byggearbeid for staten vil være underlagt et eventuelt forbud hjemlet i arbeidsmiljøloven. Kommunal- og distriktsdepartementet ba om høringsinstansenes innspill knyttet til behovet for et tilsvarende forbud hjemlet i statsansatteloven.

LO og YS mener at det ikke foreligger et praktisk behov for å innføre et forbud i bygg i statlig sektor. Akademikerne påpeker at man, uavhengig av det praktiske behovet, ikke kan se bort fra signaleffekten ved å unnta statssektoren fra et slikt forbud.

Kommunal- og distriktsdepartementets vurdering er at det ikke synes å være behov for å benytte forskriftshjemmelen i statsansatteloven § 11 femte ledd og fastsette forbud mot innleie til byggenæringen i statlig sektor. Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at statlige byggeprosjekter normalt ledes av Statsbygg, men da i kraft av å være byggherre og ikke utførende entreprenør. Private byggevirksomheter som får byggeoppdrag fra staten vil være underlagt arbeidsmiljøloven, og dermed et slikt forbud som det legges opp til med hjemmel i arbeidsmiljøloven.

11.3 Grensen mellom innleie og entreprise

Statsansatteloven inneholder ingen definisjon av innleie. Kommunal- og distriktsdepartementet ga i høringen uttrykk for at det er usikkert om det foreligger et behov for å lovfeste vurderingsmomentene som taler for at det foreligger innleie i statsansatteloven, og ba om høringsinstansenes syn på dette.

LO, Unio, Akademikerne og YS mener at statsansatteloven bør inneholde den samme definisjonen av innleie som arbeidsmiljøloven. Virke og Advokatforeningen viser til at det prinsipielt bør være tilsvarende regler i statlig sektor som i privat sektor.

Etter Kommunal- og distriktsdepartementets vurdering er grensen mellom innleie og entreprise også relevant i statlig sektor. Kommunal- og distriktsdepartementet mener imidlertid at det ikke foreligger et særlig behov for å lovfeste vurderingsmomentene i statsansatteloven. En lovfesting av de nevnte vurderingsmomentene i arbeidsmiljøloven vil ha generell virkning, blant annet ved at det inntas en henvisning i arbeidsmarkedsloven § 25 til arbeidsmiljøloven § 14-12. Det er da ikke tilstrekkelig sterke grunner som tilsier at også statsansatteloven tilføres en egen bestemmelse om dette.

11.4 Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse hos innleier

Ifølge statsansatteloven har innleid arbeidstaker krav på fast ansettelse i innleievirksomheten ved innleie i mer enn tre år, jf. § 11 fjerde ledd, jf. § 9 tredje ledd. Kommunal- og distriktsdepartementet vurderte i høringen at det ikke er grunnlag for å senke innslagstidspunktet for når retten til fast ansettelse inntrer til to år, og ba om høringsinstansenes syn på dette.

LO, Unio og Akademikerne mener at statsansatteloven bør ha samme regel som den foreslåtte endringen i arbeidsmiljøloven når det gjelder rett til fast ansettelse etter en viss tid. Utleie til statlig sektor gjør ifølge de nevnte høringsinstansene ikke at arbeidstaker har behov for mindre vern enn ved utleie til privat sektor. NHO Service og Handel viser til at uavhengig av om det er to, tre eller fire år som gir grunnlag for å kreve fast ansettelse hos innleier, må det samme gjelde innenfor alle sektorer, både privat og offentlig.

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at det ikke foreslås at arbeidsmiljøloven endres slik at arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid fra bemanningsforetak i mer enn to år, skal anses som fast ansatt hos innleier. Retten vil dermed inntre etter sammenhengende ansettelse i mer enn tre år. Statsansatteloven har en ren treårs-grense for overgang fra midlertidig til fast ansettelse, som også gjelder ved innleie, jf. § 9 tredje ledd, jf. § 11 fjerde ledd. Det foreslås derfor ingen endringer i statsansatteloven på dette punktet.

I arbeidsmiljøloven foreslås det at også arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter avtale med de tillitsvalgte etter lovens § 14-12 andre ledd, har rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år, slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Det vises til punkt 7.4.

Ifølge statsansatteloven § 11 andre ledd kan arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister, skriftlig avtale tidsbegrenset innleie uten hinder av det som fremgår av bestemmelsens første ledd. Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at forslag om at rett til fast ansettelse i innleievirksomheten også skal gjelde ved innleie som er hjemlet i avtale etter § 11 andre ledd, ikke har vært på høring. Det fremmes derfor ikke forslag om endring i statsansatteloven om dette nå, men tilsvarende forslag vil sendes på høring på et senere tidspunkt.

Til dokumentets forside