Prop. 131 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 19. januar 2022 forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie på høring med frist 19. april 2022.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 • Arbeidsretten

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksmekleren

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvalterne

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skatteetaten

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Trygderetten

 • Tvisteløsningsnemnda

 • Utdanningsdirektoratet

 • Sametinget

 • Oslo kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Innovasjon Norge

 • Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høyskolen Kristiania

 • Institutt for offentlig rett (UiO)

 • Institutt for privatrett (UiO)

 • Kunsthøyskolen i Oslo

 • Nord Universitet

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Idrettshøgskole

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges Musikkhøgskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met

 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Nordlandsforskning

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF AS

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • AFF

 • Akademikerne

 • ALT c/o Industri Energi

 • AOF Norge

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter)

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)

 • Befalets Fellesorganisasjon

 • Coop Norge SA Hovedkontor

 • De samarbeidende organisasjoner

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske revisorforening

 • Elevorganisasjonen i Norge

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Forsvarsbygg

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

 • HR Norge

 • IKT-Norge

 • Junit

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kompetanse Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Luftfartens funksjonærforening

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mental Helse

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fleridrettsforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund (Rederiforbundet)

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Brannvernforening

 • Norske Boligbyggelags Landsforening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk kritikerlag

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norskog

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Oslo Economics

 • Pensjonistforbundet

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

 • Rådgivende Ingeniørers Forening

 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

 • Samfunnsbedriftene

 • Simployer

 • SMB Norge

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Ungt Entreprenørskap

 • Unio

 • Velferdsalliansen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringen ble også lagt ut på regjeringens nettsider, hvor det ble gjort oppmerksom på at høringer er åpne, og at alle kan sende innspill.

Departementet mottok høringsuttalelser med realitetsmerknader fra følgende instanser:

 • Forsvarsdepartementet (Forsvarsbygg)

 • Samferdselsdepartementet (Luftfartstilsynet)

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet (Økokrim, Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt)

 • Regelrådet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans

 • Helse Fonna HF

 • Helse Førde

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord

 • Helse Stavanger

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest

 • Sjukehusapoteka Vest HF

 • Statsbygg

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

 • Abelia

 • Academic Work Norway AS

 • Adecco Group Norge

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aker Solutions

 • Aktiv Bemanning Norge AS

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Askim & Mysen Rør AS

 • Assemblin AS

 • Backup Byggpersonell AS

 • Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS

 • Bemanningsxperten Norge

 • Bjørg Fjell AS

 • Bjørn Gregersen AS

 • Bravida Norge AS

 • Byggenæringens Landsforening

 • Byggmesterforbundet

 • CBA Fagformidling AS

 • Coop Norge SA

 • Ecura Care AS

 • Elektromontørenes forening Oslo og Akershus

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

 • Eterni Group

 • Ework Group Norway AS

 • F Solheim AS

 • Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening

 • Fellesforbundet avd. 747 Unionen fagforening

 • Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms

 • Finans Norge

 • Fremogruppen AS

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gammel Nok

 • Glass og Fasadeforeningen

 • Glasspaper Group AS

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Huseierne

 • Hytech Personell AS

 • IKT Norge

 • Industri Energi

 • Java Personal AS

 • Jobconnect AS

 • Jobzone Norge AS

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • K.E Myrvold AS

 • KS Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lenas HelsePersonell AS

 • LO i Sør-Østerdal

 • Magnus Legal AS

 • ManpowerGroup

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • Nelfo

 • NESO

 • NHO Luftfart

 • NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet

 • NHO Service og Handel

 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges Bondelag

 • Norges Kommunistiske Parti i Østfold

 • Norges Rederiforbund

 • Norreq AS

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Industri

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners

 • Norske Landbrukstenester

 • Næringsalliansen for Trøndelag

 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Omega AS

 • Personaltjenester Telemark AS

 • Randstad Norway AS

 • Regionrådet for Hallingdal

 • SAFE

 • Samfunnsbedriftene

 • Siemens Energy AS

 • Sikker Bemanning AS

 • Sjømatbedriftene

 • SMB Norge

 • StillKom AS

 • Tekna

 • TOH Consulting AS

 • Unio

 • Vicario AS, North Personell AS, Sonar AS

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsretten

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt

 • Statistisk sentralbyrå

 • Kranfører AS

 • Velferdsalliansen EAPN Norway

Til dokumentets forside