Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Nordisk rett

5.1 Sverige

Den 1. januar 2018 trådte et nytt straffebud i brottsbalken 4 kap. 6 c § om «olaga integritetsintrång» i kraft. Bestemmelsen lyder slik:

«6 c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida
  • 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,

  • 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,

  • 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,

  • 4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller

  • 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.
Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.»

Grove overtredelser av bestemmelsen straffes med fengsel i minst seks måneder og høyst fire år, jf. 4 kap. 6 d §.

Før bestemmelsen ble innført, var privatlivets fred i liten grad strafferettslig beskyttet i svensk rett. Det nye straffebudet verner privatlivets fred mot spredning av blant annet hevnporno, nakenbilder, pasientjournaler, bilder fra ulykker og bilder av at noen utsettes for et integritetskrenkende lovbrudd. Det må ifølge forarbeidene være tale om opplysninger som den enkelte har en berettiget interesse av selv å avgjøre om skal gjøres tilgjengelig, og i så fall overfor hvem, jf. Prop. 2016/17: 222 side 34. Både bilder, filmer og andre opplysninger i form av tekst eller lyd omfattes av straffebudet. Det samme gjelder manipulert materiale.

At spredningen skal utgjøre et «intrång», innebærer at den må skje mot en annens vilje, utgjøre et brudd på fortrolighet eller i hvert fall skje uten samtykke. Det er tilstrekkelig at spredning er egnet til å medføre alvorlig skade. Straffansvar forutsetter ikke at privatlivet rent faktisk har blitt krenket. Straffebudet beskytter i utgangspunktet mot spredning til en større krets av personer. Det vil ifølge forarbeidene si flere enn et fåtall personer, jf. Prop. 2016/17: 222 side 33.

Det skal ikke idømmes straff dersom handlingen var forsvarlig. Dette vil bero på en avveining av de interesser som ligger bak spredningen av materialet mot det inngrepet i privatlivets fred som spredningen innebærer. Forarbeidene gir enkelte eksempler på når spredningen kan være forsvarlig. Blant annet uttales at spredningen kan være forsvarlig dersom den har et journalistisk formål, eller dersom formålet er å avdekke overgrep mot enkeltpersoner, jf. Prop. 2016/17: 222 side 41.

Av rettspraksis om bestemmelsen kan det vises til Högsta domstolens avgjørelse 17. mars 2020 (NJA 2020 s. 27). I denne saken ble en person domfelt for overtredelse av straffebudet etter å ha lagt ut et bilde på Instagram av en synlig beruset person hengende over et toalettsete.

5.2 Danmark

Det er i dansk rett flere straffebud som kan ramme deling og annen befatning med seksualiserte, krenkende eller private bilder. Den viktigste bestemmelsen er straffeloven § 264 d, som lyder slik:

«Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.»

I motsetning til den norske straffeloven § 267 om krenkelse av privatlivets fred krever den danske bestemmelsen ikke at krenkelsen er offentlig – det er tilstrekkelig med «videregivelse». I Straffelovrådets betænkning nr. 1563 om freds- og ærekrænkelser er vilkåret beskrevet slik, se kapittel 2 punkt 2.6 side 27–28:

«Bestemmelsen kriminaliserer videregivelse, hvilket omfatter videregivelse i enhver form og både privat og offentlig videregivelse. Den blotte forevisning av billeder er ikke omfattet, med mindre forevisningen indebærer, at der videregives en meddelelse vedrørende en andens private forhold.»

Etter bestemmelsen må videreformidlingen være «uberettiget». I det ligger at ikke enhver handling som rammes av ordlyden vil være straffbar. I forarbeidene trekkes blant annet frem at fotografering av personer på et ikke fritt tilgjengelig sted i journalistisk øyemed etter omstendighetene kan være berettiget.

Den skjerpede strafferammen i § 264 d, stk. 2 omfatter blant annet tilfeller der gjerningspersonen har videreformidlet bilder av særlig krenkende karakter eller bildemateriale av et stort omfang, hvor videreformidlingen har skjedd på Internett eller dersom saken berører et stort antall fornærmede. Etter forarbeidene og i henhold til retningslinjer fra Rigsadvokaten om digitale sexkrenkelser vil spredning av et enkelt nakenbilde på Internett kunne omfattes av den skjerpede strafferammen. Det samme gjelder en målrettet deling av et nakenbilde til den avbildedes nærmeste krets. Deling i en snever krets vil normalt henføres under den lavere strafferammen, med mindre det dreier seg om et særlig krenkende bilde, herunder bilder som viser en seksuell aktivitet.

Etter retningslinjene fra Rigsadvokaten skal det ved overtredelser av § 264 d, stk. 1, tas utgangspunkt i en straffepåstand på fengsel i 30 til 40 dager. En overtredelse som innebærer utbredelse av et eller noen få nakenbilder på Internett til en større krets av personer, skal henføres under den skjerpede strafferammen i stk. 2 og vil kunne straffes med minst 60 dagers fengsel. Unntaksvis kan straffen bli lavere, for eksempel dersom tiltalte er under 18 år og det er tale om kun ett enkelt bilde som ikke har en grov karakter, og som kun er spredt til en eller få personer.

Av rettspraksis om bestemmelsen kan det vises til Vestre Landsret dom 11. oktober 2017 (U.2018.567), hvor en tiltalt som var 17 år på gjerningstidspunktet, ble funnet skyldig i overtredelse av den danske straffeloven §§ 232 og 264 d etter å ha filmet to personer med sitt mobilkamera mens de hadde samleie på et toalett i en fornøyelsespark. Videoen ble lastet opp til Snapchat My Story, hvor den ble gjort tilgjengelig for 100–150 personer. Landsretten fastsatte straffen til fengsel i 30 dager og uttalte at utgangspunktet for en overtredelse av en slik karakter er ubetinget fengsel. Med henvisning til blant annet tiltaltes alder ble straffen likevel gjort betinget med vilkår om blant annet utførelse av 40 timers samfunnstjeneste.

Til forsiden