Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Formålet med forslaget er å sikre at all uberettiget deling av krenkende bilder er straffbar, og at dette kommer tydelig til uttrykk i loven. Det foreslås en heving av straffenivået for grove tilfeller av uberettiget bildedeling. For andre overtredelser går forslaget ut på å stadfeste det straffenivået som er etablert i rettspraksis. Det fremmes også forslag om at det nye straffebudet inntas i listen over lovbrudd som kan gi grunnlag for oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget