Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Forslaget til nytt straffebud vil blant annet ramme uberettiget deling av seksualiserte og andre intime bilder og bilder av noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser.

Deling av seksualiserte og andre krenkende bilder uten samtykke utgjør et økende samfunnsproblem og kan få alvorlige og langvarige konsekvenser for den som rammes. Slike handlinger vil i mange tilfeller være straffbare også i dag, for eksempel etter straffeloven § 266 om hensynsløs atferd eller § 267 om krenkelse av privatlivets fred. Disse bestemmelsene fanger imidlertid ikke opp alle situasjoner hvor krenkende bilder deles uten samtykke fra den avbildede. Det fremgår heller ikke uttrykkelig av disse bestemmelsene at slike handlinger er straffbare. Formålet med forslaget er å sikre at all uberettiget deling av krenkende bilder er straffbar, og at dette kommer tydelig til uttrykk i loven.

Departementet foreslår å heve straffenivået for grove tilfeller av uberettiget bildedeling. For andre overtredelser går forslaget ut på å stadfeste det straffenivået som er etablert i rettspraksis.

Departementet fremmer også forslag om at det nye straffebudet inntas i listen over lovbrudd som kan gi grunnlag for oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven.

I proposisjonen brukes ofte bare «bilder» som en hensiktsmessig samlebetegnelse på fotografiske bilder, filmer og lydopptak. Videre brukes betegnelsen «krenkende» gjennomgående for å beskrive bildenes karakter, selv om krenkelsen normalt først oppstår når bildene videreformidles til andre uten samtykke.

Til forsiden