Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Til innholdsfortegnelse

10 Oppreisning

Skadeserstatningsloven § 3-3 fastsetter at lovens regler om skadeserstatning, ménerstatning og oppreisning gjelder tilsvarende for visse personlige krenkelser som omfattes av nærmere oppregnede straffebud i straffeloven. Straffeloven § 266 om hensynsløs atferd omfattes av denne oppregningen.

I høringsnotatet gikk departementet inn for å endre skadeserstatningsloven § 3-3 slik at ny § 267 a føyes til oppregningen av bestemmelser i straffeloven. Departementet antok at det som hovedregel bør idømmes oppreisningsansvar. Når det gjelder utmålingen, ble det vist til at nivået på oppreisningsbeløpene varierer i rettspraksis.

Det er bare én høringsinstans som har kommentert forslaget om å tilføye den nye bestemmelsen i oppregningen i skadeserstatningsloven § 3-3. Medietilsynet stiller seg bak forslaget.

Departementet opprettholder standpunktet om at ny § 267 a bør føyes til oppregningen av bestemmelser i skadeserstatningsloven § 3-3. Departementet understreker at oppreisning vil måtte utmåles konkret, med utgangspunkt i den foreliggende rettspraksis om sammenlignbare saker og de alminnelige prinsippene for utmåling av erstatning.

Til forsiden