Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Handlingene som skal subsumeres under forslaget til ny § 267 a, vil i all hovedsak være straffbare også etter gjeldende rett. Forslaget innebærer imidlertid en viss nykriminalisering, ved at det ikke lenger stilles krav om at krenkelsen oppfattes av fornærmede, eller at delingen skjer «offentlig». Forslaget til ny § 267 b innebærer videre en utvidet strafferamme for enkelte grove overtredelser. Disse endringene vil isolert sett kunne føre til en økning i antall saker som anmeldes, etterforskes og behandles av domstolene, samt en økning i antall fengselsdøgn. På den annen side vil innføring av et eget straffebud rettet mot deling av krenkende bilder kunne ha preventiv effekt, fordi det fremgår tydeligere av loven hvilke handlinger som er straffbare. Dette kan bidra til å redusere antall saker på lengre sikt.

Samlet sett vurderes de økonomiske og administrative konsekvensene å være begrensede, og vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Til forsiden