Prop. 159 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Stortingets anmodningsvedtak nr. 532 (2017–2018)

Stortinget vedtok 8. mars 2018 anmodningsvedtak nr. 532 til regjeringen. I vedtaket ble regjeringen bedt om å utarbeide et lovforslag «som tydeliggjør at det er ulovlig uten samtykke å dele eller på annen måte offentliggjøre bilder av andre som har avslørende, nedverdigende eller krenkende karakter, og som eksplisitt forbyr hevnporno, samt vurdere behovet for endringer i strafferammen for denne typen lovbrudd».

Bakgrunnen for anmodningsvedtaket var et representantforslag fremsatt 30. november 2017, jf. Dokument 8: 79 S (2017–2018). I forbindelse med behandlingen av representantforslaget uttalte justiskomiteen følgende i Innst. 139 S (2017–2018):

«Komiteen viser til at deling av bilder som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller dem som avbildes, utgjør et økende samfunnsproblem og en relativt ny form for kriminalitet. Slik kriminalitet har ofte store konsekvenser for ofrene og kan forfølge dem som rammes resten av livet. Komiteen viser til at KRIPOS også har meldt at mange bruker trusler om å dele bilder som utpressing for å få bilder, seksuelle tjenester eller for å hindre en part i å avslutte et forhold. Det har også vært flere store saker i offentligheten hvor kjente personer har blitt utsatt for denne typen kriminalitet og bidratt til et økt fokus på problemet.
Komiteen viser til at det er ulovlig uten samtykke å dele bilder av personer som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller dem som avbildes. Det følger av straffeloven § 266 om hensynsløs adferd og § 267 om krenkelse av privatlivets fred. Det fremgår derimot ikke eksplisitt av ordlyden i bestemmelsene at nettopp slik bildedeling er ulovlig.
Komiteen viser til at begrunnelsen for forslaget er at det eksplisitt skal fremgå i lovteksten at deling av slike bilder uten samtykke skal være ulovlig og at i dag er informasjonen om at dette er ulovlig, ikke tilgjengelig for vanlige folk. Hensikten er å tydeliggjøre at dette ikke er lov, slik at kunnskapen også lettere skal kunne formidles i forebyggingshensikt.»

Stortingets anmodningsvedtak følges opp ved at det i proposisjonen her fremmes forslag om et nytt straffebud rettet mot deling av bilder av krenkende eller åpenbart privat karakter.

2.2 Høringsnotatet

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 26. juni 2018 på høring forslag til et nytt straffebud rettet mot ulike former for befatning med lyd- eller bildemateriale som er særlig egnet til å krenke noens privatliv. Formålet med forslaget var å sikre at all uberettiget fremstilling, anskaffelse og spredning av slikt materiale er straffbart, og at dette fremgår tydelig av loven. Det ble i tillegg foreslått en heving av straffenivået for organiserte og grove overtredelser. Høringsfristen var 1. oktober 2018.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Generaladvokaten

 • Krigsadvokatene for Nord-Norge

 • Krigsadvokatene for Sør-Norge

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Domstoladministrasjonen

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Fylkesmennene

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Konfliktrådet

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens barnehus

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Politihøgskolen

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Sametinget

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Norsk rikskringkasting AS (NRK)

 • Akademikerne

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Barnevakten

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Fritt ord

 • Gatejuristen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IKT-Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • MiRA-senteret

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform – KROM

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRO-senteret

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Statsadvokatenes forening

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stiftelsen Sex og samfunn

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser hadde realitetsmerknader i høringen:

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Riksadvokaten

 • Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Nordland politidistrikt

 • Sør-Øst politidistrikt

 • Barneombudet

 • Domstoladministrasjonen

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Medietilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

 • Norsk rikskringkasting AS (NRK)

 • Amnesty International Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Redd Barna

 • Stine Sofies Stiftelse

 • UNICEF Norge

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke hadde merknader, eller at de ikke ønsket å avgi høringsuttalelse:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Høyesterett

 • Borgarting lagmannsrett

 • Generaladvokaten

 • Brønnøysundregistrene

 • Den rettsmedisinske kommisjon

Til forsiden