Prop. 169 L (2016–2017)

Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Oppfølging av NOU 2016: 16 i to løp

Gjeldende barnevernlov er fra 1992, og loven og lovens forskrifter er senere endret en rekke ganger. Departementet mener det er behov for en mer enhetlig og tidsriktig barnevernlov. Barnevernslovutvalget ble derfor oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. november 2014. Utvalget fikk i oppdrag å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av loven og utarbeide utkast til ny barnevernlov. I tillegg ble utvalget bedt om å vurdere åtte nærmere angitte temaer: Rettighetsfesting, barnevernets ansvarsområde, forebyggende arbeid, regulering av faglige prinsipper, tidsriktig barnevernlov, tiltakene i barnevernet, partsrettigheter og samvær.

Utvalget har ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av loven. Utvalgets mandat var begrenset til visse materielle temaer og mot andre pågående prosesser, herunder ansvarsdelingen mellom stat og kommune som er behandlet i Barnevernsreformen, Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven, og saksbehandlingsreglene i fylkesnemnda som er tema i NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

Utvalgets innstilling, NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, ble levert 29. september 2016. Departementet ønsker å følge opp Barnevernslovutvalgets innstilling i to løp.

Departementet tar sikte på å utarbeide et høringsnotat med forslag til ny barnevernlov med utgangspunkt i Barnevernslovutvalgets forslag. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. Flere problemstillinger må utredes nærmere og vurderes i lys av andre prosesser. Departementet mener det er nødvendig å benytte tilstrekkelig tid til dette viktige arbeidet.

Samtidig ønsker departementet å følge opp enkelte av utvalgets forslag i en proposisjon om endringer i gjeldende barnevernlov, slik at disse endringene kan tre i kraft tidligere. I denne lovproposisjonen fremmer departementet derfor enkelte viktige lovforslag som etter departementets vurdering ikke bør avvente en fullstendig revisjon av loven. Departementet følger også opp forslag fra to andre høringsnotater i lovproposisjonen, se kapittel 2.3 og 2.4.

2.2 Høring av NOU 2016: 16

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse ble sendt på høring 7. november 2016 til følgende høringsinstanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Bufetat, region Midt-Norge

 • Bufetat, region nord

 • Bufetat, region sør

 • Bufetat, region vest

 • Bufetat, region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nord universitetet

 • Norges forskningsråd (NFR)

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)

 • Regjeringsadvokaten

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens barnehus Bergen

 • Statens barnehus Bodø

 • Statens barnehus Hamar

 • Statens barnehus Kristiansand

 • Statens barnehus Oslo

 • Statens barnehus Sandefjord

 • Statens barnehus Stavanger

 • Statens barnehus Tromsø

 • Statens barnehus Ålesund

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statlige høgskoler

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Trygderetten

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • VID – vitenskapelige høgskole

 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere atferdssenteret)

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • BAR – Barn av rusmisbrukere

 • Batteriet Oslo – sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt barnevernsforum

 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon – Oslo og Bergen

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Krisesentersekretariatet

 • Kristne friskolers forbund

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsgruppen av helsesøstre

 • Landsorganisasjonen for romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lærernes yrkesforbund

 • Mental helse ungdom

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Røde Kors Ungdom

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk lektorlag

 • Norsk montesorriforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske fag- og friskolers landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private barnehagers landsforbund

 • Redd Barna

 • Rådet for psykisk helse

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen Fontene

 • Stiftelsen Kirkens familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Taternes landsforening

 • Unge Duer

 • Uni Research Hovedkontor

 • UNICEF Norge

 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen for NOU 2016: 16 var 30. januar 2017. Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelse:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arkivverket

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Bufetat, region Midt-Norge

 • Bufetat, region nord

 • Bufetat, region vest

 • Bufetat, region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Drammen tingrett

 • Finnmarkssykehuset, Enhet for forskning og utvikling (SANKS)

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak)

 • Helse Vest RHF (regionalt helseforetak)

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Oslo og Akershus ved fakultet for samfunnsvitenskap

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Indre Finnmark tingrett

 • Kriminalomsorgen region øst

 • Krisesentersekretariatet

 • Kristiansand tingrett

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid

 • Oslo tingrett

 • Oslo universitetssykehus

 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

 • Politidirektoratet1

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge psykiske helse (RKBU) Midt-Norge

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge psykiske helse (RKBU) Vest

 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord

 • Regionsenter for barn og unge psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)

 • Riksadvokaten

 • Riksarkivet

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens barnehus Norge

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Bergen ved Det psykologiske fakultet

 • Universitetet i Stavanger ved Institutt for sosialfag

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Juridisk fakultet, Forskergruppe for barnerett

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Alta kommune

 • Asker kommune

 • Askim kommune

 • Askøy kommune

 • Bamble barneverntjeneste

 • Bardu kommune for Barnevernforum Midt-Troms2

 • Barnevernvaktenes ledernettverk3

 • Bergen kommune

 • Bodø kommune ved barneverntjenesten

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Eid kommune

 • Eidsvoll kommune ved Familiens hus

 • Farsund kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gjerstad kommune

 • Gulen og Masfjorden kommune ved barneverntjenesta

 • Halden kommune

 • Hobøl kommune

 • Horten kommune

 • Hå kommune

 • Kongsberg kommune barneverntjeneste

 • Kristiansand kommune

 • Lier kommune

 • Lister barnevern4

 • Lørenskog kommune

 • Marker kommune

 • Nannestad kommune

 • Nittedal kommune

 • Nøtterøy kommune ved Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Randaberg kommune

 • Rauma kommune

 • Ringerike kommune

 • Ringsaker kommune

 • Rælingen kommune

 • Rømskog kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skien kommune

 • Skiptvet kommune

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Storfjorden barnevern for kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Trysil og Engerdal barneverntjeneste

 • Trøgstad kommune

 • Tysnes kommune

 • Vennesla kommune ved Midt-Agder barneverntjeneste

 • Øvre Eiker kommune

 • Advokatfirmaet Thrana og co

 • African cultural awareness in Norway

 • Barn av rusmisbrukere (BAR)

 • Barnevernledernettverket i Nord-Trøndelag5

 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet

 • Barnevernsproffene i Forandringsfabrikken

 • Den Nasjonale Bekymringsmeldingen om Barnevernet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening ved fagutvalg for offentlig rett

 • Den norske legeforening

 • Erfaringsformidlergruppen i Stavanger barneverntjeneste

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Fokus på Barnevernet

 • Foreldrenettverk mot mobbing

 • Forening for sosialt arbeid (FSA) ICSW Norge

 • Foreningen for Barnets Beste

 • Hjemme Undervisningen Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Alerts – Norway (HRA-N)

 • Kirkens bymisjon – Oslo

 • Kommuneadvokaten i Tromsø

 • KS (Kommunesektorens organisasjon)

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Menneskerettighet i Norge (MR-N)

 • Mental helse ungdom

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • NHO Service

 • Norges Juristforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk fosterhjemsforening

 • Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ)

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Organisasjon for barnevernforeldre (OBF)

 • Redd Barna

 • Rådet for psykisk helse

 • SOS Barnebyer Norge

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Taternes landsforening

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag.

 • VID – vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag

 • Voksne for barn

I alt 160 instanser har avgitt realitetsuttalelse. I tillegg har 8 høringsinstanser (Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet) uttalt at de ikke har merknader til saken. Vestfold fylkeskommune ønsker ikke kommentere saken. I tillegg har flere privatpersoner avgitt høringsuttalelse.

2.3 Høringsnotat om endringer i opplysningsplikten

Departementet sendte 6. oktober 2016 på høring forslag til endringer i barnevernloven. Høringsnotatet inneholdt forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. Lovforslaget om tilbakeholdelse av gravide rusmisbrukere er fulgt opp i Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Formålet med endringene i reglene om opplysningsplikten er å klargjøre og forenkle regelverket. I høringsnotatet ble det foreslått endringer både i barnevernloven § 6-4 og i tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Bufetat, region Midt-Norge

 • Bufetat, region nord

 • Bufetat, region sør

 • Bufetat, region vest

 • Bufetat, region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Fylkesmennene

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolen i Finnmark

 • Høgskolen i Harstad

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nord universitetet

 • Norges forskningsråd (NFR)

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU)

 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

 • Regjeringsadvokaten

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statlige høgskoler

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Trygderetten

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere Atferdssenteret)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • BAR – Barn av rusmisbrukere

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • FO (Fellesorganisasjonen)

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Forum for friskoler

 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon – Oslo

 • Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

 • Kristne friskolers forbund

 • KS (Kommunesektorens organisasjon)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsgruppen av helsesøstre

 • Landsorganisasjonen for romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lærernes yrkesforbund

 • Læringsmiljøsenteret

 • Mental helse ungdom

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barnelegeforening

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk lektorlag

 • Norsk montesorriforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private barnehagers landsforbund

 • Private høgskoler

 • Redd Barna

 • Romanifolkets Riksforbund

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforum mot fattigdom

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen Fontene – Fontenehuset i Oslo

 • Stiftelsen Kirkens familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Taternes landsforening

 • Unge Duer

 • Uni Research Helse

 • UNICEF Norge

 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsnotatet hadde høringsfrist 6. desember 2016. Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelse til forslaget om endringer i barnevernloven § 6-4 og tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover:

 • Kunnskapsdepartementet

 • Justisdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barneombudet

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Helse Sør-Øst RHF6

 • Helsedirektoratet

 • Høgskulen i Volda ved Juristgruppa ved Institutt for sosialfag

 • Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), det medisinske fakultet

 • Oslo tingrett

 • Politidirektoratet7

 • Universitetet i Stavanger ved institutt for sosialfag

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Forskergruppe for barnerett

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)

 • Statens helsetilsyn

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Horten kommune

 • Trondheim kommune

 • Oslo kommune

 • Sandnes kommune

 • Ørsta kommune - rustenesta

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • Barnevernsproffene i Forandringsfabrikken

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forening for Sosialt Arbeid

 • Jordmorforeningen

 • KoRus – Sør

 • Mental Helse Ungdom

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Unio

 • Voksne for Barn

I alt har 48 instanser avgitt realitetsuttalelse. I tillegg har 4 høringsinstanser (Arbeids- og sosialdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statistisk sentralbyrå) uttalt at de ikke har merknader til saken. Landsorganisasjonen i Norge har svart at de ikke uttaler seg i saken.

2.4 Høringsnotat om to presiseringer av kommunens ansvar

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 17. februar 2017 på høring forslag til to presiseringer i barnevernloven om kommunens ansvar. Det første forslaget er en presisering av hvilken kommune som har ansvar for å følge opp barn som har vanlig bosted i Norge, men som oppholder seg i en annen stat. Det andre forslaget er en presisering av kommunens betalingsansvar for sak i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, herunder betalingsansvar for godtgjøring til vitner ført av private part.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Bufetat, region Midt-Norge

 • Bufetat, region nord

 • Bufetat, region sør

 • Bufetat, region vest

 • Bufetat, region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolene

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • Norges forskningsråd (NFR)

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU)

 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere atferdssenteret)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • BAR – Barn av rusmisbrukere

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt barnevernsforum

 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon – Oslo

 • KS (Kommunesektorens organisasjon)

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsorganisasjonen for romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private barnehagers landsforbund

 • Redd Barna

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Stiftelsen Fontene – Fontenehuset i Oslo

 • Stiftelsen Kirkens familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Taternes landsforening

 • Unge Duer

 • Uni Research Helse

 • UNICEF Norge

 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

 • Utdanningsforbundet

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 31. mars 2017. Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelse:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Helsedirektoratet

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)

 • Riksadvokaten

 • Oslo kommune

 • Ringerike kommune

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Human Rights Alert Norway (HRA-N)

 • KS (Kommunesektorens organisasjon)

 • UNIO – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Utdanningsforbundet

I tillegg har 8 høringsinstanser (Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Politidirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statistisk sentralbyrå) uttalt at de ikke har merknader til saken. Utlendingsnemnda (UNE) har svart at de ikke ønsker å avgi svar på høringen.

Fotnoter

1.

Med vedlagte innspill fra Kripos og Oslo politidistrikt.

2.

Barnevernforum for Midt-Troms, et interkommunalt ledersamarbeid mellom barneverntjenestene i; Bardu, Målselv, Lenvik, Torsken, Tranøy, Berg, Lavangen, Gratangen og Salangen kommune.

3.

Omfatter ledere fra 24 barnevernvakter.

4.

Interkommunalt barnevern bestående av 5 kommuner (Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal).

5.

Barnevernledernettverket i Nord-Trøndelag (BVNT) består av 8 barnevernledere som representerer barneverntjenestene i Indre Namdal, Ytre Namdal, Midtre Namdal, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Værnesregionen. De 8 barneverntjenestene dekker til sammen 25 kommuner, der 23 er i Nord-Trøndelag og 2 i Sør-Trøndelag. Barnevernvakta i Nord-Trøndelag har også bidratt til denne høringsuttalelsen.

6.

Med vedlagt innspill fra Oslo Universitetssykehus.

7.

Med vedlagt innspill fra Oslo-, Vest- og Sør-Øst politidistrikt, samt Kripos og Politihøyskolen.

Til dokumentets forside