Prop. 169 L (2016–2017)

Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Proposisjonen inneholder flere endringer i barnevernloven. Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 28.09.2020

  Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.12.2020

 • 24.04.2020

  Prop. 84 L (2019–2020) - Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 30.03.2020

  Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.06.2020

 • 18.12.2018

  NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget foreslår større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system. Utvalget har også flere forslag til bedre oppfølging av fosterhjemmene, som blant annet å utvikle faglige standarder for forsvarlig oppfølging, etablere spisskompetansemiljøer som kan fungere veiledende for barn, fosterforeldre og foreldre og at kommunene skal utvikle lokale løsninger for tilgjengelighet utenom kontortid. Utvalget foreslår også at det opprettes et konfliktløsningsorgan som kan avklare uenigheter mellom barnevernstjenesten og fosterforeldrene.

 • 31.10.2017

  Mer kunnskap - bedre barnevern

  Plan/strategi | regjeringen.no

  Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

 • 31.10.2017

  Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

 • 12.10.2017

  Historisk kompetanseløft i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • 01.09.2017

  Prop. 169 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder flere endringer i barnevernloven. Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 31.03.2017

  Innlegg: Bedre hjelp der barna bor

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Pressekonferanse i Regjeringskvartalet, 31. mars 2017

 • 31.03.2017

  Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • 31.03.2017

  Kronikk om barnevernsreformen

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Over 50 000 barn og unge får hjelp fra barnevernet hvert år. Barnevernet er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. Men alle får ikke god nok hjelp.

 • 31.03.2017

  Prop. 73 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 24.03.2017

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • 29.11.2016

  Klokere vern av de aller minste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • 24.11.2016

  En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • 14.10.2016

  Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • 14.10.2016

  Første evaluering av forsøksprosjektet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • 06.10.2016

  Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • 01.04.2016

  Forsøksprosjekt starter 1. april

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 17.03.2016

  Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.06.2016

 • 17.03.2016

  En reform for et bedre barnevern

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

 • 07.01.2016

  Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

 • 23.11.2015

  Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 11.09.2015

  13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

 • 06.07.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

 • 21.05.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

 • 21.05.2015

  Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.06.2015

 • 30.09.2014

  Dialog om morgendagens barnevern

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

 • 18.09.2014

  Barnevern i hastighetens tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Åpningshilsen under Oslo kongressenter/Folkets Hus, 17. september 2014. Arrangør: Norsk Barnevernsamband.

 • 10.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

 • 04.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.