Historisk arkiv

En reform for et bedre barnevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

– Med økt ansvar vil kommunene få større handlingsrom og muligheter til å komme tidligere inn med rett hjelp til rett tid. Målet er bedre samhandling og færre omsorgsovertakelser. Kommunenes nærhet til innbyggerne skal gi et bedre og mer tilpasset tjenestetilbud, også på barnevernsområdet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Gå til høringen: Endringer i barnevernloven

Kompetanseløft i kommunene

Det kommunale barnevernet etterlyser mer kompetanse og bedre faglige verktøy i arbeidet med utsatte barn og familier. Kompetanseheving er en grunnleggende forutsetning for økt kommunalt ansvar for barnevernet.

– Vi setter i gang et arbeid for å kartlegge hvilken kompetanse barneverntjenestene trenger for å løse sine oppgaver på en god måte, og på hvilke områder kommunene opplever at de trenger mer kompetanse. Vi vil legge til rette for en bred og systematisk kompetansesatsing i kommunene, varsler Horne. 

God ledelse er avgjørende for et godt barnevern. 1. februar startet en ny barnevernlederutdanning i samarbeid mellom NTNU og Høgskolen i Nord- Trøndelag.

– Vi vil også vurdere om dagens grunn- og videreutdanninger er tilstrekkelige for å møte barnevernets behov for kompetanse, sier statsråden. 

Helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak

I dag er ansvaret for fosterhjem delt mellom Bufetat og kommunene. Departementet foreslår i høringen at ansvaret for rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem overføres til kommunene. Alt ansvar på ett forvaltningsnivå vil gi bedre sammenheng mellom oppgavene på fosterhjemsområdet, mener statsråden. 

– Et viktig argument for kommunalt ansvar er at flere barn vil kunne få tilbud om fosterhjem hos slekt og nære nettverk. Barn slipper da å bryte med sitt nærmiljø, og for kommunene vil det være enklere å følge opp fosterforeldre og barn som er plassert lokalt, sier barneministeren. 

Staten skal fortsatt ha et ansvar for at det finnes beredskapshjem som dekker kommunens etterspørsel i akuttsituasjoner. Staten skal også ha et lite antall fosterhjem til barn med særskilte behov der alternativet ville vært institusjon.

– Vi må være sikre på at barn i en akutt krise får et trygt hjem raskt. Det å håndtere barn i sårbare krisesituasjoner krever spisskompetanse, og dette er en spesialistoppgave hvor staten bør ta ansvar, sier Solveig Horne. 

Kommunene får fullt faglig og økonomisk ansvar for alle typer hjelpetiltak i hjemmet. Med dette får kommunene bedre mulighet til å bygge opp egne tiltak, som er godt tilpasset barn og familier som trenger hjelp. 

– Hjelpetiltak er det viktigste kommunene gjør overfor utsatte barn og familier. Vi ønsker at det kommunale barnevernet skal arbeide mer kunnskapsbasert og forebyggende. Tverrfaglig samarbeid med andre tjenester er også viktig. God og tidlig hjelp til utsatte barn og familier kan føre til færre omsorgsovertakelser, sier Horne. 

Utredninger av sped- og småbarn

Mange kommuner har etterlyst et tydeligere statlig ansvar for spesialistutredning av sped- og småbarn. Helsetilsynet har pekt på at kvaliteten i barnevernstjenestenes undersøkelsesarbeid og utredninger er svært varierende. Departementet foreslår at staten får ansvar for å tilby utredninger av barn i alderen 0-6 år som er i særlig alvorlig risiko. 

– Dette er en offensiv satsing på utredning av de minste barna. Gode utredninger av de yngste barna er svært viktig for å kunne gi treffsikker og riktig hjelp på et tidlig tidspunkt, sier Horne. 

Tilbudet vil bygge på utredningstilbudene i dagens sentre for foreldre og barn, men en del utredninger kan også foretas i dagtilbud eller i hjemmet. – På den måten øker vi kapasiteten og flere barn i de vanskeligste omsorgssituasjonene vil kunne få hjelp tidligere, sier barneministeren. 

Institusjonstilbudet

I dag er det staten som har ansvaret for institusjonstilbudet. Det er en utfordring for kommunene at de ofte opplever at de ikke får den institusjonen de ønsker, og at de ikke kan velge institusjonsplass fritt. Departementet foreslår at staten fortsatt skal ha ansvaret for institusjonstilbudet, og for inntaket i institusjon.

– Kommunene skal få større valgfrihet, og ha mulighet til å velge mellom tilgjengelige og forsvarlige plasser, uavhengig av om institusjonsplassen er statlig eller privat. En portal der alle institusjonene er samlet, skal gjøre kommunene i stand til å gjøre gode valg, sier barneminister Solveig Horne. 

Finansiering

Kommunene skal kompenseres over kommunerammen for anslåtte merutgifter som følge av nye oppgaver på barneverns- og fosterhjemsområdet. Som lagt til grunn i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, skal overføring av oppgaver til kommunene følges av tilsvarende overføring av økonomiske ressurser. Departementet vil ha dialog med kommunesektoren om en hensiktsmessig overføring av oppgaver, og endelig forslag til kompensasjon vil vurderes nærmere og fremmes i den ordinære budsjettprosessen. 

Statsråden ønsker høringsinnspill fra blant annet kommuner og organisasjoner på de framlagte forslagene. Gå til høringen.