Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2016

Vår ref.: 13/5031

Høring: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet – forslag til endringer i barnevernloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Det overordnede målet d forslagene er et bedre barnevern der flere barn får riktig hjelp til rett tid. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. Valg av tiltak skal i større grad baseres på nærhet og bred kjennskap til barnets og familiens situasjon. Det er også departementets mål å gi barnevernet et samlet kvalitetsløft, gjennom nasjonale satsinger og utvikling av felles kunnskap om hva som er godt barnevernfaglig arbeid.

Høringsnotatet må ses i sammenheng med Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste som ble lagt fram 4. mars 2016. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget for videreutvikling og kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen.

Forslagene i høringsnotatet må videre ses i sammenheng med Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet som trer i kraft 1. april 2016 i tre kommuner (Alta og Røyken samt Nøtterøy i samarbeid med Tjøme). Formålet med forsøket er å innhente kunnskap om erfaringer med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet. Gjennomgangen av ansvarsdelingen mellom stat og kommune er for øvrig varslet i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.

Nærmere om innholdet i forslagene

Høringsnotatet omhandler ansvarsfordelingen på fosterhjemsområdet, for institusjonstilbudet, akuttilbudet, for hjelpetiltak i hjemmet og utredning av sped- og småbarn.

På fosterhjemsområdet foreslår departementet at kommunene får et helhetlig faglig og økonomisk ansvar. Statens ansvar for rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem overføres til kommunene. Det foreslås å avvikle refusjonsordningen for fosterhjem og overføre midlene til kommunene. Staten beholder et lite antall spesialiserte fosterhjem for barn med særskilte behov der alternativ plassering ville vært institusjon, og vil opprettholde et spisskompetansemiljø på fosterhjem i Bufdir. Direktoratet vil tilby faglig støtte gjennom faglige anbefalinger og støttefunksjoner for kommunene, for eksempel nasjonale rekrutteringskampanjer.

Departementet foreslår å gi kommunen økt valgfrihet ved bruk av institusjonsplasser uavhengig av om plassen er statlig eller privat. Bufetat beholder det helhetlige ansvaret for institusjonstilbudet og for inntak i institusjon. Departementet foreslår å øke nivået på og differensiere den kommunale egenandelen.  Departementet vil utrede alternative måter å organisere eierskapet for de statlige barneverninstitusjonene på, blant annet med sikte på å styrke Bufdirs uavhengige rolle som faglig premissleverandør for barnevernet.

Når det gjelder akuttilbudet, foreslår departementet å gi staten plikt til å bistå kommunene ved akuttplasseringer i institusjon eller fosterhjem. Dette innebærer at kommunene skal kunne henvende seg til Bufetat dersom kommunen selv ikke har et egnet tiltak for et barn som må plasseres akutt. Kommunen betaler egenandel ved bruk av akuttinstitusjon og beredskapshjem som Bufetat tilbyr.

Departementet foreslår at kommunene får fullt ansvar for hjelpetiltak i hjemmet. Dette innebærer at kommunene på sikt gis ansvaret for spesialiserte hjelpetiltak, og at avvikling av dagens statlige ansvar for å tilby hjelpetiltak skjer parallelt med kompetansetiltak i det kommunale barnevernet. Staten skal fortsatt ha en rolle knyttet til tiltaksutvikling, opplæring og veiledning.

Departementet foreslår at staten gis plikt til å utrede barn i alderen 0-6 år i tilfeller der det er stor usikkerhet ved om det er alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon. Bufetat avgjør i det enkelte tilfellet om vilkårene for slik utredning er oppfylt, og om utredning skal foretas i sentre for foreldre og barn, poliklinisk eller på annen måte. Kommunen betaler en fastsatt egenandel ved slik utredning. Kommunen har faglig og økonomisk ansvar for plasseringer i sentre for foreldre og barn når det primære formålet er omsorgsendrende hjelpetiltak.

Kommunene vil bli kompensert i rammen for økt oppgave- og finansieringsansvar.

I tillegg er det avgjørende at kommunene gis tid til å forberede seg på økt ansvar. Det skal legges til rette for forsvarlig omstilling. Endringer skal gjennomføres på måter som sikrer forutsigbarhet for ansatte og for barn og familier som mottar hjelp fra barnevernet, ikke minst for barn som bor i fosterhjem.

Oslo kommunes oppgave- og finansieringsansvar i barnevernet berøres ikke av høringsnotatets forslag til endringer i oppgave- og finansieringsansvaret.

Vi viser til høringsnotatet for nærmere omtale av de enkelte forslagene.

Høringsfrist mv.

Høringsfristen er 10. juni 2016. Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen                                                                       

Kjetil Moen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Kai Finsnes

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Alle landets kommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Helsetilsynet

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Volda

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Østfold

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges forskningsråd (NFR)

Norsk Innvandrerforum

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

UIT – Norges arktiske universitet

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon – Oslo

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Press – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Romanifolkets Riksforbund

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Unge Duer

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følg saken

 • 28.09.2020

  Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.12.2020

 • 24.04.2020

  Prop. 84 L (2019–2020) - Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 30.03.2020

  Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.06.2020

 • 18.12.2018

  NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget foreslår større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system. Utvalget har også flere forslag til bedre oppfølging av fosterhjemmene, som blant annet å utvikle faglige standarder for forsvarlig oppfølging, etablere spisskompetansemiljøer som kan fungere veiledende for barn, fosterforeldre og foreldre og at kommunene skal utvikle lokale løsninger for tilgjengelighet utenom kontortid. Utvalget foreslår også at det opprettes et konfliktløsningsorgan som kan avklare uenigheter mellom barnevernstjenesten og fosterforeldrene.

 • 31.10.2017

  Mer kunnskap - bedre barnevern

  Plan/strategi | regjeringen.no

  Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

 • 31.10.2017

  Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

 • 12.10.2017

  Historisk kompetanseløft i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • 01.09.2017

  Prop. 169 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder flere endringer i barnevernloven. Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 31.03.2017

  Innlegg: Bedre hjelp der barna bor

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Pressekonferanse i Regjeringskvartalet, 31. mars 2017

 • 31.03.2017

  Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • 31.03.2017

  Kronikk om barnevernsreformen

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Over 50 000 barn og unge får hjelp fra barnevernet hvert år. Barnevernet er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. Men alle får ikke god nok hjelp.

 • 31.03.2017

  Prop. 73 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 24.03.2017

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • 29.11.2016

  Klokere vern av de aller minste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • 24.11.2016

  En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • 14.10.2016

  Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • 14.10.2016

  Første evaluering av forsøksprosjektet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • 06.10.2016

  Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • 01.04.2016

  Forsøksprosjekt starter 1. april

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 17.03.2016

  Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.06.2016

 • 17.03.2016

  En reform for et bedre barnevern

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

 • 07.01.2016

  Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

 • 23.11.2015

  Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 11.09.2015

  13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

 • 06.07.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

 • 21.05.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

 • 21.05.2015

  Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.06.2015

 • 30.09.2014

  Dialog om morgendagens barnevern

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

 • 18.09.2014

  Barnevern i hastighetens tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Åpningshilsen under Oslo kongressenter/Folkets Hus, 17. september 2014. Arrangør: Norsk Barnevernsamband.

 • 10.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

 • 04.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.