Historisk arkiv

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

– Regjeringen har et mål om et bedre barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid.  Når det offentlige tar over ansvaret for barn, må vi gi dem en bedre hverdag. Noen av utfordringene i barnevernet i dag kan skyldes organiseringen av barnevernet. I fremtidens barnevern ønsker jeg at kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar, sier Horne. 

Barneminister Solveig Horne startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Dette er endringer som også er skissert i regjeringens politiske plattform. 

Forsøksvirksomhet

Regjeringen ønsker å prøve ut ny organisering i form av forsøksvirksomhet. Kommuner som ønsker større oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, kan nå søke om å bli med i forsøket. Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå. 

Forebygging i kommunene

Barneministeren er særlig opptatt av at forebygging og tidlig innsats vektlegges mer i arbeidet med utsatte barn og familier.

– Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie gir store fortrinn i å kunne gi tidlig hjelp. Bred kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid. Med økt ansvar vil kommunene være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng. Dette kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak, som plassering utenfor hjemmet, sier Solveig Horne. 

Gradvis omstilling

Statsråden understreker at endringer må gjennomføres på måter som sikrer forutsigbarhet for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, og ikke minst for de barna og familiene som mottar hjelp fra barnevernet.

– Som barneminister er det min hovedprioritet å sørge for et best mulig barnevern. Vi skal ikke endre for endringens egen skyld. Det er mye bra i barnevernet i dag, og det skal vi ta vare på. Det vi griper fatt i, er det som kan bli bedre, sier statsråd Solveig Horne.

Se kunngjøringen for forsøket her.