Saksgang: Barnevernsreformen

Struktur- og kvalitetsreform i barnevernet

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i regjeringsplattformen.

Følg saken

 • Mer kunnskap - bedre barnevern

  Plan/strategi | Barne- og familiedepartementet

  Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

 • Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

 • Historisk kompetanseløft i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • Innlegg: Bedre hjelp der barna bor

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Pressekonferanse i Regjeringskvartalet, 31. mars 2017

 • Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • Kronikk om barnevernsreformen

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Over 50 000 barn og unge får hjelp fra barnevernet hvert år. Barnevernet er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. Men alle får ikke god nok hjelp.

 • Prop. 73 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • Klokere vern av de aller minste

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • Forsøksprosjekt starter 1. april

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.06.2016

 • En reform for et bedre barnevern

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

 • Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

 • Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

 • Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

 • Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

 • Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.06.2015

 • Dialog om morgendagens barnevern

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

 • Barnevern i hastighetens tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Åpningshilsen under Oslo kongressenter/Folkets Hus, 17. september 2014. Arrangør: Norsk Barnevernsamband.

 • Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

 • Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.