Historisk arkiv

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

Strukturendringene vil berøre både det kommunale og statlige barnevernet. Det betyr at endringene må møte de utfordringene som er i barnevernet i dag.  

Dagens utfordringer i barnevernet

Vi skal ikke endre for endringens egen skyld. Det er mye bra i barnevernet i dag, og det skal vi ta vare på. Det vi griper fatt i, er det som kan bli bedre. 

Mange barn og familier opplever at det tar for lang tid å få hjelp. Forebygging og tidlig innsats er avgjørende i arbeidet med utsatte barn og familier, og det må først og fremst skje i kommunene. Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie er en fordel for å kunne gi tidlig hjelp. God kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid, og derfor bør kommunene få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Det er også store kvalitetsforskjeller mellom kommunene. Mangelfull kapasitet og kompetanse i enkelte kommuner, samt mangel på gode hjelpetiltak, gjør at utsatte barn ikke alltid får den hjelpen de trenger. Barnevernet er sårbart i små kommuner med få ansatte i barneverntjenesten. 

Tiltak for barn som plasseres utenfor hjemmet er ikke godt nok tilpasset kommunenes etterspørsel og barnas behov. Barnevernet trenger flere og mer varierte fosterhjem, og det er behov for et akuttilbud for barn i krise nærmere der barna bor. 

 

Barnevern og kommunestruktur

Jeg har ansvar for alle barn, og må være sikker på at alle blir godt ivaretatt enten de bor i små eller store kommuner. Vi må ta hensyn til at barnevernet er en liten tjeneste. Noen oppgaver er små i omfang, samtidig som de krever spesialisert kompetanse og sterke fagmiljø. Vi må tenke grundig gjennom hvordan tjenestetilbudet kan organiseres slik at alle får den hjelpen de trenger. 

Endringer i organiseringen av barnevernet må ses i sammenheng med regjeringens kommunereform. En ny kommunestruktur kan gi større og mer robuste barneverntjenester. Mange store kommuner kan ha gode forutsetninger for å ha et mer helhetlig ansvar for barnevernet. Det er viktig å gi disse kommunene gode rammer for sitt barnevern. Mindre kommuner som ikke har de samme forutsetningene for å ta et like stort ansvar må følges godt opp. Barn som bor i små kommer skal også få nødvendig hjelp. 

 

Fem mål for et bedre barnevern

I regjeringens arbeid for et bedre barnevern er det særlig fem mål som er sentrale: 

  • Tiltak må baseres på bred kjennskap til barnets situasjon. Dette gir et godt grunnlag for å skreddersy tilbud og velge den løsningen som er best tilpasset det enkelte barn.
  • Varierte og tilgjengelige tiltak for barn med ulike behov. Det rette tiltaket må være tilgjengelig når barn trenger hjelp.
  • Et mer kunnskapsbasert barnevern. En grundig utredning av barna vil gi bedre forutsetning for å gi god og riktig hjelp. Tiltak fra barnevernet skal føre til en positiv endring i barnets liv.
  • God forebyggende innsats i kommunene. Kommunene må få større handlingsrom og sterkere virkemidler til å forebygge omsorgssvikt og omsorgsovertakelser.
  • Effektiv og god ressursutnyttelse. Barnevernets ressurser må utnyttes effektivt til det beste for barna og samfunnet.  

 

Ny organisering – klarere ansvarsdeling

Kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet, og den enkelte kommune skal selv kunne velge barnevernstiltak. En tydeligere ansvarsdeling vil gi kommunenes et mer helhetlig ansvar for barnevernet. Den faglige og økonomiske ansvarsdelingen mellom det kommunale og statlige barnevernet er på noen områder en kime til unødvendig byråkrati og samhandlingsutfordringer. Dette kan bidra til unødig ressursbruk, og det kan føre til at barn ikke får det tilbudet de har behov for. 

Endringer i ansvarsfordelingen skal føre til et bedre tilbud til de som trenger barnevernstiltak. Derfor vil det også i fremtiden være behov for en overordnet styring av fagutvikling og kvalitetssikring i barnevernet. Samtidig må oppgave- og ansvarsfordelingen i barnevernet ta hensyn til at kommunene har ulike forutsetninger.

Kommunene må ha god oversikt og kunnskap om tiltakene. Her kan vi lære av andre land. I Danmark har de blant annet utviklet en nettbasert portal med oversikt over alle tilgjengelige tiltak og tilbud. Kommunene bruker portalen når de skal finne det tiltaket som er best for det enkelte barn. 

 

Arbeidet videre

Jeg vet at dette er et område som mange har en mening om, og jeg vil invitere til dialog med berørte parter: kommunene, det statlige barnevernet og barnevernsbarna selv. 

Omstillingen må være forsvarlig og bør skje gradvis over tid. Strukturendringene vil medføre omstillinger både i det kommunale og det statlige barnevernet. Jeg må sikre meg at barn og ungdom i barnevernet får et forsvarlig og forutsigbart tilbud i omstillingsperioden. 

Vi vil nå prøve ut ny organisering i noen utvalgte kommuner, med oppstart i løpet av 2015. Forsøk vil gi erfaringer og kunnskap om ny ansvarsdeling, og vil kunne bidra til en god iverksettelse i resten av landet.