Historisk arkiv

Nyheter

Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

- I arbeidet for et bedre barnevern skal kommunene få økt ansvar. Jeg er opptatt av at gode faglige vurderinger og samfunnsøkonomiske analyser ligger til grunn for beslutningene om fremtidig ansvarsdeling. Vistas rapport bidrar med nyttige innspill i dette arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Solvig Horne. 

Rapporten ble bestilt av departementet for å utrede de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike alternativer for ny faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Dette gjelder ansvaret for institusjonstiltak, fosterhjemstiltak og enkelte hjelpetiltak som i dag tilbys eller finansieres av staten. 

- Både statlig og kommunalt barnevern blir utfordret i rapporten. Mange av utfordringene beskrevet i rapporten er kjent fra tidligere, derfor har vi også satt i gang flere tiltak i barnevernet for å løse disse, sier Horne. - Vi har dialogmøter med kommuner for å rette søkelyset mot forebygging og tverretatlig samarbeid, og vi starter en ny videreutdanning i barnevernledelse i februar i år. Samtidig har vi en ny tilskuddsordning på 2,4 millioner for første halvår 2016 for å stimulere til at flere ansatte i barnevernet tar videreutdanning. I løpet av våren 2016 legger vi også fram en stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen. 

En gjennomgående vurdering i rapporten er at ulike betingelser knyttet til kommunenes forutsetninger for økt oppgaveansvar må være på plass før kommunene gis økt ansvar. I rapporten argumenterer Vista for en videreføring av det statlige ansvaret på institusjonsområdet. Det samme gjelder ansvaret for rekruttering av fosterhjem, mens Vista foreslår at den generelle veiledningen av fosterhjem overføres til kommunene. Ansvaret for spesialiserte hjelpetiltak foreslås overført til kommunene, med unntak av sentre for foreldre og barn. Vista mener også at det er svak kompetanse i deler av det kommunale og statlige barnevernet. 

- Vi må huske på at kommunene de siste årene har fått styrket barnevernet vesentlig – hele 920 stillinger er finansiert av statlige, øremerkede midler, sier Solveig Horne. I budsjettforliket er det satt av ytterligere 30 millioner kroner til øremerkede stillinger i 2016. Sammen med en kommunereform er dette et godt utgangspunkt for en diskujon om kommunene skal gis økt ansvar i barnevernet. 

- Vi jobber kontinuerlig for å få et enda bedre barnevern. Dette skal komme barna og deres familier til gode, sier barneminister Horne. 

Et høringsnotat med departementets forslag til en struktur- og kvalitetsreform i barnevernet vil bli sendt ut våren 2016, og vil bli etterfulgt av en proposisjon til Stortinget våren 2017. 

Lenke til rapporten.