Historisk arkiv

Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

- Vi vet at disse kommunene allerede jobber godt med barnevern, og jeg er glad for at de nå får mer kommunalt ansvar for barnevernet. Dette skal komme barna og deres familier til gode, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). - Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie gir store fortrinn i å kunne gi tidlig hjelp. Bred kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid. 

Departementet har lyst ut forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene vil få et økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernsområdet, samt økt finansieringsansvar for tiltakene. 13 kommuner har søkt om å delta i forsøket, og av disse er Nøtterøy (i samarbeid med Tjøme), Alta og Røyken valgt ut. 

- Forsøksordningen viser at regjeringen vil gi mer ansvar og handlingsrom til kommunene i tråd med kommunereformen. Forsøket skal gi et styrket tilbud til barn som er i en sårbar situasjon, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Alle kommunene som søkte viste på en god måte hvordan de ville ivareta et økt ansvar. Valget av de tre kommunene bunner i en helhetlig vurdering der innholdet i søknadene og geografisk spredning i landet, har spilt en viktig rolle. Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå. 

- Med økt ansvar vil kommunene være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng. Dette kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak, som plassering utenfor hjemmet, sier Solveig Horne.

Kommunene får et helhetlig ansvar for fosterhjemsomsorgen, hjelpetiltak i barnevernet og større valgfrihet ved valg av omsorgsinstitusjoner. For å komme i gang med planleggingsfasen får kommunene tildelt 775 000 kroner allerede i år.

Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Bente K. Bjerke, Roar Jonstang, ordfører i Tjøme kommune, ordfører i Nøtterøy kommune og barneminister Solveig Horne
Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Bente K. Bjerke, Roar Jonstang, ordfører i Tjøme kommune, ordfører i Nøtterøy kommune og barneminister Solveig Horne. Foto: BLD