Historisk arkiv

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Strukturendringer i barnevernet

Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

– Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid, sier statsråd Solveig Horne. – Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie er en fordel for å kunne gi tidlig hjelp. 

 

Dagens utfordringer i barnevernet

Mange barn og familier opplever at det tar for lang tid å få hjelp. Forebygging og tidlig innsats er avgjørende i arbeidet med utsatte barn og familier, og det må først og fremst skje i kommunene. God kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid, og derfor bør kommunene få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Tiltak for barn som plasseres utenfor hjemmet er ikke godt nok tilpasset kommunenes etterspørsel og barnas behov. Barnevernet trenger flere og mer varierte fosterhjem, og det er behov for et akuttilbud for barn i krise nærmere der barna bor. 

– Vi skal ikke endre for endringens egen skyld, sier barneministeren. – Det er mye bra i barnevernet i dag, og det skal vi ta vare på. Det vi griper fatt i, er det som kan bli bedre. 

 

Fem mål for et bedre barnevern

Statsråden skisseres fem mål som er sentrale i regjeringens arbeid for et bedre barnevern: 

  • Tiltak må baseres på bred kjennskap til barnets situasjon. Dette gir et godt grunnlag for å skreddersy tilbud og velge den løsningen som er best tilpasset det enkelte barn.
  • Varierte og tilgjengelige tiltak for barn med ulike behov. Det rette tiltaket må være tilgjengelig når barn trenger hjelp.
  • Et mer kunnskapsbasert barnevern. En grundig utredning av barna vil gi bedre forutsetning for å gi god og riktig hjelp. Tiltak fra barnevernet skal føre til en positiv endring i barnets liv.
  • God forebyggende innsats i kommunene. Kommunene må få større handlingsrom og sterkere virkemidler til å forebygge omsorgssvikt og omsorgsovertakelser.
  • Effektiv og god ressursutnyttelse. Barnevernets ressurser må utnyttes effektivt til det beste for barna og samfunnet.  

 

Ny organisering – klarere ansvarsdeling

Kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Den enkelte kommune skal selv kunne velge barnevernstiltak. En tydeligere ansvarsdeling vil gi kommunenes et mer helhetlig ansvar for barnevernet. 

– Endringer i ansvarsfordelingen skal føre til et bedre tilbud til de som trenger barnevernstiltak, sier Solveig Horne. – Jeg har ansvar for alle barn, og må være sikker på at alle blir godt ivaretatt enten de bor i små eller store kommuner.

Det vil også i fremtiden være behov for en overordnet styring av fagutvikling og kvalitetssikring i barnevernet. Samtidig må oppgave- og ansvarsfordelingen i barnevernet ta hensyn til at kommunene har ulike forutsetninger. Endringer i organiseringen av barnevernet må ses i sammenheng med regjeringens kommunereform. En ny kommunestruktur kan gi større og mer robuste barneverntjenester. 

– Omstillingen må være forsvarlig og bør skje gradvis over tid, og vi skal prøve ut ny organisering i noen utvalgte kommuner. Jeg må sikre meg at endringene i barnevernet skjer til det beste for barna. Barnevernet er et område som mange har en mening om, og jeg vil invitere til dialog med berørte parter: kommunene, det statlige barnevernet og barnevernsbarna selv, avslutter barneministeren, avslutter statsråd Horne.