Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2020

Vår ref.: 20/1279

Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

Høringsfristen er 29. juni 2020. Høringsinstanser som har behov for lengre høringsfrist, bes be om det innen høringsfristen. Anmodninger om forlenget høringsfrist vil bli imøtekommet så langt det er forenelig med departementets videre arbeid med saken.

Bakgrunn

Det overordnede målet med forslagene er i størst mulig å grad sikre at private tjenesteytere brukes slik at de støtter opp under målene om et godt og effektivt barnevern. Målet er at hvert enkelt kjøp skal bidra til bedre kvalitet, eller samme kvalitet til en lavere kostnad, enn dersom det offentlige utførte oppgavene alene. Målet er også at private tjenesteytere brukes slik at de støtter opp under det offentliges ivaretakelse av sitt ansvar, dvs. at det bør tas hensyn til at kjøp av tjenester kan ha konsekvenser ut over det enkelte kjøp.

Rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet skal sørge for at risikoen for svikt i form av uforsvarlige tjenester holdes lav. Det innebærer at det ikke skal gis rom for tjenester som ikke med tilstrekkelig sikkerhet ivaretar viktige hensyn som hensynet til barnets beste og prinsippet om rett hjelp til rett tid. Bruken av private tjenesteytere skal skje til lavest mulig kostnad, der all relevant ressursbruk medregnes. Rammevilkårene for private tjenesteytere og bruken av private i det statlige barnevernet skal støtte opp under kommunenes arbeid.

Høringsnotatet er resultat av en helhetlig gjennomgang av rammevilkårene for private tjenesteytere i alle deler av barnevernet. Gjennomgangen ble varslet i Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Her heter det at departementet vil gjennomgå kommu­nenes rammer for bruk av private barnevernsaktører før ansvarsdelingen mellom stat og kommune endres, og mer spesifikt at kommunene må ha reell mulighet til å styre innholdet i og kostnadene ved fosterhjem når kommunene gis fullt finansieringsansvar. Gjennomgangen er også et ledd i oppfølgingen av anbefalinger i NOU (2018:18) Trygge rammer for fosterhjem (Fosterhjemsutvalget).

Leseveiledning

Departementets forslag er presentert i kap. 3 for det kommunale barnevernet og kap. 4 for fosterhjemsområdet. Konsekvensene av forslagene er drøftet i kap. 7, og overgangs­ord­ninger i kap. 6. For mange høringsinstanser vil det være tilstrekkelig å lese disse kapitlene. Det foreslås ingen konkrete endringer på institusjonsområdet, men departementet gir likevel en omtale i kap. 5 som det ønskes innspill til. Det faglige grunnlaget for gjennomgangen er presentert i kap. 2, praksis i andre nordiske land i kap. 8, og forslag til lovendringer i kap. 9 og 10. Høringsnotatet er oppsummert i kap. 1.

Nærmere om innholdet i forslagene

For det kommunale barnevernet foreslås det lovregulering som er ment å tydeliggjøre hva private tjenesteytere kan og ikke kan brukes til. Reguleringen suppleres med tiltak for å gjøre det enklere for kommunene bruke private på en god måte, når de velger å bruke private. Departementet foreslår å lovfeste kommu­nenes adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere i utførelsen av lovpålagte oppgaver som inne­bærer utøvelse av offentlig myndighet. Departe­mentet foreslår imidlertid også å lovfeste at enkelte slike oppgaver skal utføres av barneverns­tjenesten selv, uten bistand fra private tjenesteytere.

For å gjøre markedet over private tjenesteytere mer oversiktlig og lette kom­munenes kvalitetssikring, tar departementet sikte på å etablere en oversikt over leverandørene. Denne skal være frivillig både for leverandørene og kommunene å bruke. For å gjøre det enklere å gjennom­føre gode kjøp, tar departementet også sikte på å etablere en nettbasert veileder for kjøpspro­ses­sen.

Departementet ønsker innspill både på forslagene til lovregulering og de nevnte tiltakene.

Fosterhjem er et viktig og komplekst barnevernstiltak der private tjenesteytere i dag har flere roller: Som leverandører av fosterhjem de selv yter godtgjøring og støttetjenester til gjennom plasseringen, og som leverandører av tjenester til fosterhjem etter avtale med en kommune. Private aktører står derimot i dag ikke for noen vesentlig del av arbeidet med å rekruttere fosterhjem til kommunene. Departementet ser behov for å endre dette noe. Formålet er for det første å legge bedre til rette for at kommunene kan ivareta sitt ansvar for alle de barna som bor i fosterhjem, slik at barna mottar tiltak som er tilpasset deres behov igjennom hele plasseringen. For det andre er det behov for å legge bedre til rette for økt lokal rekruttering av fosterhjem, der både kommuner, sivilsamfunnet og profesjonelle rekrutteringsaktører kan delta. Departementet foreslår derfor at alle ordinære fosterhjem skal være kommunale, dvs. ha sin avtale med en kommune alene. Private tjenesteytere skal fortsatt kunne drive rekruttering og opplæring av fosterhjem, og levere ulike tjenester inn i fosterhjemmet etter avtale med en kommune. Men private aktører skal etter dette forslaget ikke lenger kunne være mellomledd mellom det offentlige og ordinære fosterhjem. Hvis dette forslaget vedtas, legges det opp til at det skal gjennomføres med overgangsordninger som innebærer at barn ikke må flytte som følge av de nye reglene.

Når det gjelder såkalt spesialiserte fosterhjem, tilsvarende de statlige familiehjemmene slik disse er beskrevet i Prop. 73 L (2016-2017) om barnevernsreformen, ser departementet at et privat innslag kan gi gevinster blant annet som følge av de private aktørenes erfaringer fra institusjonsdrift. Også denne formen for privat tjenesteyting gir imidlertid noen utfordringer. Departementet hører derfor åpent om private fortsatt bør kunne levere spesialiserte fosterhjem som de selv inngår avtale om godtgjøring og støttetjenester med.

På institusjonsområdet er det avdekket utfordringer med både statlige og private barnevernsinstitu­sjoner. Departementet ser behov for å adressere noen av utfordringene som er felles for statlige og private barnevernsinstitusjo­ner før det gjennom­fø­res endringer i rammevilkårene for private institusjoner. Formålet med å ha en omtale selv om det ikke foreslås endringer, er å peke på relevante problemstillinger, som høringsinstansene kan spille inn på og på den måten påvirke videre prosesser på institusjonsområdet. Vi ber om innspill til de vurderingene som presenteres. Vi ber høringsinstansene også påpeke eventuelle andre problemstillinger knyttet til private tjenesteytere på institusjons­om­rå­det som bør følges opp. Når det gjelder sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, ser departementet ikke behov for å gjøre endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere.

Innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen er, som nevnt innledningsvis, 29. juni 2020, med mindre lengre frist avtales.

Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer, medlemsorganisasjoner eller andre med interesse for saken som ikke er nevnt på listen. Også andre enn de som er nevnt på listen, er velkomne til å levere høringsuttalelse.

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

Ekspedisjonssjef

 

Kai Finsnes

Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle landets kommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)  

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging  (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for Barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Lærernes yrkesforbund

Mental helse ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Lektorlag

Norsk montesorriforbund

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske fag- og friskolers landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Samfunnsviterne

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Følg saken

 • 28.09.2020

  Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.12.2020

 • 24.04.2020

  Prop. 84 L (2019–2020) - Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 30.03.2020

  Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.06.2020

 • 18.12.2018

  NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget foreslår større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system. Utvalget har også flere forslag til bedre oppfølging av fosterhjemmene, som blant annet å utvikle faglige standarder for forsvarlig oppfølging, etablere spisskompetansemiljøer som kan fungere veiledende for barn, fosterforeldre og foreldre og at kommunene skal utvikle lokale løsninger for tilgjengelighet utenom kontortid. Utvalget foreslår også at det opprettes et konfliktløsningsorgan som kan avklare uenigheter mellom barnevernstjenesten og fosterforeldrene.

 • 31.10.2017

  Mer kunnskap - bedre barnevern

  Plan/strategi | regjeringen.no

  Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

 • 31.10.2017

  Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

 • 12.10.2017

  Historisk kompetanseløft i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • 01.09.2017

  Prop. 169 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder flere endringer i barnevernloven. Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 31.03.2017

  Innlegg: Bedre hjelp der barna bor

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Pressekonferanse i Regjeringskvartalet, 31. mars 2017

 • 31.03.2017

  Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • 31.03.2017

  Kronikk om barnevernsreformen

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Over 50 000 barn og unge får hjelp fra barnevernet hvert år. Barnevernet er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. Men alle får ikke god nok hjelp.

 • 31.03.2017

  Prop. 73 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 24.03.2017

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • 29.11.2016

  Klokere vern av de aller minste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • 24.11.2016

  En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • 14.10.2016

  Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • 14.10.2016

  Første evaluering av forsøksprosjektet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • 06.10.2016

  Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • 01.04.2016

  Forsøksprosjekt starter 1. april

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 17.03.2016

  Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.06.2016

 • 17.03.2016

  En reform for et bedre barnevern

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

 • 07.01.2016

  Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

 • 23.11.2015

  Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 11.09.2015

  13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

 • 06.07.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

 • 21.05.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

 • 21.05.2015

  Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.06.2015

 • 30.09.2014

  Dialog om morgendagens barnevern

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

 • 18.09.2014

  Barnevern i hastighetens tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Åpningshilsen under Oslo kongressenter/Folkets Hus, 17. september 2014. Arrangør: Norsk Barnevernsamband.

 • 10.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

 • 04.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.