Prop. 84 L (2019–2020)

Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget