Historisk arkiv

Forsøksprosjekt starter 1. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

- Vi vet at disse kommunene allerede jobber godt med barnevern, og jeg er glad for at de nå får mer kommunalt ansvar for barnevernet. Dette skal komme barna og deres familier til gode, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

- Kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie gir store fortrinn i å kunne gi tidlig hjelp. Bred kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid.  

Departementet lyste ut forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet i mai 2015. 13 kommuner søkte om å delta i forsøket, og av disse er Nøtterøy (i samarbeid med Tjøme), Alta og Røyken valgt ut. Kommunene vil får et helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak, og større valgfrihet på valg av institusjon. Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå.  

Les mer om kvalitets- og strukturreformen i barnevernet

- Med økt ansvar vil kommunene være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng. Dette kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak, som plassering utenfor hjemmet, sier Solveig Horne.

Kommunene får et helhetlig ansvar for fosterhjemsomsorgen, hjelpetiltak i barnevernet og større valgfrihet ved valg av omsorgsinstitusjoner. Kommunene har allerede fått tildelt 775 000 kroner for å starte planleggingen av forsøket. 

Alle kommunene som søkte viste på en god måte hvordan de ville ivareta et økt ansvar. Valget av de tre kommunene bunner i en helhetlig vurdering der innholdet i søknadene og geografisk spredning i landet, har spilt en viktig rolle.